8 Ağustos 2011 Pazartesi

TEST 4 OSMANLI DEVLETİ II. ÜNİTE:KÜLTÜR ve MEDENİYET

TEST 4
OSMANLI DEVLETİ
II. ÜNİTE : KÜLTÜR ve MEDENİYET

1. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Kuruluş Dönemi eserleri arasında yer almaz?
A) Hacı Özbek Camii (İznik)
B) Hacı Bayram Camii (Ankara)
C) Eski Camii (Edirne)
D) Hüdavendigâr Camii (Bursa)
E) Selimiye Camii (Edirne)

2. I. Mısır Çarşısı (İstanbul)
II. Sahn-ı Seman Medresesi (İstanbul)
III. Ulu Camii (Bursa)
IV. Topkapı Sarayı (İstanbul)
V. Selimiye Camii (Edirne)
Yukarıdaki eserlerden hangisi, Kuruluş Dönemi’nde yapılmıştır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

3. Osmanlı Devleti, fetih temeline dayandığı için, askerî nitelikli bir devletti. Yöneticiler aynı zamanda askerdi.
Aşağıdakilerden hangisi, bu görevlilerden değildir?
A) Sübaşı C) Sancak Beyi E) Beylerbeyi
B) Kadı D) Sadrazam

4. Osmanlı Devleti’nde, eğitim-öğretim kurumlarıyla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) Kanunî Sultan Süleyman, Sahn-ı Süleymaniye Medresesi’ni açmıştır.
B) İlk medrese İznik’te Orhan Gazi tarafından açılmıştır.
C) Fatih Sultan Mehmet, İstanbul Üniversitesi’nin temeli olan Sahn-ı Seman Medresesi’ni açmıştır.
D) “Beşik Uleması” adı verilen sınıf, İstanbul’un fethinden sonra ortaya çıkmıştır.
E) Medreselerde dini bilimlerin yanında sosyal bilimler de okutulmuştur.

5. Seyfiyye Sınıfı, askerlikle ilgilidir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu sınıfın üyeleri arasında yer almaz?
A) Müderris C) Yeniçeri Ağası E) Vezirler
B) Beylerbeyi D) Sadrazam

6. Reaya, yönetilen halk sınıfıdır.
Aşağıdaki sınıflardan hangisi, reaya içinde yer almaz?
A) Esnaf C) Asker E) Zanaatkâr
B) Tüccar D) Köylü

7. Emirî arazi üzerinde yaşayan reayanın elinden üretim hakkının alınabilmesi için, aşağıdakilerden hangisi gerekmektedir?
A) Katıldığı savaşlarda başarısız olması
B) Araziyi üç yıl üst üste işlememesi
C) Toprağı bir yıl boş bırakması
D) Müslümanlıktan çıkması
E) vergilerini ödememiş olması

8. Osmanlılarda, aşağıdaki sanat dallarından hangisi gelişme göstermemiştir?
A) Hat C) Çini E) Heykel
B) Tezhip D) Minyatür

9. Aşağıdakilerden hangisi, “Salyaneli” (yıllıklı) topraklar arasında yer
almaktadır?
A) Rumeli C) Mısır E) Budin
B) Anadolu D) Trablusşam

10. Lonca, esnaf örgütüdür.
Aşağıdakilerden hangisi, bu örgütün görevleri arasında yer almaz?
A) Fiyat belirlemesi yapmak
B) Esnafın örgütlenmesini sağlamak
C) Tüketici haklarını korumak
D) Kalite denetimi yapmak
E) Esnaf arasında çıkan her türlü davalara bakmak

11. Dini ve sosyal işlevli kurumların bir arada bulunduğu yapılara külliye denilir.
Külliyeye ait birimler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Cami C) Şifahane E) Tersane
B) Medrese D) İmarethane

12. Osmanlı Devleti’nde, askerlikle ilgili yükümlülükleri yerine getirmek zorunda olmayan sınıf, aşağıdaki arazilerin hangisinde yaşamaktaydı?
A) Timar C) Öşrî E) Mâlikâne
B) Zeamet D) Haracî

13. I. Hukukun uygulayıcısıdır.
II. Vergilerin toplanmasından sorumludur.
III. Miras ve ticaret davalarına bakar.
IV. Kişiler arasındaki anlaşmazlıkları çözer.
V. fethedilen toprakların yazılım ve dağıtımını yapar.
Yukarıdakilerden hangisi, kadıların görevleri ile ilgili doğru bilgi
değildir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

14.Yükselme Dönemi’nde yönetici olmak için aranan şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Genelde devşirme olmak D) Padişahın onayını almak
B) Enderun’da eğitim görmek E) Osmanlı vatandaşı olmak
C) Vezir çocuğu olmak

15.Sadrazam, “Serdar-ı Ekrem” unvanını aşağıdaki görevlerden hangisini gerçekleştirirken kullanırdı?
A) Kanunları uygularken
B) Divan-ı Hümayun’a başkanlık yaparken
C) Ordunun başında sefere çıkarken
D) Şehzadeleri eğitirken
E) Her zaman

16.Topkapı Sarayı, Aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde inşa edilmiştir?
A) Kanunî Sultan Süleyman D) Yavuz Sultan Selim
B) Fatih Sultan Mehmet E) II. Bayezit
C) II. Murat

17. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Devşirme sistemi, ilk kez I. Murat tarafından uygulanmaya başlamıştır.
B) İlk Osmanlı medresesi, Fatih tarafından İstanbul’da açılmıştır.
C) Divan örgütünü ilk kez Orhan Gazi oluşturmuştur.
D) İlk Osmanlı hastanesi I. Bayezid tarafından açılmıştır.
E) İlk kütüphane Bursa’da Umur Bey tarafından açılmıştır.

18.Yükselme Dönemi’nde Divan-ı Hümayun toplantıları aşağıdakilerden hangisinde yapılmıştır?
A) Enderun C) Harem E) Bab-ı Âli
B) Kubbealtı D) Selamlık

19. I. Orhan Gazi Dönemi’nde kurulmuştur.
II. Yükselme Dönemi’nde “Yardımcı Kuvvetler” içinde yer almıştır.
Yukarıdaki özellikler, aşağıdaki ocaklardan hangisine aittir?
A) Yörükler C) Beşliler E) Akıncılar
B) Deliler D) Müsellem

20. Osmanlı Devleti’nde, eyalet ordusuna savaşlarda komuta eden en yüksek rütbeli görevli, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sancak Beyi C) Serdar-ı Ekrem E) Yeniçeri Ağası
B) Beylerbeyi D) Şehzade

21. Avrupa’daki gelişmelerden ilk kez yararlanılmaya başlandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) I. Mahmut C) Nizam-ı Cedit E) Meşrutiyet
B) Lale Devri D) Tanzimat

22. Osmanlı Devleti’nde yönetim merkeziyetçi idi. Devlet yönetiminde Yürütme yetkisini kullanarak padişaha yardımcı olan kurum, aşağıdakilerden hangisiydi?
A) Medrese C) Yeniçeri Ocağı E) Kapıkulu Ocağı
B) Enderun D) Divan-ı Hümayun

23. Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayun’un asıl üyesi değildir?
A) Kazaskerler C) Kubbealtı vezirleri E) Reis’ül Küttap
B) Nişancı D) Defterdarlar

24. I. 1808 Sened-i İttifak
II. 1839 Tanzimat Fermanı
III. 1876 Kanun-ı Esasi
Yukarıdaki gelişmelerin ortak sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekonomik alanda dışa bağımlılık
B) Yönetim biçiminin değişmesi
C) Padişahın yetkilerinin sınırlanması
D) hukuk devleti anlayışının benimsenmesi
E) Toprak kayıplarının sona ermesi

25. I. Geliri padişah kız ve padişah eşlerine bırakılmıştır.
II. Gelirinden sosyal ve dini kurumlar yararlanmıştır.
III. Geliri doğrudan devlet hazinesine aktarılmıştır.
IV.Devlet adamlarına hizmetleri karşılığı mülk olarak verilmiştir.
Yukarıda özellikleri belirtilen toprak sistemleri arasında,aşağıdakilerden
hangisi yoktur?
A) Vakıf D) Malikâne
B) Paşmaklık E) Mukataa (Havas-ı Hümayun)
C) Dirlik

26. I. Savaşta ordunun ön safında yer alırlar
II. Kale kuşatmalarında kaleyi dinamitlerler
III. Askere su taşırlar
IV.Yaya askerin silah ve cephanesini taşırlar.
V. Köprü kurarlar
Osmanlı ordusundaki Cebecilerin görevi, yukarıdakilerden hangisidir?
A) I B) II C) III D) IV E) V27. XIX. yy.’ın sonlarına doğru Osmanlı İmparatorluğu, Ortodoks Hıristiyanları birleştiren bir güç olmaktan çıkmıştır.
Bu güç, aşağıdaki devletlerden hangisine geçmiştir?
A) İngiltere C) Rusya E) Almanya
B) Fransa D) Avusturya

28. Osmanlı Devleti’nde eğitim-öğretimin temel amacı askeri ve ilmi sınıflara uzman yetiştirmekti.
Aşağıdakilerden hangisi, eğitim kurumlarından yetişenlerden biri değildir?
A) Muallim C) Kazasker E) Yeniçeri
B) Kadı D) Cebelü

29. Dini konularda fikri alınan, ancak Divn-ı Hümayun’da oy hakkı bulunmayan görevli, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şeyhülislam C) Nişancı E) Kubbealtı vezirleri
B) Defterdar D) Kazasker

30. Aşağıdaki askeri birimlerden hangisi, Kapıkulu Yayaları arasında yer almaz?
A) Acemi Oğlanlar C) Top Arabacıları E) Sakalar
B) Silahtarlar D) Cebeciler

31. Kadıların sonuçlandırdığı davalara itiraz eden kişinin itirazını inceleyip ve karara bağlayan yetkili, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şeyhülislam C) Sadrazam E) Kazasker
B) Nişancı D) Defterdar

32. Osmanlı Devleti’nde, görevlilere hizmetlerine karşılık verilen ve yıllık vergi geliri 20.000 – 100.000 akçe arasında değişen topraklara “Zeamet” denilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu topraklara ilişkin bir özellik değildir?
A) Dirlik arazinin bölümlerinden biridir
B) Bu toprakların geliriyle beslenen askerler eyalet ordusunda yer alır, bunlara Cebelü denilirdi
bunlara Cebelü denilirdi
C) Bu toprakların mülkiyeti halka aittir
D) Gelirinin sürekliliği, toprakların düzenli olarak işlenmesine bağlıdır
E) Toprak üç yıl üst üste boş bırakılamazdı

33. Osmanlı Devleti’nde şehirlerin güvenliğinden sorumlu olan kişi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Timarlı Sipahi C) Mültezim E) Nişancı
B) Yeniçeri Ağası D) Subaşı

34. Fatih Kanunnamesi’ne göre, vezirlik görevine atanacak kişilerde aranan en önemli özellik, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hanedan üyesi olmak D) Reaya olmak
B) Devşirme olmak E) Ulema sınıfından olmak
C) Türk olmak

35. Osmanlı Devleti’nde, kapalıçarşı niteliğinde oluşturulan alışveriş merkezlerine verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kervansaray C) Külliye E) Bedesten
B) Han D) İmaret

36. Denizciliği geliştirmek amacıyla geliri tersane giderlerine ayrılan toprak, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Paşmaklık C) Malikane E) Vakıf
B) Ocaklık D) Yurtluk
37. İltizam, bir bölgeden alınan verginin, sorumlusu tarafından devlet hazinesine ihale yoluyla peşin olarak yatırılması anlamına gelmektedir.
Bu sistemde vergiyi peşin olarak hazineye yatıran kişi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mültezim C) Defterdar E) Reaya
B) Timarlı Sipahi D) Vezir

38. Timarlı Sipahiler, kendilerine Timar olarak verilen Dirlik toprağında oturmak ve bu bölgelerle ilgili görevleri yapmakla yükümlüydüler.
Timarlı Sipahiler sorumlu oldukları yerlerde, aşağıdaki görevlilerden hangisinin işini üstlenemezlerdi?
A) Subaşının C) Zabıtanın E) Mültezimin
B) Askerin D) Kadının

39. Aşağıdakilerden hangisi, hizmeti görülen devlet adamına mülk olarak doğrudan padişah tarafından verilen topraktır?
A) Has C) Paşmaklık E) Zeamet
B) Malikâne D) Mukataa

40. Padişah, devlet adamları ve durumu iyi olanlarca yaptırılan ve vakıf haline getirilen cami, medrese, şifahane ve imarethane gibi kurumların yaşatılması için, gereken geliri sağlayanlar arasında, aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Dükkan C) Han E) Zaviye
B) Hamam D) Kervansaray  1.E
11.E
21.B
31.E
  2.C
12.D
22.D
32.C
  3.B
13.E
23.E
33.D
  4.D
14.C
24.C
34.B
  5.A
15.C
25.C
35.E
  6.C
16.B
26.D
36.B
  7.B
17.B
27.C
37.A
  8.E
18.B
28.D
38.D
  9.C
19.D
29.A
39.B
10.E
20.B
30.B
40.E


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder