8 Ağustos 2011 Pazartesi

TEST-3 OSMANLI DEVLETİ I. ÜNİTE : SİYÂSÎ TÂRİH

TEST 3
OSMANLI DEVLETİ
I. ÜNİTE : SİYÂSÎ TÂRİH

1. Osmanlı Devleti’nde,
I. İlk altın paranın basılması
II. İlk medresenin açılması
III. İlk tersanenin kurulması
IV. Balkanlara kesin olarak yerleşilmesi
V. Anadolu Beylerbeyliği’nin oluşturulması
olaylarından hangisi, Kuruluş Dönemi’nde gerçekleşmemiştir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

2. Osmanlı Devleti’nde Anadolu’da Türk siyasî birliğini kurma girişimini ilk kez başlatan padişah, aşağıdakilerden hangisidir?

A) I. Mehmet C) Orhan Gazi E) I. Murat
B) Osman gazi D) Yıldırım Bayezit

3. Edirne’nin Osmanlı Devleti’nin başkenti olması, aşağıdaki savaşların hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir?
A) 1362 Sırpsındığı Savaşı D) 1396 Niğbolu Savaşı
B) 1362 Sazlıdere Savaşı E) 1444 varna Savaşı
C) 1389 I. Kosova Savaşı

4. Aşağıdaki padişah-olay eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Osman Gazi - İlk Osmanlı parasının bastırılması
B) Orhan Gazi - İlk kez Balkanlara geçilmesi
C) I. Murat - İlk kez top kullanılması
D) Yıldırım Bayezid - İlk kez “padişah” unvanı kullanılması
E) II. Murat - İstanbul’un ilk kez kuşatılması

5. Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi, devlet örgütünün oluşturulmasında diğerlerine göre daha etkin olmuştur?
A) Osman Gazi C) I. Murat E) I. Mehmet
B) Orhan gazi D) Yıldırım Bayezid

6. Osmanlı Devleti’nde Divan örgütünün,
I. kurulmasını,
II. Vezir-i azam başkanlığında toplanmasını,
III. kaldırılmasını,
Sağlayan padişahlar, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Orhan Gazi-I.Murat-II.Mahmut
B) I.Murat-II.Murat-III.Selim
C) Orhan Gazi-II.Mehmet-II.Mahmut
D) I.Murat-III.Selim-II.Murat
E) II.Mehmet-I.Selim-III.Selim

7. Osmanlı Devleti, Coğrafya Keşifleri ile bulunan deniz ticaret yollarına ortak olamamıştır.
Bu durumun sebepleri arasında, aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Fransa’ya kapitülasyon verilmesi
B) Okyanuslara doğrudan kıyısının olmaması
C) Akdeniz ticaretinin yeterli gelmesi
D) Okyanus dalgalarına dayanıklı gemi yapılmaması
E) Dış ticarete gereken önemin verilmemesi

8. I. Doğu Akdeniz’deki Osmanlı egemenliği pekişti
II. İnebahtı Deniz Savaşı oldu
III. Mısır yolunun güvenliği sağlandı
IV. Baharat Yolu Osmanlı denetimine girdi
V. Doğu Akdeniz’de güvenlik sağlandı
Yukarıdakilerden hangisi, Kıbrıs’ın Osmanlılarca fethinin sonuçlarından biri değildir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

9. Süveyş’te Akdeniz ile Kızıldeniz’i birbirine bağlayan bir kanal açılması, Yavuz Sultan Selim Dönemi’nde gündeme gelmişti. Bunu daha sonra Sokullu Mehmet Paşa projeye dönüştürdü.
Aşağıdakilerden hangisi, adı geçen projenin amaçlarından biri olamaz?
A) Güneydoğu Asya’daki Müslümanlarla bağlantı kurmak
B) Batılıların Hint Okyanusu’ndaki etkinliklerine son vermek
C) Orta Asya Türkleri ile bağlantı kurmak
D) Akdeniz ticaretini canlandırmak
E) Baharat Yolu’na yeniden önem kazandırmak

10. Osmanlı hazinesi en zengin dönemini, aşağıdaki padişahlardan hangisi zamanında yaşamıştır?
A) Fatih Sultan Mehmet D) II. Murat
B) Yavuz Sultan Selim E) Yıldırım Bayezid
C) II. Bayezid

11. Osmanlı Devleti’nde XVII. yy. ıslahatı için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Baskı ve şiddet temel yöntem olmuştur
B) Köklü olmayan çözümlere gidilmiştir
C) Huzur ve güvenliği sağlamak biçiminde ele alınmıştır
D) Avrupa örnek alınmıştır
E) Islahat kişiye bağlı olarak yapılmıştır

12. Aşağıdakilerden hangisi, Celali İsyanlarının sebepleri arasında gösterilemez?
A) Timar Sistemindeki aksaklıklar
B) Yöneticilerin adalet anlayışından uzaklaşmaları
C) Anadolu’da can güvenliğinin kalmamsı
D) Vergi toplanmasında adaletsizlikler
E) Reayanın devlet düzenini değiştirmek istemesi

13. Sancağa çıkmadan padişah olan ilk kişi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) IV. Mehmet C) IV. Murat E) II. Osman
B) I. Ahmet D) Yavuz Sultan Selim

14. II. Mahmut Dönemi’ nde Avrupa’nın sadece askeri gelişmişliği değil, askeri sistemin dayandığı idari, sosyal ve kültürel temellerinin de örnek alındığı görülmektedir.
Aşasğıdakilerden hangisi, bunlardan biri değildir?
A) Eşitlik anlayışının getirilmesi
B) Meclislerin açılması
C) Kılık kıyafette değişikliğe gidilmesi
D) Eşkinci Ocağı’nın kurulması
E) Nüfus sayımı yapılması

15. Rusya’ya ilk kapitülasyon 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile verilmiştir.
Rusya’dan önce ticarî ayrıcalık verilen devletler arasında, aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Venedik C) İngiltere E) Yunanistan
B) Fransa D) Hollanda

16. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde demokratik yönetime geçildiğinin en iyi kanıtıdır?
A) Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
B) Kanun-ı Esasi’nin ilan edilmesi
C) Tanzimat fermanı’nın ilanı
D) Islahat Fermanı’nın ilanı
E) Avrupa tarzı okullar açılması

17. Osmanlı Devleti’nin dağılma döneminde önemli etkinlikleri olan İttihat ve Terakki Fırkası, aşağıdakilerden hangisinin uygulamaya konulmasında rol oynamıştır?
A) Tanzimat fermanı D) II. Meşrutiyet’in ilânı
B) Islahat fermanı E) Sened-i İttifak
C) I. Meşrutiyet’in ilânı

18. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında, Padişah II. Abdülhamit, 1876 Anayasası’nı yürürlükten kaldırdıktan sonra, aşağıdaki fikir akımlarından hangisini uygulamaya koymuştur?
A) Osmanlıcılık C) İslamcılık E) Turancılık
B) Türkçülük D) Batıcılık

19. Dağılma Dönemi’nde Osmanlı İmparatorluğu’ndan bağımsızlığını alan ilk ulus, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bulgarlar B) Sırplar C) Yunanlılar D) Romenler E) Arnavutlar

20. II. Mahmut, Âyânlarla 1808 Sened-i İttifak’ı hangi temel amaç için imzalamıştır?
A) Âyânları merkez teşkilatında yetki sahibi yapmak
B) Âyanların taşrada güçlü duruma gelmesini sağlamak
C) Kadıların idari yetkilerini arttırmak
D) Eyaletlerde merkezi otoriteyi yeniden kurmak
E) Âyânların nüfuzundan yararlanmak

21. Haçlı Seferlerinden sonra ekonomik bakımdan önem kazanan Akdeniz, Coğrafya Keşifleri’nden sonra önemini kaybetmiştir. Ardından yeniden önem kazanmıştır.
Akdeniz’e önem kazandıran gelişme, aşağıdakilerden hangisidir?
A) İngiltere’nin Mısır’ı işgal etmesiyle
B) Petrole duyulan ihtiyacın artmasıyla
C) Fransız İhtilali’nin çıkmasıyla
D) Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla
E) Rusya’nın Akdeniz’e yönelmesiyle

22. I. Askeri bakımdan zayıflaması
II. Çok uluslu bir yapıya sahip olması
III. Ekonomik açıdan geri kalması
IV. Eyaletlerde otoritesini kaybetmesi
V. Sanayileşmeyi gerçekleştirememesi
1789 Fransız İhtilali’nin yaydığı “milliyetçilik” akımı, Osmanlı İmparatorluğu’nu, yukarıdaki özelliklerinin hangisinden dolayı etkilemiştir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

23. Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi’nde, Avrupalı devletlerce iç işlerine müdahale edilmesini önlemek için, aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?
A) Almanya ile ittifak kurmak
B) Rusya ile Hünkâr İskelesi Antlaşması’nı imzalamak
C) Askeri ıslahat yapmak
D) Azınlık haklarını arttırmak
E) Dış ticaretini canlandırmak

24. Osmanlı Devleti, ilk dış borcunu hangi olayın masraflarını karşılamak için almıştır?
A) Tanzimat Fermanı
B) 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı
C) Dış Ticaretini canlandırmak
D) 1853-1856 Kırım Savaşı
E) İç ticaretini canlandırmak

25. Osmanlı Devleti’nde, “hukukun üstünlüğü” ilkesi, aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde ilk kez kabul edilmiştir?
A) II. Mahmut C) Abdülaziz E) Mehmet Reşat
B) Abdülmecit D) II. Abdülhamit

26. Osmanlı Devleti’nde “hukukun üstünlüğü” ilkesi ilk kez aşağıdaki hangi belgeyle kabul edilmiştir?
A) Senet-i İttifak C) Islahat Fermanı E) 1908 Anayasası
B) Tanzimat Fermanı D) Kanun-ı Esasi

27. Osmanlı Devleti’nin Dağılma Dönemi’nde izlediği temel dış politika, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupalılaşmaya çalışmak D) Denge politikası gütmek
B) Anayasal düzene geçmek E) Dış borçlardan kurtulmak
C) Kaybettiği toprakları geri almak

28. Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik akımı sonucunda, Osmanlı İmparatorluğu hızla parçalanma sürecine girmiştir.
Bu sürecin yaşanmasında en çok aşağıdaki devletlerden hangisi kışkırtıcı rol oynamıştır?
A) Fransa C) Rusya E) Avusturya-Macaristan
B) İngiltere D) Almanya

29. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle, Osmanlı ülkesi, İngiltere’nin açık pazarı durumuna gelmiştir?
A) 1838 Balta Limanı Antlaşması D) 1913 İstanbul Antlaşması
B) 1856 Paris Antlaşması E) 1913 Bükreş Antlaşması
C) 1878 Berlin Antlaşması

30. Dağılma Dönemi’nde, Osmanlı toprakları, Avrupalı devletler arasında egemenlik yarışına yol açmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinde, topraklar ve bunlar için çıkar çatışmasına giren devletler yanlış olarak verilmiştir?
Toprak Devlet
A) Balkanlar Rusya-Avusturya
B) Boğazlar İngiltere-Rusya
C) Doğu Anadolu Rusya-Ermenistan
D) Orta Doğu İngiltere-Almanya
E) Mısır İngiltere-Fransa

31. Tarihi “Şark Meselesi” nin kapsamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rusya’nın sıcak denizlere inme projesi
B) Osmanlı Devleti’nin dağılma süreci
C) Boğazlar meselesi
D) Avrupalı devletlerin Osmanlı üzerindeki politikası
E) Rusya’nın Balkan politikası

32. Boğazlar Sorunu’nun uluslar arası platformda ilk kez ele alınması, aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşmiştir?
A) 1841 Londra Konferansı D) 1920 Sevr Antlaşması
B) 1856 Paris Antlaşması E) 1936 Montrö Antlaşması
C) 1878 Berlin Antlaşması

33. Aşağıdaki konferanslardan hangisi, I. Meşrutiyet’in ilanında etkili olmuştur?
A) İstanbul Tersane Konferansı D) Berlin Konferansı
B) Londra Konferansı E) Bükreş Konferansı
C) Paris Konferansı

34. II. Mahmut’un yaptığı ıslahatlardan hangisi, kendisinden sonraki padişahların ıslahat yapmasında kolaylık sağlamıştır?
A) Yeniçeri Ocağı’nı kaldırması
B) Sekban-ı Cedit Ocağı’nı kaldırması
C) İlk kez Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi
D) Posta örgütünün kurulması
E) Memurlara fes giyme zorunluluğu getirilmesi

35. I. 1812 Bükreş Antlaşması
II. 1829 Edirne Antlaşması
III. 1841 Londra Antlaşması
IV. 1856 Paris Antlaşması
V. 1878 Berlin Antlaşması
Yukarıdakilerden hangisiyle, Osmanlı Devleti’nin Karadeniz’de donanma bulundurması ve tersane yapması yasaklanmıştır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

36. I. I.Meşrutiyet’in ilanı
II. Islahat Fermanı’nın yayınlanması
III. Sened-i İttifak’ın imzalanması
IV. Tanzimat Fermanı’nın yayınlanması
V. Kanun-ı Esasi’nin 1908’de yeniden düzenlenmesi
Osmanlı Devleti’ne ait yukarıdaki gelişmelerin oluş sırası aşağıdakilerden hangisidir?
A) I-III-IV-II-V C) III-II-IVI-V E) IV-II-III-I-V
B) III-I-IV-II-V D) III-IV-II-I-V

37. II.Mahmut döneminde müsadere sisteminin kaldırılmasının amacı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeniliklerde halkın desteğini almak
B) Yeniliklerin önündeki engelleri kaldırmak
C) Azınlıkların ticari ayrıcalıklarını arttırmak
D) Merkezi yönetimi sağlamak
E) Özel mülkiyet güvencesi sağlamak

38. Osmanlı Devleti’nde,
I. Dağılmayı durdurmak
II. Milliyetçilik ve Panslavizm politikalarının etkinliğini kırmak
düşüncesiyle izlenen politika, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ümmetçilik C) Batıcılık E) Osmanlıcılık
B) Turancılık D) Türkçülük

39. Aşağıdakilerden hangisi, Kavalalı Mehmet Ali paşa İsyanı’nın bastırılması ve dış destek alınabilmesi için imzalanan antlaşmalardan biri değildir?
A) Kütahya Antlaşması
B) Hünkâr İskelesi Antlaşması
C) Baltalimanı Antlaşması
D) Berlin Antlaşması
E) Londra Antlaşması

40. Aşağıdakilerden hangisiyle, Osmanlı Devleti’nde siyasi partiler resmiyet kazanmıştır?
A) Senet-i İttifak D) I. Meşrutiyet
B) Tanzimat Fermanı E) II. Meşrutiyet
C) Islahat Fermanı


  1.A
11.D
21.D
31.D
  2.C
12.E
22.B
32.A
  3.B
13.B
23.D
33.A
  4.D
14.B
24.D
34.A
  5.B
15.E
25.B
35.D
  6.C
16.B
26.B
36.D
  7.A
17.D
27.D
37.E
  8.D
18.C
28.C
38.E
  9.A
19.C
29.A
39.D
10.B
20.D
30.C
40.E


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder