8 Ağustos 2011 Pazartesi

TEST 2 - İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ, ANADOLU SELÇUKLULARI ve BEYLİKLER

TEST 2
İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ,
ANADOLU SELÇUKLULARI ve BEYLİKLER

1. Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin Müslümanlığa girmesiyle hemen değişen özelliklerden biri değildir?
A) İbadet biçimi
B) Mimarî
C) Ülke topraklarının hanedan üyeleri arasında bölüşülmesi
D) Eğitim-öğretim
E) Ölü gömme töreni

2. Aşağıdakilerden hangisi, Talas Savaşı’nın sonuçları arasında yer almaz?
A) Türklerin İslamiyete girme sürecini başlatması
B) Çinlilerin Orta Asya’daki egemenliğinin kırılması
C) Abbasi-Türk yakınlaşması sağlaması
D) Kağıt üretimi ve matbaanın Orta Doğu’ya gelmesi
E) Abbasilerin Emevi hanedanına son vermesi


3. Anadolu Selçuklu ve Osmanlılarda görülen Lonca Teşkilatı’nın (Ahilik) oluşturulmasında, aşağıdaki sebeplerden hangisi yoktur?
A) Ekonomiyi canlandırmak
B) Esnaf ve zanaatkârlar arasında iş birliğini güçlendirmek
C) Üreticinin korunmasını sağlamak
D) iş ahlâkını yaratmak
E) Rekabeti arttırıcı önlemler almak

4. I. Kervansaraylar yapılması
II. Lonca Teşkilatı’nın oluşturulması
III. Kaleler yapılması
IV. Alanya’da tersane kurulması
Yukarıda, Anadolu Selçuklu Devleti’nin gerçekleştirdiği etkinlikler verilmiştir.
Bu bilgilere göre aşağıdaki hangi yargıya ulaşamayız?
A) Anadolu’nun tamamen Türkleşmesi sağlanmıştır
B) Ticarete önem verilmiştir
C) Denizcilik ihmal edilmemiştir
D) Esnaf örgütlendirilmiştir
E) Saldırılara karşı önlem alınmıştır

5. Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu Selçuklu dinî mimarisine örnek olarak gösterilemez?
A) Kervansaraylar C) Kümbetler E) Tekke ve Zaviyeler
B) Medreseler D) Türbeler

6. Anadolu Selçukluları Dönemi’nde Antalya, Sinop, Kayseri, Sivas, Konya gibi şehirler önem kazanmış, buralara kervansaraylar yapılmıştır.
Yukarıdaki durum, aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
A) Ticaret C) Eğitim E) Savunma
B) Tarım D) Mimarlık

7. Çinlilerle Araplar arasında yapılan Talas Savaşı’nın dünya kültür tarihi açısından en önemli sonucu, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orta Asya’nın Çin egemenliğinden çıkması
B) Türk-Arap mücadelesini bitirmesi
C) kâğıt üretiminin Çin dışında yaygınlaşması
D) Türklerin İslamiyeti yakından tanımaları
E) Karlukların Müslümanlığı kabul etmesi

8. Anadolu Selçuklularının Moğollara karşı kaybettikleri Kösedağ Savaşı’ndan sonra, Anadolu’da yaşanan belirsizlikler sonunda ortaya çıkan durum, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Kayı Boyu Karacadağ’a yerleşmiştir
B) Anadolu’ya ilk Türk göçleri başlamıştır
C) Anadolu’da çok sayıda Türk beyliği kurulmuştur
D) Osmanlı Devleti kurulmuştur
E) Anadolu Selçuklu devleti yıkılmıştır

9. Orta Asya Türk kültür ve uygarlığı konularında da önemli bilgiler veren Divân-ı Lûgât-it Türk isimli eser, aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Yusuf Has Hacip C) Kaşgarlı Mahmut E) Nizamülmülk
B) Edip Ahmet Yükneki D) Hoca Ahmet Yesevî

10. Türk tarihinde ilk posta teşkilatını aşağıdaki devletlerden hangisi kurmuştur?
A) Gazneliler C) Anadolu Selçukluları E) İhşitler
B) Büyük Selçuklular D) Karahanlılar

11. Kuruldukları bölgede Türk nüfusun yoğun olmaması, Türk kültüründen kopmaları ve devletin kısa ömürlü olmasına yol açmıştır.
Yukarıdaki saptama, aşağıda verilen Türk devletlerinden hangisi ile ilgilidir?
A) Büyük Selçuklular C) Anadolu Selçukluları E) Osmanlılar
B) Karahanlılar D) Gazneliler

12. Aşağıdaki Anadolu Türk beyliklerinden hangisi Türk dilinin kullanılmasına özel önem göstermiştir?
A) Osmanoğulları C) Ramazanoğulları E) Menteşeoğulları
B) Karamanoğulları D) Karesioğulları

13. Anadolu’nun fethi konusunda ilk adım, aşağıdaki savaşların hangisiyle atılmıştır?
A) Malazgirt Savaşı C) Yassıçemen Savaşı E) Kösedağ savaşı
B) Dandanakan Savaşı D) Pasinler Savaşı

14. Bizans İmparatorluğu’nun İslam dünyası üzerindeki baskısı, aşağıdaki savaşların hangisinden sonra ortadan kalkmıştır?
A) Dandanakan C) Malazgirt E) Katavan
B) Pasinler D) Yassıçemen

15. Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu Selçuklu beylikleri arasında yer almaz?
A) Artukoğulları C) Aydınoğulları E) Eretnalılar
B) Osmanoğulları D) Ramazanoğulları

16. Türklerin İslam mimarisine kazandırdıkları en önemli öge, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türbe C) Cami E) Köprü
B) Kubbe D) Kervansaray

17. Türk mimarisinde eyvanlı medresenin ilk örneğine aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinde rastlanır?
A) Gazneliler C) Büyük Selçuklular E) Osmanlılar
B) Karahanlılar D) Anadolu Selçukluları

18. Aşağıda verilen Türk-İslam edebiyatına ait yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Hoca Ahmet Yesevî - Divân-ı Hikmet
B) Divân-ı Lûgât-it Türk - Nizamülmülk
C) Yusuf Has Hacip - Kutadgu Bilig
D) Edip Ahmet Yükneki - Atabet’ül Hakayık
E) Ali Şir Nevai - Muhakemet’ül Lûgateyn

19. Anadolu Selçukluları Anadolu’da çok sayıda mimari eser meydana getirmiştir.
Anadolu Selçuklularına ait aşağıdaki eser-şehir eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Karatay Medresesi – Konya
B) Çifte Minareli Medrese – Erzurum
C) Gevher Nesibe Külliyesi – Kayseri
D) Gök Medrese – Sivas
E) İnce Minareli Medrese – Niğde

20. I. İlk kez “sultan” unvanının kullanılması
II. Türkçenin resmi dil olması
III. Mısır’da ilk Türk devletinin kurulması
IV. Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması
Yukarıdaki bilgilerle ait oldukları Türk devletleri eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
A) Büyük Selçuklular C) Anadolu Selçukluları E) Karahanlılar
B) Gazneliler D) Tolunoğulları

21. Anadolu Selçuklu ve Beylikler dönemine ait aşağıdaki eser ve şehir eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Caca bey Medresesi - Kırşehir
B) Emir Saltuk Kümbeti - Erzurum
C) Eşrefoğlu Camii - Beyşehir
D) Güdük Minare Kümbeti - Erzincan
E) Arslanhane Camii - Ankara

22. “Kitabü’l-Cebr ve’l Mukabele” (Algebre) adlı eseri dünyaca ünlü olan Türk bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Farabî C) Birûnî E) Harezmî
B) İbn Sina D) Zamahşerî

23. Anadolu’da tarihi bilinen en eski medrese aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çifte Medrese (Kayseri) D) Karatay Medresesi (Konya)
B) Caca Bey Medresesi (Kırşehir) E) Yağıbasan Medresesi (Niksar)
C) Gök Medrese (Sivas)

24. Anadolu’da anıtsal boyutta yapılan kervansarayların son örneği aşağıdakilerden hangisidir?
A) İğdır Han (Iğdır-Ağrı)
C) Çiftlik Han (Sivas-Amasya)
E) Evdir Han (Antalya-Isparta)
B) Ezine Pazar Han (Amasya-Tokat)
D) Öresun Han (Ankara-Kayseri)

25.Geometrik ve bitkisel bezemelerinin yanında insan, hayvan ve efsanevî yaratıklardan oluşan kabartmalarıyla dikkat çeken kümbet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Döner Kümbet (Kayseri)
B) Mama Hatun Kümbeti (Tercan)
C) Melik Gazi Kümbeti (Kırşehir)
D) Emir Saltuk Kümbeti (Erzurum)
E) II. Kılıç Arslan Kümbeti (Konya)

26. Türkler, Anadolu’da ilk önce aşağıdaki mimarî eserlerden hangisini yapmışlardır?
A) Kümbet C) Türbe E) Cami
B) Medrese D) Köprü

27. I. Büyük Selçuklu sultanları Alparslan ve Melikşah’a vezirlik yapmıştır.
II. Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nda Divan-ı Saltanat ve ikta sisteminin gelişmesini sağlamıştır.
III. Kimilerince dünyada ilk üniversite sayılan medreselerin yapılmasını sağlamıştır.
IV. Siyasetname adlı eseri önemlidir.
Yukarıda verilen özellikler, aşağıdaki devlet adamlarından hangisine aittir?
A) Kaşgarlı Mahmut C) Firdevsî E) Ahmet Yükneki
B) Nizamülmülk D) Yusuf Has Hacip

28. I. Haçlı Seferlerinin başlaması.
II. İlk Anadolu Selçuklu parasının basılması.
III. 1176 Miryakefalon Savaşı ile Anadolu’nun Türk yurdu olmasının kesinleşmesi.
IV. Anadolu Selçuklu Devleti’nin en parlak dönemini yaşaması.
Yukarıda verilen Anadolu Selçuklu Devleti’ne ait olaylarla, aşağıdaki hükümdarlar eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
A) I. Kılıç Arslan D) I. Mesut
B) I. Alaeddin Keykubat E) II. Kılıç Arslan
C) II. Gıyaseddin Keyhüsrev

29. Anadolu Selçuklu Devleti’ni İznik’te Kutalmışoğlu Süleyman Şah 1075 yılında kurmuştur. Daha sonra, başkent İznik’ten Konya’ya taşınmıştır.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
A) Haçlı Seferlerinin başlaması
B) Bizans karşısında yenilgi alınması
C) Moğol saldırılarının artması
D) Melikşah’ın ölmesi
E) Selçuklu hanedan üyeleri arasında çekişme yaşanması

30. Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun yıkılma sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Katavan Savaşı
B) Atabeylerin, bulundukları yerlerde bağımsız hareket etmeleri
C) Yönetim kademelerinde Farslara görev verilerek Türkmenlerin küstürülmesi
D) Gaznelilerin baskıları
E) Ülke, hanedanın ortak malı sayıldığı için, Taht kavgalarının yaşanması.

31. I. Miryakefalon Savaşı
II. Yassıçemen Savaşı
III. Pasinler Savaşı
IV. Dandanakan Savaşı
V. Kösedağ Savaşı
VI. Malazgirt Savaşı
Yukarıdaki savaşların kronolojik sıralanması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) III-IV-VI-II-I-V D) I-III-VI-IV-II-V
B) VI-III-IV-I-II-V E) IV-III-VI-I-II-V
C) II-IV-III-I-VI-V

32. Kösedağ Savaşı sonunda Anadolu’da Türk beylikleri kurulmuştur.
Aşağıda verilen Anadolu Türk beylikleri ile kuruluş bölgeleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Germiyanoğulları – Ege Bölgesi
B) Menteşeoğulları – Marmara Bölgesi
C) Candaroğulları – Karadeniz Bölgesi
D) Karesioğulları – Marmara Bölgesi
E) Aydınoğulları – Ege Bölgesi

33. Aşağıda verilen Anadolu Türk beylikleri ile beylik merkezi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Hamitoğulları - Çanakkale
B) Dulkadiroğulları - Maraş
C) Karesioğulları - Balıkesir
D) Germiyanoğulları - Kütahya
E) Saruhanoğulları - Manisa

34. Selçuklularda şehzadelerin eğitiminden sorumlu olan kişiye verilen unvan, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Melik C) Atabey E) Müderris
B) Lala D) Muallim

35. Aşağıda, biri hariç denizci Anadolu Türk beylikleri verilmiştir. Denizci olmayan beylik hangisidir?
A) Karesioğulları C) Menteşeoğulları E) Saruhanoğulları
B) Ramazanoğulları D) Aydınoğulları

36. İlk Türk denizcisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nizamülmülk C) Umur Bey E) Pîri Reis
B) Aydın bey D) Çaka Bey

37. Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu Selçuklularında ticaretin gelişmesi için yapılan çalışmalardan biri değildir?
A) Kervansaray ve hanlar yapılarak, üç gün ücretsiz konaklama hakkı tanınması
B) Gümrük vergilerinin indirilmesi
C) Devlet tarafındanTüccarın malına sigorta uygulanması
D) İpek Yolu limanlarının denetim altına alınması
E) Şifahaneler açılması

38. Aşağıdaki devlet adamlarından hangisi döneminde İslam dünyasının siyasî liderliği Türklere geçmiştir?
A) Tuğrul Bey C) Melikşah E) Selçuk Bey
B) Alparslan D) I. Kılıç Arslan

39. Aşağıda verilen savaş-sonuç eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Dandanakan - Gaznelilerin yıkılma sürecine girmesi
B) Pasinler - Türk boylarının Anadolu’ya yerleşmeye başlaması
C) Miryokefalon - Türklerin Anadolu’dan atılamayacağının kesinlik kazanması
D) Yassıçemen - Harzemşah Devleti’nin yıkılması
E) Kösedağ - Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun yıkılma sürecinin başlaması

40. Aşağıda verilen devlet ve özellik eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Karahanlılar - Orta Asya Türk kültürü ile İslam kültürü sentezini başlatmışlardır
B) Gazneliler - Hindistan’da Müslümanlığı yaymışlardır
C) Memlukler - Anadolu Selçuklu Devleti’ni yıkmışlardır
D) Büyük Selçuklular - İslam dünyasının siyasî liderliğini ele geçirmişlerdir
E) Anadolu Selçukluları- Anadolu’yu önemli bir ticaret merkezi haline getirmişlerdir.


  1.C
11.D
21.D
31.E
  2.E
12.B
22.E
32.B
  3.E
13.D
23.E
33.A
  4.A
14.C
24.A
34.C
  5.A
15.A
25.A
35.B
  6.A
16.B
26.E
36.D
  7.C
17.B
27.B
37.E
  8.C
18.B
28.C
38.A
  9.C
19.E
29.A
39.E
10.D
20.C
30.D
40.C
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder