8 Ağustos 2011 Pazartesi

TEST 1 - İSLAMİYET’TEN ÖNCE ORTA ASYA’DA KURULAN TÜRK DEVLETLERİ

TEST 1
İSLAMİYET’TEN ÖNCE ORTA ASYA’DA
KURULAN TÜRK DEVLETLERİ

1. Aşağıdakilerden hangisi, Orta Asya Türk devletlerinin genel özellikleri arasında sayılamaz?
A) Egemenliğin Kut’a dayandırılması
B) Devletlerin kısa ömürlü olması
C) Boylar federasyonu halinde yaşanılması
D) Merkezi otoritenin güçlü olması
E) Ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı sayılması

2. Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin Çin üzerindeki etkilerinden biri değildir?
A) Çin Seddi’nin yapılması
B) Atlı birliklerin oluşturulması
C) Çin’in Türklere komşu bazı bölgelerinde Gök-Tanrı inancının görülmesi
D) Tapınaklar inşa edilmesi
E) Çin ordusunun onluk sisteme göre düzenlenmesi

3. Aşağıdakilerden hangisi, Asya Hun Devleti ile ilgili değildir?
A) Ergenekon Destanı Hunlardan kalmadır
B) Bildiğimiz ilk Türk devletidir
C) Türk akınlarını önlemek için Çin Seddi bu dönemde inşa edilmiştir
D) Devletin kurucusu Teoman’dır
E) Ötügen Bölgesi’nde kurulmuştur

4. Aşağıdakilerden hangisi,Göktürklerle Uygurların ortak özelliklerindendir?
A) Gök-Tanrı inancından uzaklaşmaları
B) Yerleşik hayata geçmeleri
C) Ekonomilerinin toprağa bağlı tarım ve ticarete dayanması
D) Alfabe kullanmaları
E) Devletlerinin askerî yapı göstermesi

5. Asya Hun Devleti’ni araştırmak isteyen bir tarihçi, aşağıdaki toplumlardan hangisinin kaynaklarından yararlanır?
A) Bizanslıların
B) Çinlilerin
C) Arapların
D) Farsların
E) Moğolların

6. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde, konar-göçerlikten dolayı mimarlık alanında varlık gösterilmemiştir.
Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi, buna uygun bir özellik taşımaz?

A) Asya Hun Devleti
B) Uygur Kağanlığı
C) I. Göktürk Kağanlığı
D) Turfan Uygur Devleti
E) Kutluk Devleti


7. Aşağıdakilerden hangisi, İslam öncesi Türk sanatına ilişkin bir özelliktir?
A) Taşınabilir eşyalar üzerine hayvan mücadelesini konu alan motifler yapılmıştır
B) Türbe yapımında ileri gidilmiştir
C) Yazılı edebiyata ilişkin çok sayıda eser meydana getirilmiştir
D) Yapı duvarlarında çiçek desenleri sıkça yer almıştır
E) Heykel sanatında ileri gidilmiştir

8. Orta Asya Türk devletlerinde, ülke hükümdar ailesinin ortak malı sayılırdı. Dolayısıyla hükümdar çocuklarının hepsinin tahta çıkma hakkı vardı.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?
A) Merkezi otoritenin güçlü olmasına
B) Çin ile savaşların yapılmasına
C) Devletin kısa ömürlü olmasına
D) Devletin güçlü olmasına
E) Devletin uzun ömürlü olmasına

9. Orta Asya’da Türkler konar-göçer bir hayat sürdürmüşlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu yaşantının seçilmesinde etkili olmamıştır?
A) Hayvancılık yapmaları
B) Kuraklık
C) Geniş bozkırlar olması
D) Müslümanlığa girilmesi
E) İklimde değişmeler

10. Müslümanlığı seçen ilk Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Göktürkler
B) Uygurlar
C) Karluklar
D) Türgişler
E) Oğuzlar

11. İstanbul’u kuşatan ilk Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avarlar
B) Türgişler
C) Karluklar
D) Hunlar
E) İskitler


12. Türklere ait ilk parayı aşağıdaki Türk topluluklarından hangisi, kullanmıştır?
A) Karluklar
B) Oğuzlar
C) İskitler
D) Uygurlar
E) Türgişler


13. Ölünün hayatta iken öldürdüğü düşman sayısını temsil için, mezarların başına dikilen “balbal” adı verilen taşlar, aşağıdaki Türk topluluklarından hangisinde yaygınlık göstermiştir?
A) Oğuzlar
B) Türgişler
C) Karluklar
D) İskitler
E) Kumanlar


14. Türgişler madeni para kullanmışlardır. Bu paraların bir yüzünde Çin, diğer yüzünde Arapça yazı ve resimler yer almaktaydı.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Türgişlerin Müslüman olduğu
B) Türgiş sanatının geliştiği
C) Türgişlerin Çin egemenliğinde olduğu
D) Arapların Batı Türkistan’a sahip olduğu
E) Türgişlerin Arap ve Çinlilerle ticarî ilişki içinde olduğu


15. Türklerin büyük bölümü , Orta Asya’dan başka bölgelere göç etmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu göçlerin yapılmasında etkili olmamıştır?
A) Atı evcilleştirmiş olmaları
B) Kültürlerini yayma istekleri
C) Salgın hayvan hastalıkları
D) İklimin olumsuz yönde değişmesi
E) Yeni yerler ele geçirme isteği


16. Göktürklerde görülen bazı kurumlar, ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlı, Selçuklu ve Osmanlılarda da görülmüştür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Kültürlerin devamlılığı
B) Kurumların değişemeyeceği
C) Merkezî sistemin güçlü olduğu
D) Toplum hayatının durgunluğu
E) Bu devletlerin aynı dönemde kurulduğu


17. Türklerde boy örgütlenmesi çok sağlamdı. Büyük bir devlet kurulsa bile boylar kendi yapılarını koruyor, beylerine sıkı bağlılık gösteriyorlardı. Devlet yıkıldığında, boylar, beylerinin emrinde yaşantılarını sürdürüyorlardı.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasını sağlar?
A) Konar-göçer yaşantı
B) Ordunun güçlenmesi
C) Türk-Çin mücadelesi
D) Ekonominin temelinin hayvancılığa dayanması
E) Çok sayıda devlet kurulması


18. Aşağıdakilerden hangisi, Uygurlara ait bir özellik değildir?
A) Türk tarihindeki ilk şehirleri kurmuşlardır
B) İpek Yolu’nu denetimleri altına alan ilk Türk topluluğudur
C) Türk tiyatrosunu kurmuşlardır
D) Çin’den matbaayı alarak geliştirmişlerdir
E) Özgün Türk mimarisi ve heykellerinin ilk örneklerini vermişlerdir


19. Orta Asya Türk devletleri hakkında yeterli bilgi olmayışının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Yerleşik yaşantının yaygın olmaması
B) Yazılı belgelerin azlığı
C) Uzun süren savaşların yol açtığı yıkımlar
D) Türk tarihinin yakın bir dönemde başlaması
E) Konar-göçer yaşantı sürdürülmesi


20. Göktürklerle ilgili bilgilerden bazıları şunlardır:
I. İlk kez Türk adını taşıyan bir devlet kurmuşlardır
II. Ülke toprakları hanedan üyeleri arasında paylaşılmıştır
III. Kendilerine özgü bir yazı geliştirmişlerdir
IV. Ötügen bölgesinde devlet kurmuşlardır
V. Hükümdarları komşu ülke hanedanlarıyla akrabalık kurmuştur
Bu bilgilerden hangilerine dayanarak, Göktürklerin ulusçu bir devlet kurdukları söylenebilir?
A) I-III       C) II-IV         E) IV-V
B) II-III      D) III-IV

21. Manas Destanı aşağıdaki Türk topluluklarından hangisine aittir?
A) İskitler C) Oğuzlar E) Uygurlar
B) Kırgızlar D) Göktürkler

22. Ergenekon Destanı aşağıdaki Türk topluluklarından hangisine aittir?
A) Kırgızlar C) Hunlar E) Uygurlar
B) İskitler D) Göktürkler

23. Alper Tunga Destanı aşağıdaki Türk topluluklarından hangisine aittir?
A) Uygurlar C) Göktürkler E) Karluklar
B) İskitler D) Türgişler

24. Türeyiş Destanı aşağıdaki Türk topluluklarından hangisine aittir?
A) Hunlar C) Uygurlar E) Kırgızlar
B) Göktürkler D) İskitler

25. Oğuz Kağan Destanı aşağıdaki Türk topluluklarından hangisine aittir?
A) Hunlar C) Uygurlar E) Kırgızlar
B) Göktürkler D) İskitler

26. Orta Asya Türk devletlerinde yazılı kanunlar olmamasına rağmen, toplumda bir düzen vardı.
Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güçlü yönetim               D) Kut anlayışının varlığı
B) Konar-göçer olunması   E) Hayvancılıkla uğraşmaları
C) Töre

27. Tarihte Türk devletlerinin sayısı oldukça çoktur. Çeşitli bölgelerde aynı anda birden çok devlet kurulmuştur.
Yukarıdaki durumun sebebi olarak, aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Sürekli olarak Çinlilerle savaşmaları
B) İslamiyeti kabul etmeleri
C) Ticari hayatın gelişmemesi
D) Atı evcilleştirmiş ve hayvancılıkla uğraşmaları
E) Töre ile yönetilmeleri

28. Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin Âdet, töre, inanç ve yaşam tarzları konusunda bilgi verir?
A) Sagu          C) Destan       E) Yuğ
B) Koşuk        D) Sav

29. Türk ordularında silah olarak ok, kılıç, kalkan gibi o günün şartlarına göre gelişmiş silahlar bulunurdu.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir?
A) Ticaretle uğraştıklarının
B) Konar-göçer olmalarının
C) toprağa bağlı tarımla çok az ilgilendiklerinin
D) Maden işletmeciliğinde ileri gittiklerinin
E) Gök-Tanrı inancını benimsediklerinin

30. İslam öncesi Türk devletlerine ilişkin aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?
A) Yerleşik hayata ilk Uygurlar geçmiştir
B) Avarlar, İstanbul’u ilk kuşatan Türk topluluğudur.
C) İslamiyeti benimseyen ilk Türk topluluğu Türgişlerdir
D) Bildiğimiz ilk Türk devletini Hunlar kurmuştur
E) Hazarlar Museviliği benimsemişlerdir

31.Türk tarih ve edebiyatının ilk yazılı eseri olan Orhun Yazıtları’nı aşağıdaki Devletlerden hangisi dikmiştir?
A) I. Göktürk Kağanlığı D) Uygur Kağanlığı
B) Kutluk Devleti E) Asya Hun Devleti
C) Turfan Uygur Devleti

32. Uygurların diğer İslam öncesi Türk devletlerine kıyasla sanat, ticaret ve toprağa bağlı tarımda daha ileri olmasının sebebi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yöneticilerinin yetenekli olması       D) Barışçı olmaları
B) Yerleşik hayata geçmiş olmaları      E) Din değiştirmeleri
C) Alfabe kullanmaları

33. İslamiyet öncesi Türklerinde ölen kişi at, silah ve değerli eşyalarıyla gömülmüştür.
Bunun sebebi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ölümden sonraki yaşama inanmaları
B) Ölen kişiden kalan eşyaları uğursuz saymaları
C) Toprağı kutsal saymaları
D) Mani ve Buda dinlerinin etkisinde kalmaları
E) Konar-göçer olmaları


34. Aşağıdaki Türk ve Türklerle akraba topluluklarından hangisi Avrupa’ya Kavimler Göçü sonucunda girmemiştir?
A) Hunlar       C) Macarlar      E) Uzlar
B) Avarlar      D) Peçenekler

35. Türk boylarını birleştirerek “millet” bilinci kazandıran Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hunlar       C) Uygurlar     E) Göktürkler
B) Oğuzlar      D) Hazarlar

36. Uygurlar, Maveraünnehir, Hint ve Tibet’le yoğun ticarî ilişki kurmuşlardır.
Bu durumun yol açtığı sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Yerleşik hayata geçmişlerdir
B) Gök-Tanrı inanışını bırakmış, Mani ve Buda dinlerine girmişlerdir
C) Savaşçılık özelliklerini kaybetmişlerdir
D) Mimarlıkta ileri gitmişlerdir
E) Türkçe konuşmayı bırakmışlardır

37. Türk siyasî birliğini ilk kuran hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teoman      C) Bilge Kağan     E) Attila
B) Mete          D) Kutluk Kağan

38. Bilinen ilk Türk devleti olan Asya Hun İmparatorluğu’nun kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teoman     C) Kutluk Kağan     E) Bilge kağan
B) Mete          D) Mukan Kağan

39. Orhun Yazıtları aşağıdakilerden hangileri adına dikilmiştir?
A) Kutluk-Tonyukuk-Kültigin
B) Tonyukuk-Kültigin-Bilge
C) Bilge-Tonyukuk-Yoluğ Tegin
D) Mete-Tonyukuk-Kültigin
E) Mukan-Yoluğ Tigin-Bilge

40. Orta Asya Türklerinde müzik eşliğinde söylenen şiirlere ne ad verilirdi?
A) Sav C) Sagu E) Ağıt
B) Koşuk D) Destan


  1.D
11.A
21.B
31.B
  2.D
12.E
22.D
32.B
  3.A
13.D
23.B
33.A
  4.D
14.E
24.C
34.E
  5.B
15.B
25.A
35.E
  6.D
16.A
26.C
36.E
  7.A
17.E
27.D
37.B
  8.C
18.B
28.C
38.A
  9.D
19.D
29.D
39.B
10.C
20.A
30.C
40.B


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder