7 Ağustos 2011 Pazar

Osmanlı Devleti Siyasi Tarih 1 - Kuruluş Dönemi

Osmanlı Devleti Siyasi Tarihi 1 - Kuruluş Dönemi

SİYÂSÎ TÂRİH
Osmanlı Beyliği’nin büyümesinin sebepleri:
• Merkezî otoritenin güçlü olması.
• Uç beyliği (Hıristiyanlarla sınırdaş) olması ve coğrafî konumunun batı yönünde genişlemeye uygunluğu.
• Başlangıçta diğer beyliklerle mücadele etmeyip, yalnız batıya sefer düzenleyerek Bizans’ın zayıflığından kaynaklanan otorite boşluğundan yararlanması.
• Fethedilen bölgelere Türkmenlerin yerleştirilerek, fetihlerin kalıcı kılınması.
• Âdil ve hoş görülü bir politika uygulanması.
• Yöneticilerin iyi yetişmiş ve ileri görüşlü olması.


A.KURULUŞ DÖNEMİ (1299-1453)
İstanbul’un fethine kadar sürer.
Osman Bey Dönemi (1281-1324,1326?)
• İlk Osmanlı parası bastırılmıştır.
• Anadolu’daki Bizans tekfurları arasındaki çekişmeden yararlanılmıştır.
• Ahîlerle iş birliği yapılarak dînî ve ekonomik güç sağlanmıştır.
• 1299’da Bilecik alınmıştır.
• Bizans ile Osmanlılar arasındaki ilk savaş olan 1302 Koyunhisar Savaşı kazanılarak, İznik, İzmit ve Bursa yolu açılmıştır.

Orhan Bey (1324,1326?-1362)
• Beylikten devlet hâline gelinmiştir.
• 1326’da Bizans’tan Bursa alınmış, başkent yapılmıştır.
• Çimpe Kalesi, Balkanlarda(Rumeli) alınan ilk toprak parçasıdır. Doğu Trakya’da yapılan fetihlerin üssü burası olmuştur.
• Yaya ve Müsellem adları altında ilk düzenli ordu kurulmuştur.
• Devletin en önemli idârî kurumu olan Dîvân teşkilâtı oluşturulmuştur.
• Bizans, 1329 Maltepe(Palekanon) Savaşı’nda yenilgiye uğratılarak, Kocaeli yarımadası’nın fethi tamamlanmıştır.
• Karesioğulları Beyliği ortadan kaldırılmış, donanması Osmanlılara geçmiştir.
• İznik’te ilk Osmanlı medresesi açılmıştır.

I.Murat (1362-1389)
• Anadolu’dan da toprak kazanmasına rağmen, asıl fetihleri batı yönünde olduğu için “Balkan Fâtihi” ünvânını almıştır.
• Bizans 1362 Sazlıdere Savaşı’nda yenilgiye uğratılmış, Edirne alınarak başkent yapılmıştır. Bunun sebebi, fetih bölgesine yakınlığıdır.
• 1362 Sırpsındığı Savaşı’nda birleşik Avrupa güçleri yenilgiye uğratılmıştır.
• 1371 Çirmen Savaşı’nda birleşik Avrupa güçleri yenilgiye uğratılmıştır.
• 1389 I.Kosova Savaşı’nda birleşik Avrupa güçleri yenilgiye uğratılmıştır. Savaş önemlidir;
• Osmanlılar topu ilk kez bu savaşta kullanmışlardır.
• I.Murat savaş meydanında şehit düşmüştür.
• Zafer, Balkanlardaki fetihlerin kalıcı olmasını sağlamıştır.
• Anadolu’da Türk siyâsî birliği sağlanmaya çalışılmıştır.
• Dünyanın ilk profesyonel ordusu olan Yeniçeri Ocağı kurulmuştur.
• “Padişah” ünvânını ilk kez I.Murat kullanmıştır.
• Anadolu’daki “yurtsuz” Türkmenler Balkanlarda fethedilen topraklara yerleştirilerek iskân politikası uygulanmıştır.

I.Bayezid(Yıldırım)(1389-1402)
• İstanbul’un fethini kolaylaştırmak için Anadolu Hisarı yapılmıştır.
• Anadolu’da ilk kez Türk siyâsî birliği sağlanmıştır.
• 1396 Niğbolu Savaşı ile birleşik Avrupa güçleri yenilgiye uğratılmış, Bizans, Osmanlı egemenliğini tanımıştır.
• 1402 Ankara Savaşı’nda Timur’a karşı yenilgi alınmıştır. Sonuçları şunlardır:
• I.Bayezid’in oğulları arasında taht kavgaları yaşanmıştır. Bu hükümdarsız süreye Fetret Devri(1402-1413) denilir.
• Ortadan kaldırılan çoğu Türk beyliği bağımsızlık ilânında bulunmuş, Türk siyâsî birliği bozulmuştur.
• Balkanlarda, Osmanlı Devleti’nin hoş görülü politikası sonucunda Hıristiyan halklar devletten ayrılma girişiminde bulunmamışlardır. Avrupa’da Yüzyıl Savaşlarının olması, Osmanlılara karşı Haçlı seferi düzenlenmesini önlemiştir.
• İstanbul’un fethi gecikmiştir.

Çelebi Mehmet (I.Mehmet)(1413-1421)
• Fetret Devri I.Mehmet’in tahta geçmesiyle sona ermiştir. Dağılmaya yüz tutan devleti toparladığı için ikinci kurucu olarak da anılır.
• Şeyh Bedrettin Ayaklanması bastırılmıştır.
• Venediklilerle ilk deniz savaşı yapılmış, başarı sağlanamamıştır.
• Dağılan Anadolu siyâsî birliği sağlanmaya çalışılmıştır.


II.Murat (1421-1451)
• Anadolu Türk siyâsî birliğini sağlama ve Balkanlarda fetih politikası sürmüştür.
• İstanbul kuşatılmış, alınamamıştır.
• Macarlarla 1444 Edirne-Segedin Antlaşması imzalanmıştır. Barış ortamından yararlanan II.Murat, oğlu II.Mehmet adına tahttan çekilmiştir. Padişahın küçük yaşta olmasını değerlendiren birleşik Avrupa güçleri antlaşmayı bozarak saldırıya geçmişlerdir.
• II.Murat yeniden tahta geçerek Birleşik Avrupa güçlerini 1444 Varna Savaşı’nda yenmiştir.
• 1448 II.Kosova savaşı birleşik Avrupa güçlerine karşı kazanılmıştır. Sonuçları şöyledir:
• Avrupa’daki Türk varlığı kesinleşmiştir.
• Avrupalılar, saldırıdan savunma durumuna geçmişlerdir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder