22 Temmuz 2011 Cuma

MİLLÎ MÜCÂDELE,MİLLÎ CEMİYETLER, M. KEMÂL’İN SAMSUN’A ÇIKIŞI, MİLLİ KONGRELER İLE İLGİLİ TEST SORULARI

müdür yardımcılığı sınavı için hazırlık soruları, müdür yardımcılığı inkılap tarihi soruları, müdür yardımcılığı sınavı hazırlık sorusu, inkılap soruları cevapları, inkılap tarihi konu anlatımı, idarecilik sınavı için konu anlatımı, idarecilik sınavı için anayasa soruları, inkılap tarihi konu anlatımları 1. dünya savaşı konu anlatımı, konu anlatımları, müdür yardımcılığı için konu anlatımları, çalışma

MİLLÎ MÜCÂDELE,MİLLÎ CEMİYETLER, M. KEMÂL’İN SAMSUN’A ÇIKIŞI, MİLLİ KONGRELER İLE İLGİLİ TEST SORULARI

1.               Mondros Ateşkes Ateşkes Antlaşması ile başlayan işgâllere karşı aşağıdaki tepkilerden hangisi diğerlerinden önce ortaya çıkmıştır.
   A) Millî cemiyetler                              C) Kongreler                        E)  Genelgeler
   B) Kuvva-i Milliye                               D)   Düzenli ordu

2.               I.Sulh ve Selâmet-i Osmaniye Fırkası
    II.İngiliz Muhipleri Cemiyeti
  III.Kilikyalılar Cemiyeti
                   IV.  Redd-i İlhak Cemiyeti
                   V.   Wilson Prensipleri Cemiyeti
   Yukarıdakilerden hangileri manda ve himâyeyi savunmuşlardır?
   A)I-II         B)III-IV        C) IV-V         D)II-V           E)I-V

3.               I. Etnik-i Eterya
                   II.   Taşnaksityun
                   III.  Mavri Mira
                   IV.  Pontus
                   V.   Hınçak
   Yukarıdakilerden hangileri Ermeniler tarafından kurulmuştur?
   A)    I-II         B)    II-III         C)    IV-V          D)    III-IV       E)    II-V

4.    I. Azınlık örgütleri
       II.   İngiliz Muhipleri Cemiyeti
       III.  İstanbul Hükûmeti
   İtilâf devletleri, Kurtuluş Savaşı boyunca, yukarıdakilerden hangileriyle iş birliği yapmıştır?
   A)   I           B)   II               C)   I-III             D)   II-III         E)    I-II-III

 5.               I.    TBMM Hükûmeti
                   II.   İtilâf devletleri
                   III.  Azınlık örgütleri
   Millî cemiyetler, yukarıdakilerden hangilerine karşı mücadele etmemişlerdir?
   A)   I          B)   II                C)   III              D)   I-II            E)   II-III

6.                   I.  Taşnaksityun
       II.    Pontus
       III.  Alyans
       IV.  Mavri Mira
       V.   Etnik-i Eterya
       VI.  Hınçak
   Yukarıdakilerden hangileri Rumlar tarafından kurulmuştur?
   A)  I-III-V      B)  II-V-VI      C)  II-IV-V     D)  III-IV-VI      E)  IV-V-VI

7.               I.    Alyans
                   II.   Pontus
                   III.  Hınçak
                   IV.  Taşnak
                   V.   Mavri Mira
   Yukarıdakilerden hangileri Musevîler tarafından kurulmuştur?
   A)   I-III          B)   III-V          C)   I            D)   II              E)   III

8.               Yunanlılar, 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgâl etmişlerdir.
   Bu işgâlde Avrupa devletlerinin Yunanistan’ın yanında yer almalarını sağlayan gerekçe aşağıdakilerden hangisidir?
   A)İzmir’in Yunanlılara ait olması
   B)Yunanistan’ın Batı Anadolu’da Hıristiyanların katledildiği yönünde propaganda yapması
   C)Batı Anadolu’da Türk direnişinin başlaması
   D)Osmanlı Devleti’nin işgâl karşısında sessiz kalması
   E)Batı Anadolu’nun İtalya tarafından işgâlinin önlenmesi

9.               Aşağıdaki Millî cemiyetlerden hangisi Adana çevresinde Ermenilere karşı mücadele etmiştir?
   A)   İngiliz Muhipleri Cemiyeti                                         D)   Pontus Cemiyeti
   B)   Kilikyalılar Cemiyeti                                                   E)   Wilson Prensipleri Cemiyeti
   C)   Taşnaksityun Cemiyeti

 10.Kuvva-i Milliye birliklerinin,
                   I.    Yunan ilerleyişini engelleyememeleri
                   II.   Halka hukuk dışı davranmaları
                   III.  İhtiyaçlarını, halktan zor kullanarak karşılamaları
   Faaliyetlerinden hangileri düzenli ordunun kurulmasına sebep olmuştur?
   A)  I         B)  II          C)  I-II          D)    II-III        E)    I-II-III


11.Mustafa Kemâl, ülke bütünlüğümüzün tehlikede olduğunu ilk kez                                                                 aşağıdakilerden hangisiyle halka açıklamıştır?
   A) Havza Genelgesi                            D)  Sivas Kongresi                               
   B) Amasya Genelgesi                        E)  Amasya Protokolü
 C)  Erzurum kongresi

12.Kurtuluş Savaşı’nın yöntem ve gerekçesi ilk kez aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
   A) Havza Genelgesi                          D)   Sivas Kongresi
   B)   Amasya Genelgesi                     E)   Amasya Protokolü
   C)   Erzurum Kongresi

13.Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde aşağıdaki kongrelerin hangisinde ilk kez geçici bir hükûmet kurulması kararlaştırılmıştır?
   A)   Erzurum Kongresi       C)   Balıkesir Kongresi       E) Alaşehir Kongresi
   B)   Sivas Kongresi             D)   Nazilli Kongresi

14.Millî Mücadele sırasında bazı Osmanlı aydınları kurtuluşu İngiliz mandasında görürken, bazıları da Amerikan mandasını tercih etmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisinde manda ve  himaye ilk kez reddedilmiştir?
   A)    Havza Genelgesi                       D)   Sivas Kongresi
   B)    Amasya Genelgesi                    E)   Amasya Protokolü
   C)   Erzurum Kongresi 

15.     I.    Havza Genelgesi
          II.   Amasya Genelgesi
          III.  Sivas Kongresi
          IV.  Amasya Protokolü
          V.   Erzurum Kongresi
Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
   A)   I-II-III-V-IV                                      D)   II-V-I-III-IV
   B)   II-I-V-III-IV                                      E)   V-II-I-IV-III
   C)   I-II-V-III-IV

16.Manda ve himayecilik aşağıdakilerin hangisinde, bir daha gündeme gelmemek üzere son kez reddedilmiştir?
   A)    Amasya Genelgesi                    D)    Havza Genelgesi
   B)    Sivas Kongresi                           E)    Balıkesir Kongresi
   C)    Amasya Protokolü

17.  I.    İrâde-i Milliye Gazetesi’nin çıkartılması
       II.   Batı Cephesi komutanlığına Ali Fuat Paşa’nın atanması
       III.  Sivas Kongresi’ne katılan üyelerin seçimle belirlenmesi
Yukarıdakilerden hangileri, Sivas Kongresi’nde ulusal kararların alınmasını sağlamıştır?
   A)   I           B)   II         C)   III          D)   I-II            E)   II-III

18.İlk kez Erzurum Kongresi’nde oluşturulan Temsilciler Kurulu (Heyet-i Temsiliye), Kongrede alınan “Temsilciler Kurulu, Doğu Anadolu’nun  bütününü temsil eder” kararıyla çalışmalarına başlamış, Sivas Kongresi’nde “Temsilciler Kurulu, yurdun bütününü temsil eder “ kararı çıkmıştır. Kurul, yürütme yetkisini ilk defa aşağıdakilerin hangisiyle kullanmıştır.
   A)    İrâde-i Milliye Gazetesi’nin çıkartılması
   B)    İstanbul Hükûmeti ile her türlü haberleşmenin kesilmesi
   C)    İstanbul Hükûmeti temsilcisi ile Amasya Protokolü’nün imzalanması
   D)    Millî cemiyetlerin tek çatı altında birleştirilmesi
   E)    Ali Fuat Paşa’nın Batı Cephesi komutanlığına atanması

19.Aşağıdakilerden hangisi, Temsilciler Kurulu’nun İstanbul Hükûmeti’ne karşı sağladığı üstünlüklerden biri değildir?
   A)    Temsilciler Kurulu’nun İrâde-i Milliye Gazetesi’ni yayınlaması
   B)    Damat Ferit Hükûmeti’nin düşürülmesi
   C)    Amasya Protokolü’nün imzalanması
   D)    İstanbul’da Mebusan Meclisi’nin açılması
   E)    İstanbul  Hükûmeti’nin   Anadolu  ve    Rumeli  Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni tanımasıCevap Anahtarı:
1-A            6-C         11-B       16-B
2-D            7-C         12-B       17-C
3-E            8-B         13-A       18-E
4-E            9-B         14-C       19-A
        5-A         10-E       15-C

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder