22 Temmuz 2011 Cuma

KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER ve SONUÇLARI İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1)

müdür yardımcılığı sınavı için hazırlık soruları, müdür yardımcılığı inkılap tarihi soruları, müdür yardımcılığı sınavı hazırlık sorusu, inkılap soruları cevapları, inkılap tarihi konu anlatımı, idarecilik sınavı için konu anlatımı, idarecilik sınavı için anayasa soruları, inkılap tarihi konu anlatımları 1. dünya savaşı konu anlatımı, konu anlatımları, müdür yardımcılığı için konu anlatımları, çalışma


KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER ve SONUÇLARI İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1)

1. Aşağıdakilerden hangisi, Kuva-i Milliye'yi doğru olarak tanımlamaktadır?
A) TBMM'nin oluşturduğu öncü birliklerdir.
B) İşgallere karşı halkın oluşturduğu direniş birlikleridir.
C) Halifelik ordusudur.
D) Padişaha bağlı muhafız birlikleridir.
E) Osmanlı yönetiminin oluşturduğu askeri güçtür.

2. Kurtuluş Savaşı'nda düzenli orduların kurulmasından önce ülke savunması Kuva-i Milliye birlikleri ile yapıldı.
Kuva-i Milliye'nin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?
A) Mondros Ateşkesi'nin şartlarına uyulmaması
B) Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması
C) Amasya Genelgesi'nin yayınlanması
D) İstanbul hükümetinin fetvalar yayınlaması
E) TBMM’ye karşı ayaklanmalar çıkması


3. Kurtuluş Savaşı'nın başladığı yıllarda, işgallere karşı Batı Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da Kuva-i Milliye adı verilen silahlı direniş birlikleri oluşturulurken, Doğu Anadolu'da bu tür bir gelişme görülmemiştir.
Bu duruma neden olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Bölgede işgal yaşanmaması
B) Ekonomik kaynaklarının yeterli olmaması
C) Bölge halkının İstanbul hükümetini desteklemesi
D) Ermenilere karşı Kuva-i Milliye'nin yeterli olacağına inanmamaları
E) Bölgede düzenli ordu birliklerinin bulunması

4. TBMM'nin ilk siyasi başarısı ve Sevr Antlaşması'nın geçersizliğinin ilk belgesi olan Gümrü Antlaşması Ermenistan ile imzalanmıştır.
Gümrü Antlaşması'nın sonuçları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Doğu sınırının belirlenmesinde etkili olmuştur.
B) Ermeni sorunu hukuken sona ermiştir.
C) Moskova Antlaşması'nın imzalanmasına zemin hazırlamıştır.
D) Misak-ı Milli'nin Doğu Anadolu ile ilgili isteklerinin bir bölümü gerçekleşmiştir.
E) İtilaf Devletleri Sevr Antlaşması'nda değişiklik önerisi getirmiştir.

5. İtilaf Devletleri Kurtuluş Savaşı sırasında,
- Anadolu'da ayaklanmalar çıkmasında etkili olmuşlardır.
- Misak-ı Milli kararının alınması üzerine Mebuslar Meclisi'ni dağıtmışlardır.
- Londra Konferansı'na TBMM'nin yanı sıra İstanbul Hükümetini de çağırmışlardır.
İtilaf Devletleri'nin bu girişimleri ile gerçekleştirmek istedikleri amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kurtuluş Savaşı'nın başarılı olmasını engellemek
B) TBMM'nin güçlenmesini sağlamak
C) Padişahın otoritesini azaltmak
D) İşgalleri kolaylaştırmak
E) TBMM'ye karşı savaşmak

6. TBMM hükümetinin Sevr Antlaşması'nın görüşüleceğini bilmesine karşın Londra Konferansı'na katılmasının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İstanbul hükümeti ile işbirliği yapmak
B) Misak-ı Milli'yi dünyaya duyurmak
C) Varlığını İtilaf Devletleri'ne kabul ettirmek
D) Barış yanlısı olduğunu kanıtlamak
E) Bağımsızlık savaşı verdiğimizi dünya kamuoyuna açıklamak

7. Kuva-i Milliye'nin aşağıdakilerden hangisi karşısında başarısızlığa uğraması düzenli orduların kurulmasını zorunlu kılmıştır?
A) İngiltere
B) Yunanistan
C) Kuva-i İnzibatiye
D) Fransa
E) İç ayaklanmalar

8. Mustafa Kemal Milli Mücadelenin başladığı günlerde "İstanbul Anadolu'ya hakim değil bağlı olmak zorundadır." görüşünü savunuyordu.
Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda sağlanan gelişmelerden biridir?
A) İstanbul hükümetinin kışkırtmaları sonucu ayaklanmalar çıkması
B) Amasya protokolünde yer alan kararların hükümet tarafından kabul edilmemesi
C) İstanbul hükümeti temsilcisinin Londra Konferansında söz hakkını TBMM temsilcisine bırakması
D) İstanbul hükümetinin Lozan Konferansı'na katılma kararı alması
E) Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin Misak-ı Milli kararı alması üzerine İtilaf Devletleri'nin İstanbul'u işgal etmesi

9. Sovyet Rusya ile TBMM arasındaki ilk görüşmeler Mayıs 1920'de başladığı halde, TBMM ile ancak Birinci İnönü Muharebesi'nin kazanılmasından sonra 16 Mart 1921'de Moskova Antlaşması'nı imzalamıştır.
Sovyet Rusya'nın TBMM ile antlaşma imzalama konusunda yavaş davranması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) İtilaf Devletleri'nin TBMM'yi tanımaması
B) TBMM'nin İstanbul hükümetiyle ilişkilerini koparması
C) İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıklarının sona ermesi
D) Meclise yönelik ayaklanmaların devam etmesi
E) Rusya'nın Anadolu hareketinin başarısından endişe duyması

10. TBMM, I. İnönü Savaşı'ndan sonra Londra Konferansı'na katıldı. Konferans devam ederken Sovyet Rusya ile de Moskova'da görüşmeler yapıldı. TBMM Misak-ı Milli'nin Sovyet Rusya tarafından kabul edilmesini sağladı.
Bu bilgilere göre;
I. Doğu sınırında güvenlik sağlanmıştır.
II. Sevr Antlaşması'nın geçersizliği Sovyet Rusya tarafından kabul edilmiştir.
III. Düzenli ordu çalışmaları başlatılmıştır.
IV. TBMM dış politikada etkili olmaktadır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve III   B) III ve IV             C) I, II ve IV
D) II ve III  E) II ve IV

11. II. İnönü Zaferi'nden sonra beliren uygun ortamdan yararlanmak isteyen bazı komutanlar, batı cephesinin güneyindeki Yunan kuvvetlerini yok etmek için Aslıhanlar ve Dumlupınar'a doğru harekete geçtiler; ancak Yunan kuvvetlerini mevzilerinden söküp atmakta başarılı olamadılar.
TBMM ordularının bu başarısızlığı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Saldırının geç başlatılmış olması
B) Ordunun İnönü Savaşları'nda büyük kayıplar vermesi
C) Yunanlıların İngilizlerden askeri destek alması
D) Türk ordusunun saldırı gücünde olmaması
E) Türk ordusunun ihtiyaçlarının yeterince karşılanamaması

12. Aşağıdakilerden hangisi, Kütahya-Eskişehir Savaşlarının sonuçlarından biri değildir?
A) Yunan birliklerinin Sakarya'ya kadar ulaşması
B) Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması'nın imzalanması
C) Meclis kararıyla Mustafa Kemal'in başkomutan seçilmesi
D) Mustafa Kemal'e üç ay süreyle meclis yetkilerinin verilmesi
E) Hükümet merkezinin Kayseri'ye taşınmasının düşünülmesi
CEVAP ANAHTARI________
1. B           2. A         3. E         4. E         5. A
6. A            7. B        8. C        9. E         10. C
11. D         12. B


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder