22 Temmuz 2011 Cuma

KURTULUŞ SAVAŞI'NA HAZIRLIK DÖNEMİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2)

müdür yardımcılığı sınavı için hazırlık soruları, müdür yardımcılığı inkılap tarihi soruları, müdür yardımcılığı sınavı hazırlık sorusu, inkılap soruları cevapları, inkılap tarihi konu anlatımı, idarecilik sınavı için konu anlatımı, idarecilik sınavı için anayasa soruları, inkılap tarihi konu anlatımları 1. dünya savaşı konu anlatımı, konu anlatımları, müdür yardımcılığı için konu anlatımları, çalışma


KURTULUŞ SAVAŞI'NA HAZIRLIK DÖNEMİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2)

1. Mustafa Kemal'in, Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği yıllarda Türk ulusuna, "Ulusun geleceğini, ulusun kendi iradesi belirleyecektir." İlkesini benimsetmeye çalışmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri'ni birleştirmek
B) Padişahlığın yetkilerine ortak olmak
C) Mebuslar Meclisi'nin toplanmasını sağlamak
D) Yönetim şeklini değiştirmek
E) Saltanatı yabancı güçlerin etkisinden kurtarmak

2. 16 Mart 1920'de İstanbul'un resmen işgal edilmesi ve Meclis-i Mebusan'ın dağıtılması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
A) İstanbul hükümetinin kurtuluş için harekete geçmesi
B) Saltanatın kaldırılması
C) TBMM'nin açılması
D) Kuva-i Milliye'nin oluşturulması
E) Ayaklanmaların bastırılması


3. TBMM, bağımsızlık savaşına padişah ve halife yanlılarının da katılmasını gerçekleştirerek ulusal birliği sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?
A) Güçler birliğini sağlayarak ülkeye tam egemen olmuştur.
B) İstanbul hükümetini yasal olarak ortadan kaldırmıştır.
C) Saltanatın kaldırılmasına karar vermiştir.
D) Meclisin sürekliliği ve bağımsız olacağı belirtilmiştir.
E) Padişah ve halifenin kurtarılacağı kararı alınmıştır.

4. TBMM'nin aldığı kararlardan hangisi, güçler birliği ilkesinin benimsendiğinin kanıtıdır?
A) TBMM'nin üstünde güç yoktur.
B) Yasama ve yürütme yetkisi mecliste toplanmıştır.
C) Hükümet kurmak gereklidir.
D) Padişah, meclisin düzenleyeceği yasaya göre yerini alacaktır.
E) Geçici kaydıyla hükümet başkanı tanımak doğru değildir.

5. Birinci TBMM'de meclis hükümeti sistemi vardı. Bu sisteme göre bakanlar meclis içinden çoğunluğun oyu ile seçiliyordu.
Aşağıdakilerden hangisi, bu sistemin kabul edilmesinin nedenlerinden biri olarak gösterilemez?
A) TBMM'nin yetkilerini artırmak
B) .Kurtuluş Savaşı'nın yönetimini kolaylaştırmak
C) Rejim tartışmalarının ortaya çıkmasını engellemek
D) İşlerin hızlı yürütülmesini sağlamak
E) Tekalif-i Milliye Emirleri'ni uygulamak

6. 1921 Anayasasının (Teşkilat-ı Esasi Kanunu) aşağıdaki maddelerinden hangisi, yönetim şeklinin "Cumhuriyet" olacağının bir göstergesidir?
A) Dine ilişkin hükümlerinin yerine getirilmesi TBMM'nin görevidir.
B) Yasama ve yürütme yetkisi TBMM'ye aittir.
C) Meclis başkanı, hükümetin de başkanıdır.
D) Milletvekili seçimleri iki yılda bir yapılır.
E) Hükümet işleri meclisin kendi içinden seçeceği Bakanlar kurulunca yerine getirilir.
7. Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul hükümetinin TBMM'nin açılmasını önlemek ve etkinliğini yok etmek amacına yönelik uygulamalarından biri değildir?
A) Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin açılmasını sağlamak
B) İşgalcilerle işbirliği yapmak
C) Ayaklanmaları desteklemek
D) Mustafa Kemal için ölüm fermanı çıkarmak
E) Hilafet ordusu kurmak

8. Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisinin amacı, Anadolu'daki Milli Mücadele hareketini durdurmak veya işgalleri kolaylaştırmak değildir?
A) Kuva-i İnzibatiye ayaklanması
B) Anzavur ayaklanması
C) Çerkez Ethem ayaklanması
D) Afyon ayaklanması
E) Yozgat ayaklanması

9. Mustafa Kemal Paşa, Anadolu'ya geçtikten sonra İstanbul hükümetinin karşı çıkmasına rağmen önemli çalışmalar yaptı.
Aşağıdakilerden hangisinde, İstanbul hükümetinin karşı çıkması veya engellemeye çalışması söz konusu olmamıştır?
A) Amasya Genelgesi'nin yayınlanması
B) Erzurum Kongresi'nin toplanması
C) Sivas Kongresi'nin toplanması
D) Amasya Görüşmesi'nin yapılması
E) TBMM'nin açılması

10. TBMM'nin açılmasından kısa bir süre sonra alınan;
- İstanbul’dan gelen resmi yazıların geri gönderilmesi
- Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması gibi kararlar aşağıdakilerden hangisini önleme amacına yöneliktir?
A) İstanbul hükümetinin kışkırtmaları sonucu ayaklanmalar çıkmasını
B) Damat Ferit'in sadrazam olarak atanmasını
C) Düzenli ordunun kurulmasının engellenmesini
D) Teşkilat-ı Esasiye'nin hazırlanmasını
E) Başkomutanlık yasasının kabul edilmesini

11. Sevr Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti üzerindeki ekonomik baskıyı artırmak amacına yöneliktir?
A) Boğazlar savaş zamanında bile bütün devletlere açık tutulacak
B) Doğu Anadolu'da Ermeni devleti kurulacak
C) Osmanlı ordusunun asker sayısı 50 bin olacak
D) Azınlıklara Türklerden daha fazla haklar verilecek
E) Kapitülasyonlar bütün devletlere tanınacak

12. Aşağıdakilerden hangisinde verilen antlaşmalar imzalandıkları halde yürürlüğe girmemiştir?
A) Mudanya-Lozan
B) Ayastefanos-Sevr
C) Atina-Sevr
D) Gümrü-Kars
E) Berlin-Mondros


CEVAP ANAHTARI________
1. D           2. C        3. E         4. B        5. E
6. B           7. A         8. C        9. D        10. A
11. E         12. B


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder