22 Temmuz 2011 Cuma

I. DÜNYA SAVAŞI'NDA OSMANLI DEVLETİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1)

müdür yardımcılığı sınavı için hazırlık soruları, müdür yardımcılığı inkılap tarihi soruları, müdür yardımcılığı sınavı hazırlık sorusu, inkılap soruları cevapları, inkılap tarihi konu anlatımı, idarecilik sınavı için konu anlatımı, idarecilik sınavı için anayasa soruları, inkılap tarihi konu anlatımları 1. dünya savaşı konu anlatımı, konu anlatımları, müdür yardımcılığı için konu anlatımları, çalışma 
I. DÜNYA SAVAŞI'NDA OSMANLI DEVLETİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1)

1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları
B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri
C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları
D) Avrupa devletleriyle sınır sorunları yaşamaları
E) Osmanlı Devleti'nin yanında yer almaları

2. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı sırasında;
- Kapitülasyonların kaldırılması
- Ege adalarının geri verilmesi
- Mısır sorununun çözülmesi
gibi koşulların kabul edilmesi durumunda tarafsız kalacağını açıklamıştır.
Osmanlı Devleti'nin bu isteklerini kabul etmeyen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Almanya             B) Fransa              C) İngiltere
D) İtalya    E) Avusturya


3. Almanya'nın I. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti'ni kendi yanına çekmeye çalışmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) İtilaf Devletleri'nin savaşacağı cephelerin sayısını artırmak
B) Osmanlı Devleti aracılığı ile Rusya'ya yeni cepheler açmak
C) Boğazların itilaf Devletleri'ne kapatılmasını sağlamak
D) Osmanlı Devleti'nin teknik gücünden faydalanıp savaşı kazanmak
E) Ortadoğu'da egemenliğin İngiltere'nin eline geçmesini önlemek

4. I. Dünya Savaşı öncesi Almanya, İngiltere'ye karşı Hindistan'da ayaklanma çıkarmak istiyordu.
Aşağıdakilerden hangisi Almanya'nın bu isteğini gerçekleştirmek amacına yönelik bir girişimdir?
A) Osmanlı halifesinin cihat ilan etmesini sağlamak
B) Ren bölgesine asker yığmak
C) Kanal harekatını düzenlemek
D) Galiçya'da Ruslara karşı Türk askerlerinden yararlanmak
E) Çanakkale Savaşları'nı önlemek

5. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmesinde aşağıdakilerden hangileri daha etkili olmuştur?
A) Balkan Savaşları-II. Meşrutiyetin ilanı
B) Toprak kayıpları-Coğrafi konumu
C) Ordusunun gücü-İttihat ve Terakki Fırkası
D) Balkan Savaşları-Kapitülasyonların kaldırılması
E) Rus Çarlığı'nın yıkılması-Ege Adaları sorunu

6. I. Dünya Savaşı'nda;
- Osmanlı Devleti'ne karşı Çanakkale cephesinde Kuzey Afrika ve Hindistan Müslümanlarının da savaşması
- Arapların halifeye karşı ayaklanarak savaş açması
gibi gelişmeler değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Halifenin siyasi ve dini gücünü kaybettiği
B) Ümmet anlayışının sona erdiği
C) İslam dünyasının bağımsızlık savaşı verdiği
D) İslam dünyasına sömürgeci devletlerin baskı yaptığı
E) Ulusal çıkarların ön plana geçtiği

7. Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri'nin Çanakkale cephesini açmalarının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak
B) Rusya'ya silah ve cephane yardımında bulunmak
C) Balkan devletlerinin İtilaf Devletleri yanında yer almasını sağlamak
D) Boğazları ele geçirmek
E) Rusya'daki yeni rejimi yıkmak

8. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin Hindistan ile olan bağlantısını kesmek ve Mısır'ı ele geçirmek amacıyla açtığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Galiçya Cephesi
B) Kanal Cephesi
C) Çanakkale Cephesi
D) Irak Cephesi
E) Filistin Cephesi

9. I. Dünya savaşı sırasında imzalanan gizli antlaşmalara göre;
- Suriye ve Çukurova Fransa'ya
- Irak ve çevresi İngiltere'ye
- Boğazlar ve Doğu Anadolu Rusya'ya
- Antalya ve İzmir çevresi İtalya'ya verilecektir.
Bu kararlar, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir?
A) Osmanlı Devleti'nin sınırları daralacaktır.
B) İngiltere, Irak petrollerine egemen olmak istemiştir.
C) Rusya'nın Karadeniz ve Akdeniz'deki etkinliği artacaktır.
D) Ege ve Akdeniz bölgesinde Fransa ve İtalya hakimiyet kuracaktır.
E) Osmanlı Devleti'nin varlığı sona erecektir.

10. - Berlin Antlaşması'nın (1878) Doğu Anadolu ile ilgili hükümlerini ortadan kaldırmıştır.
- Kafkas Cephesi'nin kapanmasını sağlamıştır.
- Kars, Ardahan, Batum Osmanlı Devleti'ne bırakılmıştır.
Yukarıda özellikleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Brest-Litowsk Antlaşması
B) St. Germain Antlaşması
C) Versailles Antlaşması
D) Berlin Antlaşması
E) Ayastefanos Antlaşması

11. İtilaf Devletleri'nin I. Dünya Savaşı'nda başarıya ulaşmalarında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Rusya'da ihtilal çıkması
B) Osmanlı Devleti'nin savaşa katılması
C) Almanya'nın denizaltı savaşlarına başlaması
D) ABD'nin savaşa girmesi
E) Cephe sayısının azalması

12. I. Dünya Savaşı'nın son günlerinde ABD Başkanı Wilson'un yayınladığı bildiride yer alan ilkelerin savaşın sona ermesinde önemli etkisi olmuştur.
Bu ilkelerden hangisi, dünya barışının oluşturulması amacı taşıyan Milletler Cemiyeti'nin kurulmasına zemin hazırlamıştır?
A) Yenenlerin yenilenlerden toprak almaması
B) Devletlerarası anlaşmazlıkları barış yoluyla çözümlemek amacıyla uluslararası bir kurulun oluşturulması
C) Gizli antlaşmalar yapılmaması
D) Yenilenlerin savaş tazminatı ödememesi
E) Osmanlı Devleti'nde Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerde Türklerin egemenliğinin tanınması

CEVAP ANAHTARI________
1. B 2. C3. D 4. A 5. B 6. C 7. E 8. B 9. E 10. A 11. D 12. B


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder