22 Temmuz 2011 Cuma

GENELGELER, KONGRELER, MİSÂK-I MİLLÎ, İSTANBUL’UN İŞGÂLİ, TBMM’NİN AÇILMASI İLE İLGİLİ TEST SORULARI

müdür yardımcılığı sınavı için hazırlık soruları, müdür yardımcılığı inkılap tarihi soruları, müdür yardımcılığı sınavı hazırlık sorusu, inkılap soruları cevapları, inkılap tarihi konu anlatımı, idarecilik sınavı için konu anlatımı, idarecilik sınavı için anayasa soruları, inkılap tarihi konu anlatımları 1. dünya savaşı konu anlatımı, konu anlatımları, müdür yardımcılığı için konu anlatımları, çalışma

GENELGELER, KONGRELER, MİSÂK-I  MİLLÎ, İSTANBUL’UN İŞGÂLİ, TBMM’NİN AÇILMASI İLE İLGİLİ TEST SORULARI

1-Millî Mücâdele döneminde,            
   I.    İngiliz ve Amerikan mandasının istenmesi
   II.   İşgâllerin mitinglerle protesto edilmesi
   III.  Kongrelerin toplanması
   Faaliyetlerinden hangileri, Türk ulusunun başka ulusların yönetimi altına girmek istemediğini gösterir?
   A)I           B)II          C)III        D)I-III      E)II-III


2-M. Kemâl, Amasya Görüşmelerinde, toplanması gereken son Osmanlı             Meclis-i Mebusanı’nın İstanbul dışında bir yerde toplanmasını istemiştir.
   M. Kemâl’in yukarıdaki düşüncesinin haklılığı aşağıdakilerden hangisiyle anlaşılmıştır?
   A)Misâk-ı Millî’nin kabûl edilmesiyle
   B)TBMM’nin açılmasıyla
   C)Amasya Görüşmelerinin yapılmasıyla
   D)İstanbul’un işgâl edilmesiyle
   E)İzmir’in işgâl edilmesiyle

3-“Hıristiyan unsurlara, siyâsî egemenlik ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.”
   Erzurum Kongresi’nde alınan bu karar, Lozan Barış Antlaşması’nın aşağıdaki hangi hükmüyle gerçekleşmiştir?
   A)Yabancı okullar                               D)Savaş tazminâtı              E)Dış borçlar
   B)Azınlıklar                          E)Batı sınırı

4-M. Kemâl, padişaha bağlı bir kurum olmasına rağmen, Meclis-i           Mebusan’ın toplanmasını istemiştir.
   Mustafa Kemâl’in, Mebusan Meclisi’nin toplanmasını istemesi,        aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir?
   A)Padişah ile ilişkilerini geliştirmek istemesine
   B)İtilâf devletlerinin baskısını kırma düşüncesine
   C)Anadolu’nun,  siyâsı mücâdele ile işgâlden kurtulacağı inancına
   D)Millet irâdesini yönetime yansıtma isteğine
   E)İstanbul’un idâresini ele geçirme düşüncesine

5-I.  Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın kapatılması
   II.  Amasya Görüşmeleri kararlarının İstanbul Hükûmeti tarafından uygulanmaması
   III. İstanbul Hükûmeti’nin Sevr Antlaşması’nı imzalaması
   Yukarıdakilerden hangileri, TBMM’nin Ankara’da açılması için siyâsî ve hukukî ortam hazırlamıştır?
   A)I                          B)II                         C)III                        D)I-II                       E)II-III

6-I.   Batı Trakya’nın geleceğinin yöre halkının kararına bırakılması
   II.  Kars, Ardahan ve Batum’da halk oylaması yapılması
   III. Azınlıklara verilecek hakların komşu ülkelerdeki Türklere verilecek haklar oranında olması
   Yukarıdakilerden hangileri Misâk-ı Millî’nin sınırlarla ilgili kararlarından biri değildir?
   A)I                          B)II                         C)III                        D)I-II                       E)II-III

7-Aşağıdakilerden hangisi, 28 Ocak 1920’de yayınlanan Misâk-ı Millî’de yer almamıştır?
   A)Azınlık hakları                  C)Boğazlar                                          E)Sınırlar
   B)Kapitülasyonlar                              D)Savaş tazminatı

8-Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde, Misâk-ı Millî kararlarının kabûl edilmesi İstanbul’un resmen işgâl edilmesine sebep olmuştur.
   Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul’un işgâlinin sonuçlarından biri değildir?
   A)Mebusan Meclisi’nin fesh edilmesi
   B)TBMM’nin açılmasına zemin hazırlaması
   C)Sevr Antlaşması’nın yapılması
   D)İstanbul’dan kaçan milletvekillerinin Ankara’da M. Kemâl’e katılmaları
   E)Damat Ferit Paşa’nın yeniden sadrazam olması

9-Osmanlı Devleti’nin yabancılara verdiği kapitülasyonlara ilk tepki aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?
   A)TBMM’de                                                         D)Sivas Kongresi’nde
   B)Misâk-ı Millî’de                                                               E)Amasya Genelgesi’nde
   C)Amasya Görüşmesi’nde

10-Hazırlık döneminde M. Kemâl, aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmıştır?
   A)Millî cemiyetlerin birleştirilmesine
   B)Damat Ferit Paşa Hükûmeti’nin istifasına
   C)Temsilciler Kurulu’nun oluşturulmasına
   D)Mebuslar Meclisi’nin İstanbul’da toplanmasına
   E)Amasya Görüşmesi’nin yapılmasına

11-M. Kemâl’in Kurtuluş Savaşı’nın başından beri en önemli amacı, millî güçleri birleştirmekti.
   Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda yapılan çalışmalardan değildir?
   A)Sivas Kongresi’nin toplanması
   B)Direniş cemiyetlerinin birleştirilmesi
   C)TBMM’nin açılması
   D)Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinin toplanması
   E)Düzenli ordunun kurulması

12-İstanbul Hükûmeti, Salih Paşa’yı Amasya’ya göndererek Temsilciler Kurulu adına M. Kemâl ile görüşmesini sağlamıştır.
   Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
   A)İstanbul Hükûmeti’nin Temsilciler Kurulu’nu tanıdığının
   B)İngiliz Muhipleri Cemiyeti’nin faaliyetlerinin yasaklandığının
   C)Ankara’nın Millî Mücâdele’nin merkezi olduğunun
   D)Paris Barış Konferansı kararlarının uygulandığının
   E)İstanbul Hükûmeti’nin, tavrını Anadolu’ya göre düzenlemeye            başladığının

13-Ankara’nın Millî Mücâdele’de merkez olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
   A)Bütün Anadolu’yu kontrol edebilecek bir konumda olması
   B)Güvenli bir konumda bulunması
   C)Ulaşım ve haberleşme yönünden elverişli olması
   D)İstanbul’daki gelişmeleri daha yakından izleme imkânı olması
   E)İlk direniş cemiyetlerinin Ankara’da kurulması

14-Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi, Kurtuluş Savaşı’nın amaç ve yöntemini ortaya koymaktadır?
   A)Her türlü etki ve denetimden uzak bir kurul oluşturulmalıdır
   B)Sivas’ta bir millî kongre toplanacaktır
   C)Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır
   D)Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir
   E)İstanbul Hükûmeti görevini yerine getirememektedir

15-Birinci TBMM’nin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
   A)Güçler birliği ilkesinin benimsenmesi
   B)Meclis hükûmeti sisteminin uygulanması
   C)Medenî Kanunu onaylaması
   D)Meclis başkanının hükûmetin de başı olması
   E)Yargı yetkisinin Meclis’in elinde olması

16-M. Kemâl’in, TBMM’ye 24 Nisan 1920’de verdiği önergede, “Hükûmet            kurmak gereklidir” maddesi yer almıştır.
   Bu durum, TBMM’nin hangi özelliğini göstermektedir?
   A)Lâiklik                               C)Çağdaşlık                        E)Halkçılık
   B)Kuruculuk         D)Millî bağımsızlık

17-Birinci TBMM döneminde,  Meclis, yürütme yetkisini aşağıdakilerden hangisinin kullanmasını uygun görmüştür?
   A)Bağımsız mahkemeler                 D)Vekiller Heyeti
   B)TBMM                                                               E)Komutanlar
   C)Temsilciler Kurulu

18-İstanbul Hükûmeti, M. Kemâl’in bilinçlendirmeye çalıştığı Anadolu halkını etki altına alarak, Ankara Hükûmeti’nin, hiç bir yetkisi olmayan, boşlukta bir kuruluş durumunda olduğu izlenimini uyandırmak istemiştir.
   İstanbul Hükûmeti’nin,
   I.    TBMM’ye karşı isyânları desteklemesi
   II.   Mebusan Meclisi’ni toplaması
   III. Amasya Görüşmesi’ni kabûl etmesi
   Faaliyetlerinden hangileri yukarıdaki amaca ulaşmaya yöneliktir?
   A)I           B)II          C)III        D)I-II       E)II-III

19-Fransa, “Ermeni İntikam Alayı”nı kışkırtarak aşağıdaki şehirlerden hangisinde katliam yaptırmıştır?
   A)Antalya              C)Adana                               E)Erzurum
   B)İstanbul             D)UrfaCevap Anahtarı:

1-E            6-C         11-D       16-B
2-D            7-D         12-A       17-D
3-B            8-C         13-E       18-A
4-D            9-B         14-C       19-C
        5-A         10-D       15-C

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder