22 Temmuz 2011 Cuma

BİRİNCİ TBMM, WİLSON İLKELERİ, SEVR ANTLAŞMASI, CEPHELER, MUHAREBELER İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2)

müdür yardımcılığı sınavı için hazırlık soruları, müdür yardımcılığı inkılap tarihi soruları, müdür yardımcılığı sınavı hazırlık sorusu, inkılap soruları cevapları, inkılap tarihi konu anlatımı, idarecilik sınavı için konu anlatımı, idarecilik sınavı için anayasa soruları, inkılap tarihi konu anlatımları 1. dünya savaşı konu anlatımı, konu anlatımları, müdür yardımcılığı için konu anlatımları, çalışma


BİRİNCİ TBMM, WİLSON İLKELERİ, SEVR ANTLAŞMASI, CEPHELER, MUHAREBELER İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2) 
18.Aşağıdakilerden hangisi Fransa tarafından işgâl edilmemiştir?
   A)Antep                 B)Urfa    C)Antalya             D)Maraş                                E) Adana

19.I.    Ermenistan
   II.   İngiltere
   III.  Fransa
   IV.  İtalya
   V.   Yunanistan
   Kurtuluş Savaşı’nda yukarıdaki devletlerin hangileriyle doğrudan savaş yapılmıştır?
   A)I-II-III      B)  II-III-IV      C)  III-IV-V                                              D)  I-III-IV           E)  I-III-V


20.I.    Fransızlarla Ankara Antlaşması’nın yapılması
   II.   İtalyanların Anadolu’dan çekilmesi
   III.  I. İnönü Savaşı’nın kazanılması
   Sovyet Rusya’nın TBMM Hükûmeti ile Moskova Antlaşması’nın imzalamasında yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur?
   A)I           B)II          C)III        D)I-II       E)II-III

21.I.    Mudanya Ateşkes Antlaşması
   II.   Lozan Barış Konferansı             
   III.  Londra Konferansı
   IV.  Ankara Antlaşması
   V.Gümrü Antlaşması
   İtilâf devletleri yukarıdakilerden hangisinde ilk kez Sevr Antlaşması’nda değişiklik teklif etmişlerdir?
   A)I           B)II          C)III        D)IV        E)V

22.Kurtuluş Savaşı yıllarında TBMM Hükûmeti ile Sovyet Rusya arasında dostluk ilişkilerinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili                 olmamıştır?
   A)Ortak düşman karşısında bulunulması
   B)TBMM’nin Sovyet Rusya’nın silâh ve cephâne yardımına ihtiyaç duyması
   C)TBMM’nin uluslar arası platformda kendisini destekleyen bir devlete ihtiyaç duyması
   D)TBMM Hükûmeti’nin lâik bir devlet kurmak istemesi
   E)Sovyet Rusya’nın Avrupa ile ilişkilerinin gergin olması

23.Aşağıdakilerden hangisi İstiklâl Mahkemelerinin Kurtuluş Savaşı’ndaki işlevleri arasında gösterilemez?
   A)TBMM’nin yargı yetkisini kullanması
   B)Yeni bir anayasa hazırlanması
   C)Ordudan kaçmaların önlenmesi
   D)Ayaklanma çıkaranların cezalandırılması
   E)TBMM otoritesinin ülkede etkili hâle getirilmesi

24.Kurtuluş Savaşı sırasında yeni Türk Devleti savaş yanlısı olmadığını, ancak, topraklarımıza karşı emperyalist emeller besleyenlerle                savaşılacağını açıklamıştır. Bağımsızlığımızı tanıyan ve saygı gösteren              devletlerle dostluk kurulabileceğini belirtmiştir.
   Yukarıdaki bilgilere göre, Türk dış politikasının özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
   A)Bağımsızlığımıza saygı temel esastır
   B)Topraklarımızı işgâl eden güçlerle savaşılacaktır
   C)Öncelikle barışın korunması gereklidir
   D)Emperyalist olmayan ve sınırlarımıza saygı duyan devletlerle dostluk            kurulabilir
   E)Dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi yönetim şekli benzerliğine bağlıdır

25.I.    Moskova Antlaşması
   II.   Brest – Litowsk Antlaşması
   III.  Gümrü Antlaşması
   IV.  Kars Antlaşması
   Doğu sınırımızı belirleyen yukarıdaki antlaşmaların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
   A)I-II-III-IV                             C)II-III-IV-I                             E)III-II-I-IV
   B)II-III-I-IV                             D)IV-II-III-I

26.I.    İtalya’nın Anadolu’yu boşaltma kararı alması
   II.   Fransa’nın Yunanistan’ı desteklemekten vazgeçmesi
   Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
   A)Kurtuluş Savaşı’nın bittiğinin
   B)Sevr Antlaşması’nın yürürlükten kalktığının
   C)TBMM’nin güçlendiğinin
   D)Misâk-ı Millî’nin gerçekleştiğinin
   E)İtalya ile Fransa’nın birlikte hareket ettiğinin

27.M. Kemâl, Londra Konferansı’na delege göndermekle,
   I.    Misâk-ı Millî’yi dünyaya duyurmak
   II.   İtilâf devletleri arasında anlaşmazlık çıkarmak
   III.  Ordumuzun toparlanmasını sağlamak
   Hedeflerinden hangilerine ulaşmak istemiştir?
   A)I                          B)II                          C)III                       
D)I-II                       E)II-III

28.Türk ordusu İnönü muharebelerinde Yunanistan karşısında savunma yapmış, Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra taarruza geçmiştir.
   Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
   A)Düzenli ordu kurulmadığının
   B)İtilâf devletlerinin Yunanistan’ı desteklediğinin
   C)TBMM’nin etkinliğini arttırdığının
   D)İstanbul Hükûmeti’nin TBMM ile uzlaştığının
   E)Türk ordusunun gücünün arttığının

29.Sevr Antlaşması’nın geçerliliğini yitirmesinde aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?
   A)Gizli antlaşmaların açıklanması
   B)Türk Kurtuluş Savaşı’nın başarılı olması
   C)İtilâf devletleri arasında ayrılıkların artması
   D)ABD’nin dünya politikasına karışmaktan vazgeçmesi
   E)Milletler Cemiyeti’nin kurulması

30.Wilson İlkeleri’nde “Osmanlı İmparatorluğu’nun Türk bölgelerine kesin           egemenlik hakkı tanınacaktır. Türk egemenliği aitında yaşayan başka                milletlere de kendi kendilerini yönetme hakkı tanınacaktır.” İfadesi yer               almıştır.
   Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisinin korunmasının önemi belirtilmiştir?
   A)Egemenlik haklarının                                    D)Dînî inançların
   B)Ekonomik hakların                                        E)Mevcut sınırların
C)Nüfus yoğunluğunun      

31.Wilson İlkeleri’nin Boğazlarla ilgili maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
   A)Karadeniz’e   kıyısı   olan   devletlerin   katılacağı   bir    konferans toplanması
   B)Bütün devletlerin ticâret gemilerine açık olması
   C)Osmanlı Devleti’nin kontrolüne bırakılması
   D)Boğazlar Komisyonu tarafından yönetilmesi
   E)İtilâf devletlerinin kontrolüne bırakılması

32.I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru İtilâf devletleri kendi çıkarlarına ters olan Wilson İlkeleri’ni kabûl etmişlerdir.
   Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
   A)İnsanlığın yeni bir felâkete sürüklenmesinin engellenmek istenmesi
   B)Yenilen devletlerden savaş tazminatı alınması
   C)Milletler Cemiyeti’nin kurulmak istenmesi
   D)ABD’nin kendi yanlarında savaşa girmesinin sağlanması
   E)Sömürgecilikten vazgeçmiş olmaları

33.İtilâf devletlerinin, I. İnönü Muharebesi sonrasında TBMM’yi Londra konferansı’na dâvet etmelerinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
   A)TBMM’yi dünyaya savaş yanlısı olarak tanıtmak
   B)İki hükûmeti dâvet ederek ikilik yaratmak
   C)Moskova Antlaşması’nın uygulanmasını önlemek
   D)Sevr Antlaşması’nda değişiklikler yaparak TBMM’ye kabûl ettirmek
   E)Yunan kuvvetlerine zaman kazandırmak

34.Aşağıdakilerden hangisi, I. İnönü Muharebesi’nden sonra toplanan Lorda Konferansı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
   A)TBMM’nin  hukukî  varlığı  İtilâf   devletleri   tarafından   ilk  kez tanınmıştır
   B)İstanbul Hükûmeti ile TBMM arasındaki çatışmadan yararlanılmak istenmiştir
   C)İtilâf devletleri, TBMM aleyhine kamuoyu oluşturmayı hedeflemiştir
   D)Yunanistan’ın yeni bir saldırıya geçmesi önlenmeye çalışılmıştır
   E)TBMM’nin haklılığı ve Misâk-ı Millî tüm dünyaya duyurulmuştur

35.Aşağıdakilerden hangisi, 16 Mart 1920’de İstanbul’un resmen işgâlinin sonuçları arasında gösterilemez?
   A)Kaçabilen milletvekillerinin Birinci TBMM’ye katılması
   B)Osmanlı saltanatının kukla durumuna düşmesi
   C)Misâk-ı Millî’nin ilân edilmesi
   D)Ankara’da Birinci TBMM’nin açılması
   E)Osmanlı Meclisi’nin târihe karışması

36.Sevr Antlaşması’nda Arap ülkelerinin geleceğinin belirlenmesi için, aşağıdakilerden hangisi öngörülmüştür?
   A)Azınlık statüsü                
   B)Manda yönetimi                            
   C)Halk oylaması                
   D)Özerklik
   E)Bağımsızlık

37.Aşağıdakilerden hangisi, Birinci TBMM’nin öncelikli hedefleri arasında yer almaz?
   A)Millî birliği gerçekleştirmek                         
   B)Millî irâdeyi egemen kılmak
   C)Düzenli orduyu kurmak                                              
   D)Halifeliği kaldırmak
   E)Misâk-ı Millî’yi gerçekleştirmek

38.Sevr Antlaşması’nda Boğazların yönetimi ile ilgili hüküm, aşağıdakilerden hangisidir?
   A)Savaş zamanında uluslar arası bir komisyonun Boğazlara el koyması
   B)İtilâf devletlerinden oluşan bir komisyon tarafından yönetilmesi
   C)Sovyet Rusya-Türk ortak yönetimine bırakılması
   D)Başkanı Türk olan bir uluslar arası komisyona verilmesi
   E)Türklere bırakılmasıCevap Anahtarı:

   18-C         
   19-E
   20-C       30-A      
   21-C       31-B
   22-D       32-D
   23-B       33-C
   24-E       34-D
   25-B       35-C
   26-C       36-B
   27-A       37-D
   28-E       38-B
   29-B       


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder