22 Temmuz 2011 Cuma

BİRİNCİ TBMM, WİLSON İLKELERİ, SEVR ANTLAŞMASI, CEPHELER, MUHAREBELER İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1)

müdür yardımcılığı sınavı için hazırlık soruları, müdür yardımcılığı inkılap tarihi soruları, müdür yardımcılığı sınavı hazırlık sorusu, inkılap soruları cevapları, inkılap tarihi konu anlatımı, idarecilik sınavı için konu anlatımı, idarecilik sınavı için anayasa soruları, inkılap tarihi konu anlatımları 1. dünya savaşı konu anlatımı, konu anlatımları, müdür yardımcılığı için konu anlatımları, çalışma

BİRİNCİ TBMM, WİLSON İLKELERİ, SEVR ANTLAŞMASI, CEPHELER, MUHAREBELER İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1)

1.               Boğazlar bölgesine egemen olmak isteyen İngiltere, TBMM’ye karşı çıkan,
   I.    Aznavur
   II.   Kuvva-i İnzibatiye
   III.  Millî aşireti
   IV.  Pontus Rum
   Ayaklanmalarından hangilerini desteklemiştir?
   A)I-II       B)II-III     C)II-IV    D)I-III      E)III-IV


2.               Birinci TBMM’de çok farklı görüşte kişiler bulunmaktaydı.
   Birinci Meclis’te görev yapan milletvekillerinin ortak amaçları aşağıdakilerden hangisidir?
   A)Misâk-ı Millî’nin gerçekleştirilmesi                            
   B)Lâik bir devletin kurulması
   C)Kadınlara seçme-seçilme hakkının tanınması
   D)Cumhuriyetin ilân edilmesi
   E)Çok partili düzene geçilmesi

3.               “TBMM’ye karşı ayaklananlar, varlığını inkâr edenler, vatan haini sayılacak ve gerekirse ölümle cezalandırılacaktır.”
   Yukarıdaki karar, aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?
   A)Teşkilât-ı Esâsîye Kanunu’nda       D) Tekâlif-i Millîye emirlerinde
   B)Amasya Görüşmesi’nde                                 E)  Hıyânet-i Vataniye Kanunu’nda
   C)1924 Anayasası’nda
  
4.               Türk Siyâsî hayatında olağan üstü durumlarda kurulan İstiklâl Mahkemeleri ilk kez hangi olaydan sonra çalışmaya başlamıştır?
   A)TBMM’ye karşı isyânların çıkması                              D)  Atatürk’e suikast girişimi
   B)Erzurum Kongresi                                         E)  Şeyh Sait İsyânı
   C)Sivas Kongresi
  
5.               İtilâf (Anlaşma) devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Sevr Antlaşması,
   I.    Saltanat Şûrası
   II.   Mebusan Meclisi
   III.  TBMM
   IV.  Temsilciler Kurulu
   Kurumlarından hangileri tarafından onaylanmıştır?
   A)I                          B)II                         C)I-II                       D)I-IV                     E)III-IV

6.               I.    Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
   II.   Yasama, yürütme yetkileri TBMM’ye aittir
   III.  Meclis başkanı hükûmetin de başkanıdır
   Yukarıdakilerden hangileri Birinci TBMM’nin kuvvetler birliği ilkesini benimsediğini gösterir?
   A)I           B)II          C)III        D)I-II       E)II-III

7.               Aşağıdakilerden hangisi Sevr Antlaşması’nda alınan kararlardan biri değildir? 
   A)Suriye, Lübnan, ve Güneydoğu Anadolu Fransa’ya verilecek
   B)Akdeniz Bölgesi İtalyanlara verilecek
   C)İtilâf devletleri, güvenliklerini tehlikede gördükleri yerleri işgâl edebilecek
   D)Kapitülasyonlar bütün devletlere tanınacak
   E)Trakya ve İzmir’in egemenlik hakları Yunanistan’a verilecek

8.               Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası aşağıdaki savaşların hangisinden sonra kabûl edilmiştir?
   A)Ermenilerle savaş              C)   Büyük Taarruz     E)  II. İnönü Savaşı
   B)I. İnönü Savaşı                 D)   Sakarya Savaşı
  
9.               Hıyânet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
   A)Kuvva-i Millîyecilerin düzenli orduya karşı olmaları
   B)İç isyânların yaygınlaşması
   C)Sevr Antlaşması’nın imzalanması
   D)Türk ordusunun Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmesi
   E)Başkomutanlık Kanunu’nun çıkarılması

10.Birinci TBMM Dönemi’nde (23 Nisan 1920 – 11 Ağustos 1923) bakanlar Meclis tarafından tek tek seçilmekteydi.
   Çoğu kez tıkanmaya yol açan bu yönteme, aşağıdakilerden hangisiyle son verilmiştir?
   A)Kabine sistemine geçilmesiyle
   B)1924 Anayasası’nın kabûl edilmesiyle
   C)İç isyânların bastırılmasıyla
   D)Başkomutanlık Kanunu’nun çıkarılmasıyla
   E)İstiklâl Mahkemelerinin kurulmasıyla
  
11.Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul Hükûmeti’nin TBMM’ye karşı mücadelesinde başvurduğu yöntemler arasında gösterilemez?
   A)İsyânlar çıkarması
   B)Anadolu halkını fetvalarla M. Kemâl’e karşı kışkırtması
   C)İç isyânları desteklemesi
   D)Kuvva-i Millîye birliklerini ayaklandırması
   E)Anadolu halkını Ankara Hükûmeti’ne karşı mücadeleye çağırması

12.22 Haziran 1920’de taarruza geçen Yunanlılar kısa sürede Bursa-Uşak çizgisinin doğusuna kadar gelmişlerdir.
   Yunanlıların kısa zamanda büyük bir başarı elde etmelerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
   A)Türk ordusunun terhis edilmiş olması
   B)Millî birliğin henüz gerçekleşmemiş olması
   C)Çerkez Ethem’in isyân etmesi
   D)Anadolu’da isyânların yaygınlaşması
   E)Cephelerde henüz disiplin ve dayanışmanın sağlanamaması

13.I.    Urfa
   II.   Antep
   III.  Maraş
   Yukarıdaki iller aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapılan mücadeleden sonra kurtarılmıştır?
   A)Ermenistan        B)İtalya      C)  Fransa         D)  Rusya     E)  İngiltere

14.Kapitülasyonların kaldırılmasını ilk kabûl eden Avrupa devleti aşağıdakilerden hangisidir?
   A)Fransa               B)İngiltere    C)  İtalya          D)Yunanistan   E) Sovyet Rusya

15.Londra Konferansı’ndan sonra TBMM’nin temsilcisi Bekir Sami Bey, Fransa ve İtalya ile ikili antlaşmalar yapmıştır. Fakat bu antlaşmalar   TBMM tarafından onaylanmamıştır.
   TBMM’nin bu antlaşmaları onaylamamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
   A)Fransa ile savaşın devam etmesi
   B)İstanbul Hükûmeti’nin kabûl etmemesi
   C)Mondros Ateşkes Antlaşması’na ters düşmesi
   D)Bağımsızlık ilkesine ters düşmesi
   E)Sovyet Rusya’nın izin vermemesi

16.TBMM İstiklâl Marşı’nı aşağıdaki olayların hangisinden sonra kabûl etmiştir?
    A)Cumhuriyetin ilânı                        D)Büyük Taarruz               
   B)Sakarya Savaşı                              E)I. İnönü Savaşı               
   C)Saltanatın kaldırılması
  
17.Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Savaşı’nın sonuçları arasında sayılamaz?                
   A)İsmet İnönü’nün generalliğe yükselmesi
   B)Ankara’da TBMM’nin açılması
   C)Londra Konferansı’nın toplanması
   D)Düzenli orduya olan güvenin artması
   E)Düşman kuvvetlerinin oyalanmasıCevap Anahtarı:

1-A
2-A            12-C
3-E            13-C
4-A            14-E
5-A            15-D
6-E            16-E
 7-C           17-B
8-B
 9-B
10-A
11-D


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder