22 Temmuz 2011 Cuma

Anayasa Soruları ve Cevapları

müdür yardımcılığı sınavı için hazırlık soruları, müdür yardımcılığı anayasa soruları, müdür yardımcılığı sınavı hazırlık sorusu, anayasa soruları cevapları, sorular, idarecilik sınavı soruları, idarecilik sınavı için anayasa soruları, anayasa soruları, sorular, çalışma soruları

Anayasa Soruları ve Cevapları

1. Türkiye’nin ilk anayasal belgesi nedir (1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu)


2. Türkiıe'nin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası hangisidir (1924 Anayasası)

3. Çağdaş anlamda dünyanın ilk yazılı anayasası nedir (1787 ABD anayasası)
4. İaıgın kanaate göre, Osmanlı'da ilk anayasal belge nedir (1808 Sened-i İttifak)


5. Türkiıe'nin en katı anayasası hangisidir (1982 Anayasası)

6. yönetmeliklerin nizamnamelere, nizamnamelerin kanunlara, kanunların da anayasaya uygun olması gerektiğini bildiren sisteme ne ad verilirğ (Normlar Hiyerarşisi)

7. 1982 Anayasasına göre, kanun kapama yetkisi kime aittir (Türkiye Büyük Millet Meclisi)

8. TBMM seçimleri kaç yılda bir yenilenir (5 ııl) 9. Kanunlar cumhurbaşkanınca kaç gün içinde yayımlanır (15 gün) 10. Hangi kanunu cumhurbaşkanı veto edemez (Bütçe Kanunu) 11. Kanunlar nerede yaıınlanır (Resmi Gazete) 12. 1982 Anayasasına göre, kanun teklif etmeye kim yetkilidir (Bakanlar kurulu ve milletvekilleri) 13. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi durumunda ne yapılır (Milletlerarası antlaşma hükümlerinin uygulanacağı ön görülmüştür.)

14. TBMM tarafından verilen yetkiye dayanılarak hükümetçe çıkarılan düzenleyici işlemlere ne denir (Olağan Kanun Hükmünde Kararnameler)

15. 1982 Anayasasına göre nizamname (tüzük) çıkarma yetkisi kime aittir (Bakanlar Kurulu)

16. Kanunların ve tüzüklerin uygulamamasına ilişkin ayrıntıları gösteren düzenleyici işlemlere ne ad verilir (yönetmelik)

17. 1839 Tanzimat Fermanı hangi padişah döneminde çıkarılmıştır (Abdülmecit Sultan)

18. Osmanlı'da halkın askerlik hizmeti yönünden eşitliği hangi belgeyle ortaya çıkarılmıştır (1839 Tanzimat Fermanı)

19. Tanzimat döneminde etkin olan mahkeme türü hangisidir (Nizamiye Mahkemeleri)

20. Gayrimüslimlerden alınan cizye vergisinin uygulanmayacağı taahhüdü hangi fermanda ortaya çıkmıştır (1856 Islahat Fermanı)

21. Türk tarihinin tek yumuşak yazılı anayasası hangisidir (1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu)

22. Devletin dini İslam'dır, hükmü ne zaman anayasadan çıkarılmıştır (1928)

23. Devletin vasıfları arasına laiklik ve ilkeler ne zaman eklenmiştir (1937)

24. Çok partili siyasi hayata ne zaman geçilmiştir (1946) 25. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra siyasi iktidarın başına gelen kurul hangisidir (Milli Birlik Komitesi)

26. Kanun hükmünde kararnameler hangi dönemde kabul edilmiştir (1971 – 1973 ara rejimi)

27. yasama yorumu hangi anayasada kabul edilmiştir (1924 Anayasası)

28. Kanunların anayasaya uygunluk denetimini gerçekleştirmek için kurulan mahkeme hangisidir (Anayasa Mahkemesi)

29. Kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemek anlamına gelen anayasa yargısı hangi anayasayla getirilmiştir (1961 Anayasası)

31. 1982 Anayasasına göre, hangi hallerde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması durdurulabilir (Savaş, seferberlik, sıkıyönetim ve olağanüstü haller)

32. 1982 Anayasasına göre anayasanın değiştirilmesi teklifi verebilmek için gereken sart nedir (Meclis üye tamsayısının 1/3'ü)

33. 1982 Anayasasına göre, anayasa değişikliği getiren kanun cumhurbaşkanınca hangi halde tasdik edilebilir (TBMM üye tamsayısının 2/3'ünün kabul etmesi

34. TBMM üyelerinin meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden sorumlu tutulamamalarına ne denir (yasama sorumsuzluğu)

35. TBMM her yıl hangi ayda kendiliğinden toplanır ve TBMM'nin çalıştığı bir döneme ne ad verilir (Ekim ayı - yasama yılı)

36. TBMM'nin toplantı yetersayısı nedir (TBMM üye tamsayısının (550) 1/3'üdür.)

37. TBMM'nin karar yetersayısı nedir (TBMM üye tamsayısının ¼'ünün 1 fazlasıdır.)

38. Bakanlar Kurulu üyeleri kurula katılamadıkları zaman kime vekâlet verebilir (Diğer bir bakana)

39. TBMM'nin çalışmasını düzenleyen ve maddi anlamda anayasa sayılan düzenleyici işleme ne ad verilir (TBMM içtüzüğü)

40. TBMM dışında çalışmalarını kendi yaptığı düzenleyici işlemlerle belirlenen kurum hangisidir Anayasa Mahkemesi

41. Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek yetkisi kime aittir TBMM

42. 1982 Anayasasına göre, meclisin ara verme veya tatil sırasında olağanüstü toplantıya çağırılması yetkisi kime aittir Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı

43. Cumhurbaşkanı makamında bulunmadığı zaman bu makama kim vekâlet eder Meclis Başkanı
44. Meclisin bilgi alma ve denetim yolları nelerdir
1. Soru, 2. Meclis araştırması, 3. Meclis soruşturması, 4. Genel görüşme 5. Gensoru 45. 1982 Anayasasına göre, siyasi partilere kimler üye olamaz 1. yüksek öğrenim öncesi öğrenciler, 2. yüksek yargı memurları, 3.Devlet memurları, 4. Askeri öğrenciler, 5. TSK mensupları


46. Seçimlerin ve halkoylarının genel idaresi ve denetimi hangi kurumun yetkisindedir yüksek Seçim Kurulu

47. Bir milletvekili cumhurbaşkanı olursa milletvekilliğinin durumu ne olur Milletvekilliği kendiliğinden sona erer.

48. 1982 Anayasasına göre, cumhurbaşkanını kim seçer TBMM 49. TBMM cumhurbaşkanını seçemezse ne olur TBMM seçimleri yeniler

50. Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliğinin kuruluşu, teşkilat ve çalışma esasları, çalışan atama işlemleri hangi düzenleyici işlemle yapılır. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

51. Türkiye Büyük Millet Meclisinin başkanlık divanı kimlerden oluşur – Meclis Başkanı  – Başkanvekilleri  – Katib üyeler  – İdare amirleri

52. Cumhurbaşkanı seçilme yeterlilikleri nelerdir – Türkiye vatandaşı olmak  – 40 yaşını doldurmuş olmak  – yüksek öğrenim yapmış olmak  – Önceden cumhurbaşkanlığı yapmamış olmak  – Milletvekili olabilme şartlarını haiz olmak

53. Milletvekili seçilebilme şartları nelerdir – Türkiye vatandaşı olmak  – 25 yaşını doldurmuş olmak  – İlköğretim mezunu olmak  – Mahcur olmamak  – Mükellef olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak  – Kamu hizmetinden yasaklı olmamak  – Taksirli suçlar hariç bir yıldan çok hapis veya ağır hapis cezası almamış olmak  – yüz kızartıcı suç işlememiş olmak  – Kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, terör eılemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olmamak

54. 1982 TC Anayasasına göre başbakanı atamak yetkisi kime aittir Cumhurbaşkanı 55. Bir bakanın yüce Divan sıfatı verilen Anayasa Mahkemesi'ne sevk edilmesi durumunda ne olur Bakanlığı düşer. 56. TBMM seçimlerinin ertelenmesi hangi halde mümkündür Savaş sebebiyle seçimler ertelenebilir.

57. Cumhurbaşkanının tek başına yapabileceği belirtilen işlemler dışındaki kararların başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanması ilkesine ne ad verilir Karşı imza ilkesi

58. Cumhurbaşkanınca kabul edilen Bakanlar Kurulu TBMM'den güvenoyu alamazsa ne olur Bakanlar Kurulu işgüder hükümet halini alır. İşgüder hükümetin gündelik devlet işlerini yürütebileceği kabul edilir.

59. 1982 TC Anayasasına göre, cumhurbaşkanı TBMM seçimlerinin yenilenmesine hangi hallerde karar verebilir  1) Bakanlar Kurulu'nun kuruluşta güvenoyu alamaması  2) 99. madde uyarınca Bakanlar Kurulu'nun güvensizlik oyuyla düşürülmesi 3) 111. maddeye göre Bakanlar Kurulu'nun vazife sırasında güvenoyu alamaması  4) Başbakanın istifa etmesi 5) yeni seçilen TBMM'de başkanlık divanının kuruluşunun tamamlanması üzerine 45 gün içinde yeni Bakanlar Kurulu'nun kurulamaması hallerinde Cumhurbaşkanı TBMM Başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.

60. Gensoru teklifi verebilmek için en az kaç milletvekilinin imzası gerekir 20 milletvekilinin imzası gerekir.

61. yargıtay başkanını seçme yetkisi kimdedir yargıtay Genel Kurulu

62. Anayasa Mahkemesi kararlarının anayasada sayılan özellikleri nelerdir – Kesin hüküm sayılır.  – Temyize gidilemez.  – İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.  – İptal kararııya ıeni bir uygulamaya yol açacak şekilde hüküm kurulamaz. – Kararlar Resmi Gazete'de yaıımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Anayasa Mahkemesi yürürlük tarihini 1 (bir) yılı geçmemek üzere ayrıca kararlaştırılabilir. – İptal kararları geriye yürümez. yani açık veya zımni şekilde mülga edilen kanunlar, ilga eden kanunun Anayasa Mahkemesi'nce iptaliyle tekrar yürürlüğe giremez. – Anayasa Mahkemesi kararları kanun gücündedir.

63. Hangi düzenleyici işlemlere karşı Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açılabilir – Kanun  – Kanun Hükmünde Kararname  – TBMM içtüzüğü 64. Hangi işlemler yargı denetimi dışında tutulmuştur  – yüksek Askeri Şura kararları  – Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler.  – Sıkıyönetim komutanının kararları  – Hâkimler ve Savcılar yüksek Kurulu kararları – Memura verilen uyarma ve kınama cezaları

65. Cumhurbaşkanının seçilebilmesi için kaç kişinin kabul oyu vermesi gerekir Cumhurbaşkanının ilk turda seçilebilmesi için 367 milletvekilinin kabul oıu gerekir. 66.Para basılmasına kim karar verir  TBMM

67. Başbakanın yüce Divan'a sevki halinde hükümetin durumu ne olur Hükümet kendiliğinden düşer.

68. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce hangi bakanların çekilmesi gerekir  – Adalet Bakanı  – İçişleri Bakanı  – Ulaştırma Bakanı

69. Bakanlar Kurulu milli emniyetin sağlanmasından kime karşı sorumludur TBMM'ye karşı

70. Genel Kurmay Başkanı nasıl atanır Genel Kurmaı Başkanı, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine cumhurbaşkanınca atanır.

71. Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Milli Güvenlik Kurulu kimin başkanlığında toplanır Başbakan 72. Olağanüstü hal ilan etme yetkisi kime verilmiştir Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kuruluna 73. Cumhurbaşkanı hangi yargı mercilerine atamalarda bulunabilir – Anayasa Mahkemesi  – Danıştay – yargıtay – Askeri yargıtay  – Askeri yüksek İdare Mahkemesi  – Hâkimler ve Savcılar yüksek Kurulu

74. 1982 TC Anayasasına göre, devletin iktisadi ve sosyal vazifelerinin sınırı nedir Mali kaynakların yeterliliği

75. 1982 TC Anayasasına göre, seçim kanunlarında hangi ilkeler göz önüne alınmalıdır – Temsilde adalet  – İdarede istikrar 76. 1982 TC Anayasasına göre, siyasi partiye üye olabilmek için kaç yaşını doldurmuş olmak gereklidir 18 yaş

77. yüksek öğretim elemanlarının siyasi partide vazife olmaları ne şekilde olabilir Bu elemanlar ancak siyasi fırkanın merkez organlarında çalışabilirler.

78. İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii neresi kabul edilir Danıştay 79. Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki vazife ve hüküm uyuşmazlıklarını çözümleyen merci neresidir Uyuşmazlık Mahkemesi

80. Hâkimler ve Savcılar Kurulunun başkanı kimdir Adalet Bakanı

81. Hangi kanunun anayasaya aykırılığının ileri sürülemeyeceği öngörülmüştür İnkılâp kanunları

82. 1982 TC Anayasasına göre inkılâp kanunları nelerdir – 430 sayılı Tevhidi Tedrisad Kanunu  – 671 sayılı Şapka İktisası Kanunu  – 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddi’ne ve Türbedarlıklar ile birtakım unvanların men ve ilgasına dair kanun – 473 sayılı kanunun 110. maddesi ile evlenme akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair hüküm.

– 1288 sayılı Beynelmilel Erkamının Kabulü Hakkında Kanun – 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun – 2590 saıılı efendi, bey, paşa gibi lakap ve unvanların kaldırılmasına dair kanun – 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun

83. Süreli veya süresiz yayın çıkarmak için nereden izin alınmalıdır Süreli veya süresiz yayın önceden izin almaksızın ve mali teminat yatırmaksızın çıkarılabilir. 84. 1982 TC Anayasasının başlangıç kısmının anayasal değeri nedir 176. maddeye göre başlangıç kısmı anayasaya dâhildir.

85. Madde kenar başlıklarının hükmü nedir Anayasaya dâhil değildir.

86. Cumhurbaşkanı seçilirken meclisin toplantı yetersayısı nedir Üye tamsayısının en az üçte biri ile meclis toplanır.

87. Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere başbakan veıa bakanlardan bilgi istemeye ne denir Soru

88.İlk devrede cumhurbaşkanı seçilebilmesi için kaç oı gerekir 367

89. 1982 TC Anayasasına göre fakülte dekanları kim tarafından seçilir yÖK

90. Temel hak ve özgürlüklerin vatandaş olmayanlar için sınırlanma şartları nasıl öngörülmüştür Milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanması öngörülmüştür.

91. Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülüp Anayasa Mahkemesine gelebilmesi için hangi şartlar öngörülmüştür – Aykırılık iddiasının bir mahkemede ileri sürülmesi  – Aykırılık iddiasının görülmekte olan bir davada ileri sürülmesi. – Aykırılık iddiasının davada uygulanacak düzenleme hakkında olması  – Aykırılık iddiasının mahkemece ciddi görülmesi veya doğrudan doğruya mahkemenin aykırılık kanısına varması.

92. Anayasa Mahkemesi, anayasaya aykırılık iddiasının diğer mahkemelerde ileri sürülmesi ile önüne gelen işi beş ay içinde çözmezse davaya bakan mahkeme kararını neye göre verir 1982 TC Anayasasının 152/3. maddesine göre davaya bakan mahkeme düzenlemenin anayasaya aykırılığı kanısında olsa da mevcut düzenlemeyi uygular.

93. Anayasa mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açabilmek için esas olarak kaç gün tanınmıştır 60 gün

94. Kanunların şekil bakımından anayasaya aykırılığı iddiasında bulunabilmek için kaç gün öngörülmüştür 10 gün

95. Anayasa değişikliklerinde denetimin sınırı nedir Teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülememe şartına uyulup uyulmadığı hususu ile sınırlı bir denetim söz konusudur. 96. Kanun hükmünde kararnamelerin şekil bakımından denetimi kaç gün içinde iptal davasına konu edilebilir 60 gün

97. Anayasa mahkemesinde, anayasa değişikliklerinde iptale ve siyasi parti davalarında kapatmaya karar verilebilmesi için kaç kişinin kabul oyu gerekir 7 (3/5 çoğunluk)

98. Anayasa mahkemesinin çalışma esasları ve üyeleri arasındaki işbölümü nasıl düzenlenir Anayasa mahkemesi içtüzüğü ile.

99. Vergi ve benzeri mali yükler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasında uyuşmazlık çıkarsa nasıl bir çözüme gidilir Danıştay kararının üstün tutulacağı söylenmiştir.
100.Milli Güvenlik Konseyi döneminde çıkarılmış bir kanunun anayasaya aykırı olduğu kanısına varılırsa hangiyol izlenebilir
Bu kanunu uygulayacak mahkeme aracılığıyla Anayasa Mahkemesine başvurulabilir.

1 yorum: