22 Temmuz 2011 Cuma

1. DÜNYA SAVAŞI'NDA OSMANLI DEVLETİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2)

müdür yardımcılığı sınavı için hazırlık soruları, müdür yardımcılığı inkılap tarihi soruları, müdür yardımcılığı sınavı hazırlık sorusu, inkılap soruları cevapları, inkılap tarihi konu anlatımı, idarecilik sınavı için konu anlatımı, idarecilik sınavı için anayasa soruları, inkılap tarihi konu anlatımları 1. dünya savaşı konu anlatımı, konu anlatımları, müdür yardımcılığı için konu anlatımları, çalışma

1. DÜNYA SAVAŞI'NDA OSMANLI DEVLETİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2)

1. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı sonunda Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamasında etkili olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi üzerine Almanya ile bağlantının kesilmesi
B) Rus Çarlığı'nın yıkılması
C) Sarıkamış Harekatı'nın başarısız olması
D) Süveyş Kanalı'nın ele geçirilememesi
E) Osmanlı padişahının İngilizlere sığınması

 2. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın;
- Doğudaki altı vilayette karışıklık çıkarsa bu iller işgal edilecektir.
- Osmanlı ordusu terhis edilecektir.
- Osmanlı Devleti'nin cephane ve savaş gemilerine el konulacaktır.
gibi maddeleri değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Wİlson ilkeleri uygulanacaktır.
B) Osmanlı Devleti'nin yayılmacı politikası engellenecektir.
C) Osmanlı topraklarının işgal edilmesi için ortam hazırlanmıştır.
D) Osmanlı padişahının dinsel yetkileri sınırlandırılmıştır.
E) Gizli anlaşmaların kararları uygulanmayacaktır.

3. Aşağıdakilerden hangisi, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ağır koşullar taşımasının en önemli nedenidir?
A) Osmanlı ülkesindeki azınlık haklarını koruma düşüncesi
B) İtilaf Devletleri'nin Türkleri Anadolu'dan tamamen atmayı düşünmeleri
C) İtilaf Devletleri'nin tüm Müslümanları egemenlik altına almak istemeleri
D) itilaf Devletleri'nin Osmanlı Devleti'ni paylaşmayı planlamış olmaları
E) Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda bazı başarılar kazanması

4. I. Dünya Savaşı süresinde, İtilaf Devletleri'nin Osmanlı Devleti'nin topraklarını paylaşmak için gizli antlaşmalar yaptıkları bilinmektedir.
Bu antlaşmalara katılan devletlerden hangisinin savaştan çekilmesi, Mondros Mütarekesi’nde
"Doğu Anadolu'da karışıklık çıkarsa İtilâf Devletleri bu bölgeyi de işgal edeceklerdir." şeklinde bir maddenin yer almasına neden olmuştur?
A) İtalya    B) Japonya           C) Fransa
D) İngiltere              E) Rusya

5. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisinin Ermenileri kendi devletlerini kurmak amacıyla ayaklanmak için cesaretlendirdiği söylenebilir?
A) Osmanlı Devleti'nin müttefikleri ile ilişkisini kesmesi
B) Toros tünellerinin İtilaf Devletleri'nin denetimine bırakılması
C) İstanbul ve Boğazların işgal edilmesi
D) Doğu Anadolu'daki altı vilayette karışıklık çıkarsa bu bölgenin işgal edilmesi
E) Osmanlıların Almanya ile ilişkilerinin kesilmesi

6. Mustafa Kemal Mondros Ateşkesi'nin imzalanmasına karşı bazı endişelerini hükümet temsilcilerine bildirdi.
Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal'in Mondros Ateşkesi'nin imzalanmasından sonra ileri sürdüğü görüşlerden biri olamaz?
A) İşgallere karşı gerekli savunma önlemleri alınmalıdır.
B) İngiltere ile ittifak yapılmalıdır.
C) Yıldırım Orduları Grubu dağıtılmamalıdır.
D) Ordunun elinde bulunan silahlar teslim edilmemelidir.
E) İskenderun'un işgal tehlikesine karşı önlem alınmalıdır.

7. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Fransızlar, Adana ve Çukurova, İngilizler; Antep, Maraş ve Urfa bölgelerini işgal etmiştir.
Bu gelişmelerin, Wilson İlkeleri'nin aşağıdaki maddelerinden hangisi ile çelişen bir durum olduğu savunulabilir?
A) Yenilen devletlerden tazminat alınmayacaktır.
B) Azınlıklar, kendi geleceklerini tayin etme hakkına sahip olacaklardır.
C) Yenen devletler savaş sonrasında yenilenlerden toprak alma yoluna başvurmayacaktır.
D) Savaş sonrasında, sorunları barış yolu ile çözümleyecek uluslararası bir örgüt kurulacaktır.
E) Boğazlar ticaret ve ulaşıma açık tutulacaktır.

8. - 1913 İstanbul Antlaşması'na göre; Meriç Irmağı Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında sınır olacaktı.
- 1919 Nöyyi Antlaşması ile Bulgaristan Batı Trakya'yı Yunanistan'a bırakmak zorunda kaldı.
Bu İki durum birlikte değerlendirildiğinde Bulgaristan ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru olur?
A) Savaşlardan kazançlı çıkmıştır.
B) Türkiye ile sınırı kalmamıştır.
C) Osmanlı Devleti ile ittifak yapmıştır.
D) Çıkarlarını savaşarak korumaya çalışmıştır.
E) Ege Denizi ile bağlantısı kesilmiştir.

9. I. Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli anlaşmalarda Doğu Anadolu ve Boğazlar Rusya'ya bırakılmıştı.
Rusya'nın savaştan çekilmesi üzerine, Paris Barış Konferansı'nda bu bölgelerin aşağıdakilerden hangilerine bırakılması gündeme getirilmiştir?
Doğu Anadolu Boğazlar______
A) Gürcüler Fransa
B) Ermeniler Uluslararası Komisyon
C) İngiltere Yunanistan
D) Fransa İtilaf Devletleri
E) Yunanistan itilaf Devletleri

10. İngiltere, 1917 yılına kadar Doğu Akdeniz'de İtalya'yı desteklerken, Ocak 1919'da yapılan Paris Barış Konferansı'nda Yunanistan'ı desteklemiştir.
Bu değişikliğin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Batı Anadolu'da İtalya gibi güçlü bir devletin egemen olmasını istememesi
B) İngiltere'de Yunanistan taraftarlarının çok olması
C) İtalya'nın Osmanlı Devleti yanlısı olması
D) Yunanistan'dan ekonomik olarak yararlanmayı düşünmesi
E) İtalya'nın Fransa'nın yanında yer alması

11. Birinci Dünya Savaşının sona ermesi üzerine toplanan Paris Barış Konferansı'nda, Wilson İlkeleri'ne uyulmadığının kanıtı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) İzmir ve çevresinin Yunanistan'a bırakılmasının kararlaştırılması
B) Milletler Cemiyeti'nin kurulması
C) Yenilen devletler arasında yapılacak antlaşma şartlarının açıkça görüşülmesi
D) İtalya'ya İzmir ve çevresinin verilmemesi
E) Birinci Dünya Savaşı'nın genel sonuçlarının görüşülmesi

12. I. Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde Anadolu'da kurulan derneklerden bazıları şunlardır;
I. Rum Pontus
II. Trakya-Paşaeli
III. İslam Teali
IV. Redd-i İlhak
V. İngiliz Muhipleri
Bunlardan hangileri işgallere tepki olarak kurulan yararlı cemiyetlerdir?
A) II ve III  B) I ve IV               C) II ve IV
D) III ve V E) I ve III
CEVAP ANAHTARI
1. A  2. C  3. D 4. E  5. D 6. B  7. C 8. E  9. B  10. A 11. A  12. C


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder