22 Haziran 2011 Çarşamba

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK YAPILAN REHBERLİK ÇALIŞMALARI (SEMİNER ÇALIŞMASI)

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK YAPILAN REHBERLİK ÇALIŞMALARI

1- REHBERLİĞİN TANIMI
Rehberlik, bireyin gelişimini sağlamaya yönelik, sistemli ve profesyonel bir yardım sürecidir. Seviye Dergisi Dershanelerinde rehberlik hizmetleri bu alanda yeterliliği olan uzman kişiler önderliğinde yürütülmektedir.

 2- REHBERLİĞİN AMACI
Amacımız, kendini anlayabilen, problemlerini çözebilen, gerçekçi kararlar alabilen, kapasitesini geliştirebilen, çevresi ile dengeli ve sağlıklı bir uyum içerisinde olabilen, nitelikli bireyler yetiştirmektir.
Rehberlik hizmeti öğrencinin sosyal-psikolojik-fizyolojik gelişimini ve toplumsal uyumunu sağlamaya yönelik yapılır. Bu yardım profesyonel kişiler tarafından sistemli bir şekilde öğrenciye sunulur.
Rehberlik hizmetleri kısa bir zaman dilimi için geçerli değil, ilköğretim 4.sınıftan üniversiteye kadar, çeşitli süreçlerden geçerek, süreklilik gösteren bir hizmettir
Rehberlik çalışmalarında hedef, sorumluluk, işbirliği ve karşılıklı saygının vurgulandığı bir eğitim anlayışı içinde, her öğrencinin yaş dönemine özgü gelişim görevlerini başarıyla tamamlaması ve bir üst gelişim dönemine hazırlanmasını sağlamaktır.
Eğitim-öğretim yılı içinde rehberlik çalışmaları; öğrenciyle bireysel görüşme, grup çalışmaları, veli görüşmeleri çerçevesinde yapılmalıdır. Rehberlik Çerçeve Programı dahilinde uygulanan envanterler, grup çalışmaları, anketler ile öğrencilerimizi daha yakından takip etmek ve tanımak hedeflenmelidir. Bunun yanında ihtiyaç duyulan öğrencilere  uygulanan bireysel test teknikleri de çalışmalara yol göstermeklidir. Yapılan çalışmalar ve sonuçları, her öğrencinin bireysel dosyalarında gizlilik çerçevesinde saklanmalıdır.
Günümüzün modern eğitim anlayışı öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimine yönelik olmayıp, onların bedensel, sosyal, ruhsal gelişimini de hedefler. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak öğrencilerin bu dönemlerde yetenek ve becerilerini geliştirerek büyümelerini, duygusal ve sosyal olgunluk kazanmalarını sağlamak çalışmaların temelini oluşturur. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık süreci içinde öğrenciler gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, istedikleri her konuda onları yargılamadan, koşulsuz kabul ederek dinlenilir. Onlara açık ve dürüst davranılarak, çeşitli konularda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olunur.
Bu çalışma sosyal bilgiler biz sitesinden indirilmiştir
Bireysel Görüşmeler;
Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır. Sadece sorun yaşanan alanlarda değil, öğrencilerin güçlü alanlarında da desteklenerek kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhen sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar uygulanır. Öğrencileri daha yakından tanımak ve etkili bir şekilde yardımcı olabilmek için test ve envanterler uygulanır.
Bireysel görüşmeler;
• Öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’ne başvurmaları yoluyla;
• Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’ne velilerin ve/veya öğretmenlerin ilettiği geribildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla,
• Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından uygulanan envanter, test v.b uygulamaların değerlendirilmesi yoluyla başlatılır.
• Öğrencilerin bilişsel ve duygusal alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye yönelik test ve envanterler uygulanır.

Veli Görüşmeleri;
Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda gerçekleştirilir.

Öğrenciye Yönelik Grup Çalışmaları;
Öğrencilerle yapılan grup çalışmaları, aynı konuda sorun yaşayan bireyleri bir araya getirebilmek ve onlara grup desteği sağlayabilmek amacıyla, sınırlı sayıda öğrencilerle yapılır.
Grup Çalışmalarından Örnekler:
• Sosyal beceri grubu çalışmaları,
• Verimli ders çalışma yöntemleri,
• Sınav kaygısı ile baş etme,
• Paylaşım grupları,
• Etkileşim grupları vb.

Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları;
Dönem başında hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak ve değerlendirmek amacıyla akıllı tahta ortamında her ay sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir.

Bültenler;
Bültenler yıl içerisinde belirlenen istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda veli ve/veya öğrenciyi bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanmaktadır.
“Okyanusun Pusulası” adıyla ayda bir yayınlanan bülten, sizlerle e-bülten olarak paylaşılır.

Seminerler;
Yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere ve/veya velilere yönelik olarak düzenlenmektedir. Seminerler, tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.

Ana Baba Okulu; Çağın getirdiği hızlı toplumsal değişim, çocuk yetiştirmede bilgi ve donanım eksikliği Ana Baba Okuluna yönelik duyulan gereksinimi artırmıştır. Okulumuzda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinde problem ortaya çıktıktan sonra bu probleme müdahale edilmesini savunan kriz yaklaşımından çok, problemlerin oluşmadan önlenmesine yönelik yardımları kapsayan koruyucu yaklaşımlar benimsenmektedir. Bu çerçevede anne ve babaların bilgilendirilmesi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla anne ve babalara yönelik eğitim çalışması yapılmaktadır

Psikolojik Danışmanlık Faaliyetleri:
Gelişim dönemlerinin olası sıkıntılarının dışında yaşanabilecek bozuklukların ve sorunların tanımlanması aşamasında da birimimiz tarafından çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.
   Yaşanabilecek sorunlar aşağıda belirtilmiştir
-Dikkat Eksikliği
-Akademik Zorluk
-Okula Uyum sorunu
-Aile –Çocuk iletişimi,Aile içi Çatışmalar
-Gelişim Dönemi ile İlgili Sorunlar
-Arkadaş İlişkisi
-Kişisel Sorunlar
-Öğretmen-Öğrenci-Veli iletişimi

Seminerler:
    Yukarıdaki çalışmalarımızın yanı sıra, ergenlik döneminden başlayarak öğrencilerimize çeşitli konularda seminer çalışmaları hazırlanmaktadır. Bu çalışmalar, okulumuzun rehber uzmanları veya dışarıdan okulumuza davet edilen, konusunda uzman kişiler tarafından verilmektedir. Örneğin:

Etkili Ders Çalışma Yöntemleri;
1-Zararlı Alışkanlıkların kişi ve toplum Üzerindeki etkisi . 2-Yaş dönemi özelliği ve sorunları
VERİMLİ ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI KAZANDIRMA UYGULAMALARI
Ders çalışmaya başlayamayan,
Çalışmayı sürekli erteleyen,
Çalışmaya başlasa bile kısa süre sonra bırakan,
Çalışma sırasında dikkat ve konsantrasyon güçlüğü yaşayan,
Planlı ve programlı çalışamayan,
Çok çalıştığı halde başarılı olamayan,
Sınavlarda çalışmalarının karşılığını alamayan,
Motivasyonu yeterli düzeyde olmayan,
Zamanını verimli kullanamayan, zamanının çoğunu ders dışı etkinliklerle dolduran,
Sınav sonucunda istediği başarıyı gösteremediğinde motivasyonu düşen,
Ders dinlerken dikkati çabuk dağılan,
Sadece sevdiği derslere çalışıp, diğer dersleri ihmal eden,
Çalışmak için program yapan ancak bir türlü uyamayan,
Gerçekçi hedefler belirleyemeyen,
Verimli çalışma yöntem ve tekniklerini bilmeyen,
Ders çalışma ile ilgili, ailesiyle sürekli görüş ayrılığı ve gerginlik yaşayan öğrencilere yönelik yapılan çalışmaları kapsar.    

TERCİHLERİN OLUŞTURULMASI ve TERCİH FORMLARININ DÜZENLENMESİ
Tercih oluşturulması çalışmalarında;
Öğrencinin okulda gösterdiği başarı,
Öğrencinin mezun olduğu alan,
Öğrencinin ilgi ve yetenekleri,
Öğrencinin istekleri,
Yüksek öğretim programlarına giriş güçlüğü,
Tercih edilecek üniversitelerin özellikleri,  
Öğrencinin sınavda aldığı Y-ÖSS puanları dikkate alınarak tercihler oluşturulacaktır.

DEVAM İZLEME ÇALIŞMALARI
Günlük devam, Müdür yardımcısı ile işbirliği içerisinde rehberlik servisi tarafından izlenir.
Devamsızlığı olan öğrencilerin ailelerine Rehber Öğretmen tarafından haber verilir.
Devamsızlık yapan ve geç kalmayı alışkanlık haline getiren öğrencilerin kendileriyle ve aileleriyle görüşmeler yapılır ve devamsızlık sorununun nedenleri ve çözüm yolları belirlenir.
Bütün bu çalışmalar öğretim yılı süresince sürer.

BAŞARI İZLEME ÇALIŞMALARI   Öğrencilerin başarı durumları izlenerek, Okul idaresi,sınıf ve ders öğretmenleri ve velilerle gerekli işbirliği içerisinde rehberlik çalışmaları yapılmaktadır.

OKUL-VELİ İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÇALIŞMALAR
Veli toplantıları; her dönem bir genel ve sınıflar düzeyinde yapılır. Ayrıca gerekli durumlarda velilerle işbirliği sağlanır.
Öğrencilerin başarı ve devam durumları her toplantıda düzenli olarak velilerle paylaşılır. Öğrencilerin devam çizelgeleri belli bir periyot çerçevesinde velilere postalanır. Gerekli durumlarda telefonla bildirilir.
Ailelerden öğrencilerin durumları ve gelişmeleri hakkında öğretim yılı boyunca bilgi alınır ve görüş alışverişinde bulunulur.
 
Devam durumu, başarı, motivasyon, çalışma alışkanlığı gibi konularda sorun yaşanan öğrencilerin aileleri davet edilir ve çözüm yolları aranır.
Yaş dönemi özellikleri,ebeveyn-çocuk iletişimi,sınıf ve ders geçme,Öss, zararlı alışkanlıklar v.b. gibi aileye düşen görev ve sorumluluk konuları ile ilgili rehberlik çalışması yapılır.  


Veliye Yönelik Rehberlik Çalışmaları
“Yaş Dönemi Gelişim Özellikleri ve Sorunları ”, “Etkili ve Verimli Ders Çalışma Becerileri”, “Özgüven Gelişiminde Ailenin Rolü”, “Etkili Ana-Baba Davranışları”,”Zararlı Alışkanlıklar Konusunda Bilinçlenme”,”Sınıf ve Ders Geçme Yönetmeliği”,”ÖSS Sistemi ve Meslek Seçimi” v.b. gibi konular ana başlıklar olarak yer almaktadır.

ÇOCUĞUNUZUN KENDİ ÖZGÜVENİNİ ARTIRMAK İÇİN YAPILACAKLAR
1- ONA SIK SIK SÖZ HAKKI VERİN
2-KENDİNİ VE DUYGULARINI ''NE DÜŞÜNÜYORSUN , NASIL HİSSEDİYORSUN'' GİBİ SÖZLERLE ANLAMAYA ÇALIŞIN
3- O KONUŞURKEN ONUN YÜZÜNE BAKIN VE CİDDİYE ALINDIĞINI HİSSETTİRİN
4- ONUN FİKİRLERİNE DEĞER VERDİĞİNİZİ HİSSETTİRİN
5- ONUN OLUMLU DAVRANIŞLARINI KESİNLİKLE TAKDİR EDİN
6- YAŞINA UYGUN GÖREVLER VERİN
7- VERİLEN GÖREVLERDEN SONRA BAŞARISINI TAKDİR EDİN
8- ONUN İÇİN ZAMAN AYIRIN
9- ONUN İLE DEĞİŞİK KONULARDA SOHBET ETME ORTAMI OLUŞTURUN
10- ONUN KORKU VE ENDİŞELERİNE SAYGI DUYUN
11- AŞIRI ELEŞTİRİCİ OLMAKTAN VE YARGILAYICI DAVRANMAKTAN KAÇININ
12- HATALI DAVRANIŞLARINI KONUŞARAK UYARIN VE ONA DOĞRU OLANI ANLATIN
13- BAŞKALARI YANINDA ONU KÜÇÜK DÜŞÜRMEYİN
14- ONUN BAŞARISIZLIKLARINI BÜYÜTMEYİN
15- BAŞKALARI İLE ONU KIYASLAMAYIN
16- KABİLİYETLERİNİ FARKEDİN VE TEŞVİK EDİN
17- ONU SOSYAL ORTAMLARDA BULUNMAYA CESARETLENDİRİN
18- TOPLULUK İÇERİSİNDE SÖZ ALMASINI TEŞVİK EDİN
19- ONU ÇOCUK OLARAK GÖRMEYİP , VARLIĞINI ÖNEMSEYİN
20- YAŞINA UYGUN OYUN FAALİYETLERİNİ DESTEKLEYİN
21- ONU SIK SIK SEVDİĞİNİZİ SÖYLEYİN
22- ONUN İÇİN ÖNEMLİ OLAN ŞEYLERE SİZDE ÖNEM VERİN
23- ONUN ÖNEMLİ GÜNLERİNİ UNUTMAYIN
24- AİLE İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR KİŞİ OLDUĞUNUN ALTINI ÇİZİN
25- ONUN YERİNE YAPMASI GEREKEN ŞEYLERİ SİZ YAPMAYIN
26- ONUN AİLE İÇİ BAĞLARININ KUVVETLENMESİNİ SAĞLAYIN
27- OLAYLARI HEP OLUMSUZ DEĞERLENDİRMEYİN
28- ONUN OKUL HAYATINA VE EĞİTİMİNE ÖNEM VERİN
29- SADECE ONUN İÇİN AYIRDIĞINIZ ZAMANLAR OLSUN
30- ONUNLA BERABER SOSYAL AKTİVİTELERDE BULUNUN
31- YANLIŞ VE UYGUNSUZ CEZALANDIRMADAN KAÇININ
32- ONDAN BEKLENTİLERİNİZ ÇOK AŞIRI OLMASIN
33- ONUN FARKLI VE GELİŞMEKTE OLAN KİŞİLİK YAPISI OLDUĞUNU UNUTMAYIN
34- ONUN İÇİN MUTLU VE HUZURLU BİR AİLE ORTAMI SAĞLAYIN 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder