21 Haziran 2011 Salı

2010- 2011 ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR DERS YILI SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU GÜNDEMİ

DERS YILI SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU GÜNDEMİ
Karar no: 3       Ders / sınıf: 2. Sınıflar                   Karar tarihi: 14/06/2011

01) Açılış, yoklama, yönetmeliğin zümre ile ilgili 95. maddesinin okunması,
02) Mevzuattaki yenilik ve değişikliklerin, yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi,
* Öğretim yılı iş takvimi ve öğretmen yıllık çalışma programının değerlendirilmesi, aksamalar varsa gerekli sebeplerinin tespit edilmesi,
03) 1. ve 2. dönem başındaki zümre toplantılarında, uygulanmak üzere tutanaklara yazılan kararların maddeler halinde tek, tek ele alınması ve aksaklıkların giderilmesi için gelecek yıl alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi,

04) 1. ve 2. dönem yapılan zümrelerde alınan isabetli ve uygulanmasında yarar görülen kararların tespit edilmesi, devamları ve geliştirilmeleri hususunda ileriye dönük tavsiyelerin yazılması,
05) 2. dönem dersteki başarı ve başarısızlık %’ lerinin şubeler bazında tek, tek tespit edilmesi, bu %’lerin 1. dönem sonuçları ile karşılaştırılarak, başarıdaki artma ve eksilmelerin belirlenmesi, ortak sınav sonuçlarının değerlendirilip, rapor hâlinde idareye sunulması,
* Bu sonuçlar ile, hedeflenen yıllık başarı düzeyine ulaşılıp- ulaşılamadığının tespiti,
* Varsa- başarıdaki düşme sebeplerinin araştırılarak, telafisi için ileriye dönük tavsiyelerin kararlaştırılması,
06) Derslerde tüm konuların bitirilip bitirilemediğinin tespit edilmesi,
* Bitirilemeyen konuların adları ve gecikme nedenlerinin kaydedilmesi suretiyle ‘Ders Kesimi Raporu’nun hazırlanması ve idareye teslimi,
07) Elde olmayan mazeretler nedeniyle işlenemeyen ders konularının, gerçekleştirilemeyen kazanımların gelecek yılda nasıl telafi edilmesinin uygun olacağına dair düşünülen tedbirlerin kararlaştırılması,
08) Bir yıllık çalışma neticesinde elde edilen tecrübeler sonucu, gelecek yıla dönük olarak alınması uygun görülen genel ve özel tedbirlerin neler olması gerektiği hususunun karara bağlanması,
09) Bir yıllık uygulama neticesinde elde edilen tecrübeler ve gelecek yıla yönelik alınması uygun görülen tedbirler doğrultusunda, gelecek yıla hazırlık olmak üzere, idareden ve velilerden istenecek yardım ve desteklerin kararlaştırılması,
10) Öğretmenlerin mahalli hizmet içi eğitimleri için yapılan çalışmaların değerlendirilmesi,
11) Okul zümresinde çözümlenemeyip, ‘Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenler Kurulu’ gündemine alınması istenen sorunların çözümünün değerlendirilmesi ve gelecek yıllara dönük isteklerin tespiti,
12) Dersin özelliğine göre -varsa- diğer hususlarda alınacak tedbirlerin kararlaştırılması,
13) Öğretim yılı değerlendirme raporunun (içinde ders programları, ilgili mevzuat, ders araç-gereci, öğretim yöntem ve teknikleri, okul ve dersliklerdeki fizikî durum ve öğrenci başarı düzeyi değerlendirilir) hazırlanıp okul yönetimine sunulması ( İY. 95/ g ),
14) Dilek, temenniler ve kapanış.

                  

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1)   Yönetmeliğin zümre ile ilgili 95. Maddesinin okundu. 14.06.2011 tarihi saat 11.00’de Pilot Sanayi İlköğretim Okulunda toplanan 2. sınıflar zümre öğretmenleri toplantıyı başladı.
2)   Mevzuattaki yapılan yenilik ve değişiklikler yeni gelen emir, genelge ve tebliğler dergisi incelendi.

    Eğitim öğretim yılı içerisinde iş takvimi ve öğretmen yıllık çalışma programı değerlendirildi, aksaklık olmadığı gözlendi.(Makbule BAYHAN)
   
    Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığının İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 43.maddesinde yapılan değişiklik doğrultusunda öğrencilerin davranışlarının belirlenen ölçekler ve ölçütler dikkate alınarak değerlendirildiği;Öğrenci bilgileri , davranışlar , ders notları , okunan kitaplar , sosyal etkinlikler vb. e- okul sistemine işlendiği,yıl içerisinde de değişikliklerin takip edilerek eğitim-öğretim çalışmalarının bu değişikliklere göre düzenlendiği tespit edilmiştir. (.....................)
     Sonraki sınıflarda da çalışmaların bu şekilde sürdürülmesine karar verilmiştir.(Sahire SERT) 
3)   1. ve 2. dönem başındaki zümre toplantılarında, uygulanmak üzere     tutanaklara yazılan kararların maddeler halinde tek, tek incelendi. Aksaklık olmadığı görüldü.
4)   1. ve 2. dönem yapılan zümrelerde alınan isabetli ve uygulanmasında yarar görülen kararlar Türkçe dersinde 4. ve 6. Ünitenin yer değiştirmesine ihtiyaç olduğu uygun görüldü. (Makbule BAYHAN)
     Kitap okumadaki fazla okuyan öğrencilerin ödüllendirerek diğer öğrencilerin kitap okumaya özendirilmesinde yarar olduğu görüldü. (.....................)
     Türkçe dersinin 6. Temasının okulun bulunduğu çevre incelemesi, 8. Tema da eğitsel ve sosyal etkinlikler bitki ve hayvan türlerinin incelenmesiyle ilgili Kent Ormanına gezi düzenlenmiştir, yararlı olduğu görülmüştür.(Sahire SERT)
5)    2. dönem dersteki başarı ve başarısızlık %’ lerinin şubeler bazında tek, tek tespit edilerek, bu %’lerin 1. dönem sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Bu sonuçlar aşağıda belirtilmiştir.

1.DÖNEM
SINIF                     TÜRKÇE                  HAYAT BİLGİSİ           MATEMATİK
 2/A                          %100                                %100                               %100
 2/B                          % 97                                 %100                                % 97
 2/C                          %100                                %100                               %100    

2.DÖNEM
SINIF                     TÜRKÇE                  HAYAT BİLGİSİ           MATEMATİK
 2/A                          %100                                %100                                %100
 2/B                          %100                                 %100                               %100
 2/C                          %100                                %100                                %100    


* Bu sonuçlar ile, hedeflenen yıllık başarı düzeyine ulaşılmış olduğu görülmüştür.

6)   Derslerdeki tüm konuların bitirilmiştir.
7)   Gerçekleştirilmeyen kazanım ve konu yoktur.
8)   Bir yıllık çalışma sonucunda elde edilen tecrübelere göre, gelecek yılda da uygulanan sistemin devamına karar verildi.
9)   Bir yıllık uygulama neticesinde elde edilen tecrübeler ve gelecek yıla yönelik alınması uygun görülen tedbirler doğrultusunda, gelecek yıla hazırlık olmak üzere,
-  Okul idaremizden sunum salonun gelecek eğitim öğretim yılına hazır olmasına.
- Velilerimizden verilen bilgilerin yaz dönemi boyunca öğrencilerimize tekrar edilmesine unutturulmamasına.
- Sınıflarımız boyatılmasına.
-Öğretmen idare veli işbirliğinin devam ettirilmesine karar verildi.
10)Öğretmenlerin mahalli hizmet içi eğitimleri için yapılan çalışmaların değerlendirilmesi
İhtiyaç halinde mahalli hizmet içi eğitimlerinin eğitim öğretime yararlı olduğu olduğu vurgulandı. Eğitim ve sunumların seminerler döneminde devam edilmesine karar verildi.
11)Okul zümresinde çözümlenemeyip, ‘Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenler Kurulu’ gündemine alınması istenen sorunların çözümünün değerlendirilmesi ve gelecek yıllara dönük isteklerin tespitler aşağıda belirtilmiştir:

a)   Verilen ders kitaplarının özellikle Türkçe dersinde metinlerin uzun olduğu ve anlamsız olduğu görüldü.(Makbule BAYHAN)

b)   Hazırlanan kitaplardaki imla, yazı kurallarında hataların olduğu görüldü. (.....................)

c)   Hayat Bilgisi ders kitabında bilirli konularda bilgi içeriğinin az olduğu görüldü. Düşünmeye yönelttiği görüldü. (Sahire SERT)

d)   Müzik ders kitabında içerik yönünde zayıf olduğu görüldü. Düzeye uygun hazırlanması gerektiği vurgulandı. (Sahire SERT)

e)   Türkçe dinleme CD leri ve müzik dersindeki parçalarının CD lerinin gönderilmesi gerekliliğinin önemi vurgulandı. (.....................)

f)    Beden Eğitimi dersi ve Görsel Sanatlar dersinin öğretmen kılavuzlarının gerekliliğinin önemi vurgulandı. (.....................)

12) Dersin özelliğine göre seviyesine uygun olan etkinliklerin yapılmasına karar verildi. Öğrencilerin etkinlik yaparken ders araç-gereçlerinin zarar verici özellikte olamamasına dikkat edildi. Beden Eğitimi dersinde fiziksel etkinliklerde yaş düzeyine uygun hareketlerin yapılmasına karar verildi.
13) 2010/2011 Eğitim-Öğretim yılının değerlendirilmesi 2/A Sınıf Öğretmeni Makbule BAYHAN tarafından yapılmıştır.Yapılan değerlendirmede yapılan planlamalara göre derslerin tamamlandığı,belirlenen kazanımlara öğrencilerin ulaştırılmasının sağlandığı,okul-öğrenci-veli ilişkisinin kurulduğu,eğitim alanındaki yeniliklerin takip edildiği belirlenmiştir.Konular işenirken sıralama, anlama becerisi geliştirme, sınıflama, bilgiyi keşfetme, hedefe ulaşma dikkate alınarak etkinlikler gerçekleştirilmiştir.

Hayat Bilgisi
Hayat Bilgisi dersindeki etkinlikler kazanımlar doğrultusunda gerçekleşmiştir.

Türkçe
Türkçe dersindeki etkinlikler kazanımlar doğrultusunda gerçekleşmiştir.
Matematik
Matematik dersindeki etkinlikler kazanımlar doğrultusunda gerçekleşmiştir.

Görsel Sanatlar
Görsel sanatlar dersinde öğrencinin temin edebildiği kurşunkalem,sulu boya,kuru boya,pastel boya ile ilgili etkinlikler gerçekleştirilmiştir.

Müzik
Konular kazanımlar doğrultusunda işlenmiştir. Konu içinde yer alan etkinlikler gerçekleştirilmiştir.

Beden eğitimi
Konular kazanımlar doğrultusunda işlenmiştir. Konu içinde yer alan etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Ancak okul bahçesinde yapılması gereken bazı etkinlikler hava koşulları nedeniyle yapılamamış, bu etkinliklere benzer etkinlikler sınıf içerisinde gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.(.....................)
         
 Sene başında belirlenen süre içerisinde tüm temalar yetiştirilmiştir.
        
 Derslerin işlenişinde çeşitli  , eğitici oyunlar , testler ve konu anlatımlarından yararlanılmıştır.

Sonraki sınıflarda da çalışmaların bu şekilde sürdürülmesine karar verilmiştir.

Derslerin işlenişi sırasında kullanılan yöntem ve teknikler incelenmiştir.Dersler  işlenirken anlatım, soru-cevap, deney, gözlem, inceleme, bireysel ve birlikte çalışma, tümevarım tümdengelim, gösterip yaptırma, rol yapma, araştırma, gezi gibi yöntem ve tekniklerden faydalanıldığı, ayrıca çağdaş öğretim yöntemleri olan “Beyin Fırtınası, Kubaşık Öğrenme Tekniği” gibi yöntemlerin de derslerin işlenişi sırasında kullanıldığı .....................tarafından belirtilmiştir.

 Türkçe derslerinde okumalara ağırlık verildiği, sesli okuma becerileri geliştirildiği;sözlük ve atasözleri kullanımına daha geniş olarak yer verildiği ve uygulandığı;derslerde yazılı ifade becerilerinin geliştirildiği, Türkçe ve diğer derslerde konuların işlenişinde yazılı ve sözlü ifadenin ötesinde yorum yapabilme becerileri geliştirilmeye çalışıldığı sınıf öğretmeni ..................... tarafından belirtilmiştir.Türkiye geneli öğrenci değerlendirme çalışmalarına katılındı ve  2. Sınıflar Türkçe derslerinde soru-cevap, anlatım, dinleme, izleme, yazma, araştırma metotlarına sıklıkla  yer verildiği, ayrıca derslerde güzel konuşma ve güzel yazı yazma çalışmalarına daha çok yer verildiği belirtilmiştir.

 Matematik derslerinde her konunun ayrıntılı olarak ele alındığı; öğrenci çalışma kitabını ve Matematik kitabındaki etkinliklerin ders saatine göre düzenleyip işlendiği;Soru-cevap, problem çözme metotlarının yanında her soruya ait şekil ve grafiklerin çiziminin yapılarak derslerin daha akılda kalıcı olmasına çalışıldı belirtilmiştir.

Hayat Bilgisi derslerinde konular sınıf içi etkinlikleri kullanılarak işlendi. Konuların sonundaki konu ve Tema değerlendirme soruları yapıldı . Belirli gün ve haftaların zamanında ve birlikte işlenip kutlanıldı. Değerlendirmeler ile ders kitaplarının tema sonlarındaki tema değerlendirmeler yapıldı.Ayrıca ilave çalışmalarla konular pekiştirildi.

 Temaların işlenişi süresince de okuldaki branş öğretmenleri ile işbirliği ve bilgi alış-verişinde  bulunulduğu belirtilmiştir.

 Etkinliklerin yapılması aşamasında ve diğer basamaklarda yapılandırmacı eğitimin gereği öğrencinin bilgiyi yapılandırabilmesi için gerekli fırsat ve ortamın öğretmen tarafından hazırlanmasının gerekliliği  uygulandığı belirtildi.

 Öğrencilerin ders araç ve gereçlerini düzenli kullanma becerilerinin geliştirilme çalışmaları yapıldı.

Dersler için gerekli malzemelerin öğrenciler,öğretmen ve okul idaresi tarafından temin edildiği belirlenmiştir.Okulun imkanlarından yararlanıldığı;laboratuar malzemelerinin,matematik materyallerinin derslerde kullanıldığı belirlenmiştir.Bilişim  Teknolojileri dersliğinin de ders dışı zamanlarda kullanıldığı,okul kütüphanesinden de faydalanıldığı belirlenmiştir.

Sonraki sınıflarda da çalışmaların bu şekilde sürdürülmesine karar verilmiştir.

14)Başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirildiği ve aynı temennilerle gelecek yıl için dileğiyle toplantıya son verildi.ALINAN  KARARLAR :

1)    Bir yıllık çalışma sonucunda elde edilen tecrübelere göre, gelecek yılda da uygulanan sistemin devamına karar verildi.
2)   Dersin özelliğine göre seviyesine uygun olan etkinliklerin yapılmasına karar verildi. Öğrencilerin etkinlik yaparken ders araç-gereçlerinin zarar verici özellikte olamamasına dikkat edildi. Beden Eğitimi dersinde fiziksel etkinliklerde yaş düzeyine uygun hareketlerin yapılmasına karar verildi.


.....................                        .....................                        .....................
2/A Sınıf Öğretmeni                      2/B Sınıf Öğretmeni                2/C Sınıf Öğretmeni       
UYGUNDUR
15.06.2011


.....................
Okul MüdürüHiç yorum yok:

Yorum Gönder