24 Haziran 2011 Cuma

2010 - 2011 İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI (İKS) SEMİNER DOSYASI

İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTI


   İlköğretim Kurumları Standartları (İKS); Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okulları ile ilçe, il ve merkezi düzeyde, okulda çocuğa yönelik sunulan her türlü hizmete ilişkin verilerin toplanmasına ve gerekli planlamaların yapılmasına kaynak oluşturacak bir iç denetim ve öz değerlendirme sistemidir.

   İlköğretimde kaliteyi arttırmayı hedeflemekte olan Çocuk Dostu Okul Projesi kapsamında 2003 ve 2006 yıllarında hazırlanan kılavuzlarda Çocuk Dostu Okul standartları ve göstergeleri ortaya konulmuş ve bu standartlar ülke genelinde 326 pilot okulda uygulanmıştır. Bu standartların ve göstergelerin revize edilerek tüm ilköğretim okullarına yaygınlaştırılması amacıyla katılımcı bir anlayışla dinamik bir yapı arz eden İlköğretim Kurumları Standartları (İKS) geliştirilmiştir.

    İKS, okullarımızın belirlenen alanlardaki mevcut durumlarının tespit edilmesi, olması gereken durum ile
 farkın ortaya konulması ve devamında okullarımızın taşıması gereken özelliklerine ulaştırılması amacıyla
gerek duyulan geliştirici faaliyetlere kaynak oluşturabilmesi amacıyla yapılan bir çalışmadır.

   İlköğretim Kurumları Standartları okullarımızda çocuk dostu öğrenme ortamlarının oluşturulabilmesi ve yapılan tüm faaliyetlerin çocukların yüksek yararı gözetilerek yürütülmesi için çocuk hakları sözleşmesinin Okul Liderliği ve Yönetime Katılım, Eğitim Öğretime Erişim, Etkili Eğitim Öğretim, Sağlık, Güvenlik ve Koruma, Eğitim Öğretim Süreçlerinde Toplumsal Cinsiyete Duyarlılık esaslarına dayanılarak hazırlanmıştır.

İlköğretim Kurumları Standartlarının Dayandığı  Temel İlkeler


a) Temel odağı ve merkezi çocuktur.

b) Eğitim sisteminin temel hedefleriyle tutarlıdır.

c) Çocuk haklarını ve dayandığı ilkeleri yansıtır.

d) Çağdaş eğitim ve gelişimsel yaklaşımın uygulamaya yansıtılmasına aracılık eder.

e) Toplumsal cinsiyete, dezavantajlı çocukların eğitim ve gelişim hakları ile uygulamalarına duyarlıdır.

f) İlköğretim kurumlarının, çocuğun sağlıklı gelişimi ve eğitimini sağlamadaki yeterliliklerini ve bunların geliştirilmesini temel alır.

g) Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü’ nün görev kapsamındaki kurum tiplerine ve hizmet türlerine duyarlıdır.

h) Müfredat Laboratuar Okulları ve Planlı Okul Gelişimi, Öğrenci Merkezli Eğitim, Okulda Performans Yönetimi, Öğretmen Yeterlikleri ve Okul Temelli Mesleki Gelişim, Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarını
kapsar ve çocuk odaklı olarak bütünleştirir.

i) İlköğretim kurumlarına odaklıdır.

j) İlköğretim kurumlarının görev, yetki ve sorumluluklarıyla örtüşür.

k) İlköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, yönetim uygulamalarının çerçevesini değil, gelişim için bir taban
 ve temel sunar.

l) Okula çocuktan doğru bakarak, hizmet alımı ve hizmet sunumu arasında bütünleştirici bir katalizördür.

m) Hizmetler, süreçler, yöntemler; çocukların eğitimlerine, gelişimlerine ve yaşamlarına olan destek ve katkısı oranında anlamlı birer araçtırlar.
n) Öz-değerlendirmeye dayalı olarak izleme ve geliştirme temelinde kullanılır.

o) Yerel ve bölgesel farklılıkların ötesinde, ulaşılacak sonuçlar açısından ortak bir temel ve taban oluşturur.

p) İlköğretim kurumları için durum saptama, ihtiyaçları belirleme, kaynakları yönlendirme ve kurumsal
gelişime yönelik operasyonel bir araçtır.

q) Okulların politika üreten merkezler haline gelmelerini hedefler.

r) Yapılan denetim sonuçlarına göre tavsiye ve telkinlerde bulunmakta kullanılır.

s) Okullar arası iletişim ağlarını güçlendirerek, okullar arası dayanışmanın arttırılmasına yönelik bir araçtır.


İKS’nin İlkeleri


 v  Çocuk haklarına duyarlılık
 
v Geliştirme odaklılık
 v Ölçülebilirlik
 v Katılımcılık
v Kanıt tabanlılık
v Eğitim sisteminin temel hedeflerini, eğitim uygulamalarını destekleyicilik.


İlköğretim Kurumları Standartlarının Amaçları


 a) İlköğretim kurumları için katılımcı bir süreç ile geliştirilen standartların e-okul veri tabanı destekli bir
yazılım ile ilköğretim kurumlarının öz-değerlendirmelerini ve okul, ilçe, il ve merkezi düzeylerde
 planlamalarını yapabilecekleri verileri sağlamak,

b) İlköğretim kurumları için “niteliklilik” tanımını yapmak; böylelikle, ilköğretim kurumlarının çocuğu odak alarak ve destekleyerek örgütlenmesi; kültür, öğrenim hedeflerine ulaşma, aktif öğrenme ve öğretme, teknoloji kullanımı, mesleki ortam, liderlik, okul, aile ve toplum ortaklığı ve başarı göstergeleri konusunda standartlarda birleşmelerini sağlamak,

c) İlköğretim kurumlarına tanımlanan bu “niteliklilik” durumuna ulaşabilmek için yol göstermek, ilköğretim kurumlarının tanımlanan niteliklere ulaşmak için neleri, nasıl yapmaları gerektiği konusunda hedef oluşturmak,

d) Her bir okulun “niteliklilik” durumunun öz-değerlendirmesini yapabileceği bir sistem geliştirmek, bu yolla ölçme ve değerlendirme araçlarını içerecek biçimde oluşturulan bu sistemle esas olan okulun kendisini geliştirmesi gereken alanları olabildiğince objektif ve katılımcı olarak belirlemesini sağlamak. Okulun bunu zemin alarak, Bakanlığın mevcut kalite modelleri çerçevesinde gelişim planını hazırlaması ve uygulamalarını sağlamak,

e) Bakanlığın merkezi planlamalarına esas oluşturmak, böylece, öz-değerlendirme sonuçlarından yola çıkılarak Bakanlığın ilgili birimlerinin merkezi planlamalarını daha objektif ve niteliksel verilere göre yapabilmesini sağlamak,

f) Okul, ilçe, il ve merkezi düzeylerde yapılacak planlamalar ile kaynakların etkin kullanımını sağlamak,
okullar arası kalite farklılıklarını belirlenen standartlar dikkate alınarak gidermek, okulları politika üreten merkezler haline getirmektir.


Sisteme Getireceeği Yenilikler


v Okul çevresinin okulun kaynaklarından yararlanmasını destekleyerek  okul ve toplum bütünleşmesini  sağlamaktadır.

v  Kaynakların öncelikli ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirilmesinde daha çok yönlendirilmesinde etkili bir
 araç olacaktır.

v Okullarımızın kendilerini geliştirmelerinde pusula görevi görecek ve eğitimin kalitesini artırmada ülke düzeyinde belirlenmiş standartları ortaya koyabilecektir.

v Dolayısıyla okulların politika üreten merkezler haline gelmelerinde etkili olacaktır.


Milli Eğitim Bakanlığı  tarafından oluşturulan bu standartlar;


1. Eğitim Yönetimi

2. Öğrenme-Öğretim Süreçleri

3. Destek Hizmetler

olarak 3 Standart Alanında toplanmıştır.

     Bu Standart Alanlarının altında 12 standart ve 43 alt standart yer almaktadır. EĞİTEK tarafından geliştirilen yazılım aracılığıyla okulların güçlü ve zayıf yönleri tespit edilirken okul yöneticilerinin, öğretmenlerin, çocukların ve velilerin görüşleri alınmakta ve verilen bilgilere de dayanılarak yapılan değerlendirme sonuçları sistem üzerinden otomatik olarak analiz edilerek raporlanmaktadır.

    Bu paydaş kitlenin yanı sıra okullarımızın durumunu müfettişler ve Milli Eğitim Bakanlığı da inceleme
imkânı bulmaktadır. Elde edilen sonuçlar; okul, ilçe, il ve merkez teşkilatı birimlerince eğitimi geliştirici çalışmalara kaynaklık etmekte. Dolayısıyla okullarımızın gelişimi için tüm paydaşların etkin katılımı sağlanmakta ve iyileştirici çalışmaların başlatılması için merkezi ve yerel düzeyde profesyonel destek alınmaktadır. Diğer taraftan sistemin sonuçları, hizmet içi eğitimlerin planlanmasında, bütçe kaynaklarının
etkili kullanımında, yatırım planlamalarında, iç kontrol mekanizması için önemli katkı sağlamaktadır.

    İlköğretim Kurumları Standartları 2009/2010 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde pilot uygulaması yapıldıktan sonra 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren yurt genelinde uygulanmaya konulmuştur.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder