21 Haziran 2011 Salı

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR SENE SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
………………………… İLKÖĞRETİM OKULU  3. SINIFLAR SENE SONU
 ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU  TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi :                                 20/ 06 / 2011
Toplantı Saati :                                         10:30
Toplantı No :                                                 3
Toplantı Yeri:                                       3-A SINIFI
Toplantıya Katılanlar :              Müdür Yardımcısı: ……………………
                                                      3-A Sınıf Öğretmeni: ……………………
                                                      3-B Sınıf Öğretmeni: ……………………


1) Açılış, yoklama, yönetmeliğin zümre ile ilgili 95. maddesinin okunması,
2) Mevzuattaki yenilik ve değişikliklerin, yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi,
* Öğretim yılı iş takvimi ve öğretmen yıllık çalışma programının değerlendirilmesi, aksamalar varsa gerekli sebeplerinin tespit edilmesi,
3) 1. ve 2. dönem başındaki zümre toplantılarında, uygulanmak üzere tutanaklara yazılan kararların maddeler halinde tek, tek ele alınması ve aksaklıkların giderilmesi için gelecek yıl alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi,
4) 1. ve 2. dönem yapılan zümrelerde alınan isabetli ve uygulanmasında yarar görülen kararların tespit edilmesi, devamları ve geliştirilmeleri hususunda ileriye dönük tavsiyelerin yazılması,
5) 2. dönem dersteki başarı ve başarısızlık %’ lerinin şubeler bazında tek, tek tespit edilmesi, bu %’lerin 1. dönem sonuçları ile karşılaştırılarak, başarıdaki artma ve eksilmelerin belirlenmesi, ortak sınav sonuçlarının değerlendirilip, rapor hâlinde idareye sunulması,
* Bu sonuçlar ile, hedeflenen yıllık başarı düzeyine ulaşılıp- ulaşılamadığının tespiti,
* Varsa- başarıdaki düşme sebeplerinin araştırılarak, telafisi için ileriye dönük tavsiyelerin kararlaştırılması,
6) Derslerde tüm konuların bitirilip bitirilemediğinin tespit edilmesi,
* Bitirilemeyen konuların adları ve gecikme nedenlerinin kaydedilmesi suretiyle ‘Ders Kesimi Raporu’nun hazırlanması ve idareye teslimi,
7) Elde olmayan mazeretler nedeniyle işlenemeyen ders konularının, gerçekleştirilemeyen kazanımların gelecek yılda nasıl telafi edilmesinin uygun olacağına dair düşünülen tedbirlerin kararlaştırılması,
8) Bir yıllık çalışma neticesinde elde edilen tecrübeler sonucu, gelecek yıla dönük olarak alınması uygun görülen genel ve özel tedbirlerin neler olması gerektiği hususunun karara bağlanması,
9) Bir yıllık uygulama neticesinde elde edilen tecrübeler ve gelecek yıla yönelik alınması uygun görülen tedbirler doğrultusunda, gelecek yıla hazırlık olmak üzere, idareden ve velilerden istenecek yardım ve desteklerin kararlaştırılması,
10) Öğretmenlerin mahalli hizmet içi eğitimleri için yapılan çalışmaların değerlendirilmesi,
11) Okul zümresinde çözümlenemeyip, ‘Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenler Kurulu’ gündemine alınması istenen sorunların çözümünün değerlendirilmesi ve gelecek yıllara dönük isteklerin tespiti,
12) Dersin özelliğine göre -varsa- diğer hususlarda alınacak tedbirlerin kararlaştırılması,
13) Öğretim yılı değerlendirme raporunun (içinde ders programları, ilgili mevzuat, ders araç-gereci, öğretim yöntem ve teknikleri, okul ve dersliklerdeki fizikî durum ve öğrenci başarı düzeyi değerlendirilir) hazırlanıp okul yönetimine sunulması ( İY. 95/ g ),
14) Dilek, temenniler ve kapanış.
         
                                      GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1)      Toplantı müdür yardımcısı Aydın Akbıyık’ın açılış konuşması ile başladı.
2)      Yönetmeliğin zümre ile ilgili 95. Maddesi .................tarafından okundu.
3)      Mevzuattaki yapılan yenilik ve değişiklikler incelendi.    Eğitim öğretim yılı içerisinde iş takvimi ve öğretmen yıllık çalışma programı değerlendirildi, aksaklık olmadığı gözlendi. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 43.maddesinde yapılan değişiklik doğrultusunda öğrencilerin davranışlarının belirlenen ölçekler ve ölçütler dikkate alınarak değerlendirildiği; Öğrenci bilgileri, davranışlar, ders notları, okunan kitaplar, sosyal etkinlikler vb. e- okul sistemine işlendiği,yıl içerisinde de değişikliklerin takip edilerek eğitim-öğretim çalışmalarının bu değişikliklere göre düzenlendiği tespit edilmiştir.     Sonraki sınıflarda da çalışmaların bu şekilde sürdürülmesine karar verilmiştir.
4)      1. ve 2. dönem başındaki zümre toplantılarında, uygulanmak üzere tutanaklara yazılan kararların maddeler halinde tek, tek incelendi. Aksaklık olmadığı görüldü.
5)       Kitap okumadaki fazla okuyan öğrencilerin ödüllendirerek diğer öğrencilerin kitap okumaya özendirilmesinde yarar olduğu görüldü.
    
6)       2. dönem dersteki başarı ve başarısızlık %’ lerinin şubeler bazında tek, tek tespit edilerek, sonuçlar aşağıda belirtilmiştir.

SINIF                     TÜRKÇE                  HAYAT BİLGİSİ           MATEMATİK
 3/A                          %                                       %                                    %
 3/B                          %                                       %                                    %

* Bu sonuçlar ile, hedeflenen yıllık başarı düzeyine ulaşılmış olduğu görülmüştür.

7)      Derslerdeki tüm konuların zamanında bitirildiği ortak görüş olarak belirtildi.
8)      Bir yıllık çalışma sonucunda elde edilen tecrübelere göre, gelecek yılda da uygulanan sistemin devamına karar verildi.
9)      Bir yıllık uygulama neticesinde elde edilen tecrübeler ve gelecek yıla yönelik alınması uygun görülen tedbirler doğrultusunda, gelecek yıla hazırlık olmak üzere,
- Velilerimizden verilen bilgilerin yaz dönemi boyunca öğrencilerimize tekrar ettirilmesine, unutturulmamasına.
-Öğretmen idare veli işbirliğinin devam ettirilmesine karar verildi.
10)  Öğretmenlerin mahalli hizmet içi eğitimleri için yapılan çalışmaların değerlendirilmesi
11)  Okul zümresinde çözümlenemeyip, ‘Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenler Kurulu’ gündemine alınması istenen sorunların çözümünün değerlendirilmesi ve gelecek yıllara dönük isteklerin tespitler aşağıda belirtilmiştir:
a)      Hazırlanan kitaplardaki imla, yazı kurallarında hataların olduğu görüldü.
b)      Müzik ders kitabında içerik yönünde zayıf olduğu görüldü. Düzeye uygun hazırlanması gerektiği vurgulandı.
c)      Türkçe dinleme CD leri ve müzik dersindeki parçalarının CD lerinin gönderilmesi gerekliliğinin önemi vurgulandı.
12)  2010/2011 Eğitim-Öğretim yılının değerlendirilmesi 3/B Sınıf Öğretmeni .................tarafından yapılmıştır. Yapılan değerlendirmede; planlamalara göre derslerin tamamlandığı, belirlenen kazanımlara öğrencilerin ulaştırılmasının sağlandığı, okul-öğrenci-veli ilişkisinin kurulduğu, eğitim alanındaki yeniliklerin takip edildiği belirlenmiştir. Konular işlenirken sıralama, anlama becerisi geliştirme, sınıflama, bilgiyi keşfetme, hedefe ulaşma dikkate alınarak etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Sene başında belirlenen süre içerisinde tüm temalar yetiştirilmiştir. Derslerin işlenişinde çeşitli  , eğitici oyunlar , testler ve konu anlatımlarından yararlanılmıştır. Sonraki sınıflarda da çalışmaların bu şekilde sürdürülmesine karar verilmiştir. Derslerin işlenişi sırasında kullanılan yöntem ve teknikler incelenmiştir. Dersler işlenirken anlatım, soru-cevap, deney, gözlem, inceleme, bireysel ve birlikte çalışma, tümevarım tümdengelim, gösterip yaptırma, rol yapma, araştırma, gezi gibi yöntem ve tekniklerden faydalanıldığı, ayrıca çağdaş öğretim yöntemleri olan “Beyin Fırtınası, Kubaşık Öğrenme Tekniği” gibi yöntemlerin de derslerin işlenişi sırasında kullanıldığı belirtilmiştir.
 Türkçe derslerinde okumalara ağırlık verildiği, sesli okuma becerileri geliştirildiği; sözlük ve atasözleri kullanımına daha geniş olarak yer verildiği ve uygulandığı;derslerde yazılı ifade becerilerinin geliştirildiği, Türkçe ve diğer derslerde konuların işlenişinde yazılı ve sözlü ifadenin ötesinde yorum yapabilme becerileri geliştirilmeye çalışıldığı sınıf öğretmeni .................  tarafından  belirtilmiştir.
 Matematik derslerinde her konunun ayrıntılı olarak ele alındığı; öğrenci çalışma kitabını ve Matematik kitabındaki etkinliklerin ders saatine göre düzenleyip işlendiği;Soru-cevap, problem çözme metotlarının yanında her soruya ait şekil ve grafiklerin çiziminin yapılarak derslerin daha akılda kalıcı olmasına çalışıldığı .................tarafından  belirtilmiştir.
Hayat Bilgisi derslerinde konular sınıf içi etkinlikleri kullanılarak işlendi. Konuların sonundaki konu ve Tema değerlendirme soruları yapıldı . Belirli gün ve haftaların zamanında ve birlikte işlenip kutlanıldı. Değerlendirmeler ile ders kitaplarının tema sonlarındaki tema değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca ilave çalışmalarla konular pekiştirildi. (Ortak görüş olarak söylendi.)
 Temaların işlenişi süresince  işbirliği ve bilgi alış-verişinde bulunulduğu ortak görüş olarak söylendi.  Etkinliklerin yapılması aşamasında ve diğer basamaklarda yapılandırmacı eğitimin gereği öğrencinin bilgiyi yapılandırabilmesi için gerekli fırsat ve ortamın öğretmen tarafından hazırlanmasının gerekliliği  belirtildi.
 Okulun imkanlarından yararlanıldığı;laboratuar malzemelerinin,matematik materyallerinin derslerde kullanıldığı ................. tarafından belirtildi.  Bilişim  Teknolojileri dersliğinin de ders dışı zamanlarda kullanıldığı, okul kütüphanesinden de faydalanıldığı ortak görüş olarak belirtildi.

Sonraki sınıflarda da çalışmaların bu şekilde sürdürülmesine karar verilmiştir.

13)  Başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirildiği ve aynı temennilerle gelecek yıl için dileğiyle toplantıya son verildi.


ALINAN  KARARLAR :

1-     Öğrenci bilgileri , davranışlar , ders notları , okunan kitaplar , sosyal etkinlikler vb. e- okul sistemine işlendiği,yıl içerisinde de değişikliklerin takip edilerek eğitim-öğretim çalışmalarının bu değişikliklere göre düzenlendiği tespit edilmiştir.     Sonraki sınıflarda da çalışmaların bu şekilde sürdürülmesine karar verilmiştir.
2-     En çok kitap okuyan öğrencilerin ödüllendirerek diğer öğrencilerin kitap okumaya özendirilmesinde yarar olduğu kararı alındı.
3-     Dersin özelliğine göre seviyesine uygun olan etkinliklerin yapılmasına karar verildi.             .................                                                   .................                                  .................
          3-A Sınıf Öğretmeni                            3-B Sınıf Öğretmeni                        Müdür Yardımcısı
                                                                  
                                                                   


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder