5 Mayıs 2011 Perşembe

YÜKSELME VE AVRUPADA YENİLİK SORU-CEVAP

SOSYAL BİLGİLER DERSİ KLASİK SORU VE CEVAPLARI
1. İstanbul’un Fethi’nin sebepleri nelerdir?
            1.Bizans’ın sık sık Osmanlı taht kavgalarını kışkırtması.
            2.İstanbul’un önemli bir siyasi ve ticari merkez oluşu.
            3.Anadolu ve Rumeli toprakları arasında bütünlüğü sağlamak.
            4.Hz. Muhammed’in İstanbul’un fethi ile ilgili övgüsüne ulaşabilmek. 2. Fetih için yapılan hazırlıklar nelerdir?
            1.Bizans’a Karadeniz’den gelebilecek yardımları engellemek amacıyla Anadolu Hisarının karşısına Rumeli Hisarı yapıldı.
            2.Surlara tırmanmak için tekerlekli kuleler ve surları yıkmak için büyük toplar yapıldı.
            3.Donanma güçlendirildi.
 
3. İstanbul’un Fethi’nin sonuçları nelerdir?
            1.Yüzyıllardır varlığını devam ettiren ve Hıristiyanlığın kutsal merkezlerinden olan Bizans İmparatorluğu (Doğu Roma İmparatorluğu) tarihe karıştı.
            2.Avrupalıların Türkleri Balkanlar’dan çıkarma umutları kalmadı.
            3.Türklerin Avrupa içlerine doğru ilerlemeleri kolaylaştı.
            4.Anadolu ve Rumeli toprakları arasında bütünlük sağlandı.
            5.İstanbul başkent oldu. Boğazlarla birlikte Karadeniz ticaret yolu da Osmanlı yönetimine girdi.
            6.İstanbul’un fethinde kullanılan toplar, derebeylerin şatolarının da yıkılabileceği anlaşıldı. Böylece; Avrupa’da kralların derebeyleri üzerinde egemenlik kurmaları sağlandı.
            7.İpek yolu Osmanlıların kontrolüne geçince, Avrupalılar, yeni ticaret yolları aramaya başladılar. Bu da Coğrafi keşiflerin başlamasında etkili oldu.
8.Bu fetihle Ortaçağ kapanıp, Yeniçağ başlamış oldu.
 
4. Fatih devrinde Batı’da (Balkanlar’da) alınan yerler nelerdir?
            -Sırbistan’ın Fethi (1459)
            -Mora Yarımadası’nın Fethi (1460)
            -Eflâk ve Boğdan’ın Fethi (1476)
            -Bosna-Hersek’in Fethi (1463)
            -Arnavutluk’un Fethi (1479)
 
5. Mohaç Meydan Savaşı’nın sebepleri nelerdir?
            1.Osmanlıların Belgrad’ı fethetmeleri ve Macaristan’ı ele geçirmek istemeleri.
            2.Fransa’nın, Almanya ve Avusturya’ya karşı Osmanlı Devleti’nden yardım istemeleri.
 
6. Kapitülasyon nedir?Osmanlı Devleti neden Fransa’ya yardım etmiş ve kapitülasyonlar vermiştir?
            Kapitülasyon: Bir devletin, bir başka devlete verdiği ekonomik, sosyal ve dînî ayrıcalıklara kapitülasyon denir.
            Osmanlılar, Avrupa’da kendilerine karşı oluşan Hristiyan birliğini bozmak ve Fransa’yı kendi yanlarına çekmek amacıyla bu devlete yardım etmiş ve bir takım özel ayrıcalıklar vermiştir.
 
7. I. Viyana Kuşatması’ndan başarısızlıkla ayrılınmasının sebepleri nelerdir?
            1.Kış mevsiminin yaklaşmış olması.
            2.Kuşatma için gerekli silah ve teçhizatın getirilmemiş olması.
 
 
8. Karadeniz’in bir Türk gölü haline getirilmesi amacıyla Fatih zamanında nereler alınmıştır?
            Fatih devrinde Karadeniz’in bir Türk gölü haline getirilmesi amacıyla Amasra, Sinop, Trabzon, Kırım alınmıştır.
 
9. Preveze Deniz Savaşı’nın sebebi ve zaferin önemi nedir?
            Sebebi: Osmanlıların Akdeniz’de egemenlik kurmak istemeleri ve bunun Avrupa’da hoş karşılanmayarak yeni bir Haçlı donanmasının Akdeniz’e açılması.
            Önemi: Bu zaferle Akdeniz bir Türk gölü haline geldi.
 
10. Kıbrıs’ın Fethi’nin sebepleri nelerdir?
            Kıbrıs’ı elinde bulunduran Venedikliler zaman zaman Türk gemilerine saldırıyorlardı. Bu nedenle Suriye ve Anadolu arasındaki ticaret yollarının güvenliği için Kıbrıs’ın alınması gerekiyordu.
 
11. Hint Deniz Seferleri’nin sebepleri nelerdir?
            16. yüzyılda Portekizliler, Ümit Burnu’nu dolaşarak Hindistan’a ulaşmış ve Hint deniz ticaret yolunun kontrolünü ellerine geçirmişlerdi. Ayrıca Müslüman tüccarlara ve devletlere zorluk çıkarmaya başlamışlardı. Bunun üzerine Hintli Müslümanlar, Osmanlı Devleti’nden yardım istemişlerdi. Kanuni;
            Hintli Müslümanlara yardım etmek ve Hint deniz ticaret yolunu açmak için Hint deniz seferlerini başlattı.
            íBu seferlerin sonucunda; Yemen ve Aden gibi kaleler alındı. Kızıldeniz Osmanlıların kontrolüne girdi. Ancak Osmanlı denizcilerinin Hint Okyanusu’nu iyi tanıyamamalarından dolayı istenen sonuçlar alınamadı.
 
12. Otlukbeli Savaşı ne zaman ve kimler arasında olmuştur?
            Otlukbeli Savaşı, 1473 yılında, Osmanlı Devleti (Fatih Sultan Mehmet) ile Akkoyunlu Devleti (Uzun Hasan), arasında olmuştur.
 
13. Otlukbeli Savaşı’nın sebebi ve sonucu nedir?
            1.İki devletin Anadolu’da üstünlük mücadelesi.
            2.Akkoyunluların Osmanlılara karşı Venedikliler ve Karamanoğullarıyla anlaşması.
            íBu savaşın sonunda; Akkoyunlular yenildiler ve bir süre sonra da yıkıldılar. Osmanlılar, Doğu Anadolu’nun güvenliğini sağladılar. Fırat’a kadar olan yerler Osmanlı egemenliğine girdi.
 
14. Çaldıran Savaşı ne zaman ve kimler arasında olmuştur?
            Çaldıran Savaşı, 1514 yılında Osmanlı Devleti (Yavuz Sultan Selim), ile İran’da kurulmuş olan Safevî Devleti (Şah İsmail) arasında olmuştur.
 
15. Çaldıran Savaşı’nın sebebi ve sonucu nedir?
            1.Şah İsmail’in Anadolu’yu ele geçirme arzusu.
            2.Şah İsmail’in Osmanlı topraklarında bazı ayaklanmaları kışkırtması.
            íBu savaş sonunda; Safevîler yenildi, Şah İsmail savaştan kaçmak zorunda kaldı. İran’ın bazı şehirleri alındı. Doğu Anadolu’nun güvenliği sağlandı.
 
16. Osmanlılarla Memlükler arasında hangi savaşlar olmuştur?
            Osmanlılarla Memlükler arasında Mercidâbık (1516) ve Ridâniye (1517) Savaşları yapılmıştır. Bu savaşlar sonucunda Memlükler yıkılmışlardır.
 
17. Mısır’ın Fethi’nin önemi nedir?
            Mısır’ın Fethi ile ;
            1.Halifelik Osmanlılara geçti
            2.Önemli ticaret yolları Osmanlı kontrolüne girdi.
            3.Mısır hazinesi Osmanlılara kaldı.
            4.Kutsal emanetler İstanbul’a getirildi.
            5.Mısır, Suriye, Filistin ve Hicaz Osmanlı topraklarına katıldı.
 
18. 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupalıların Haçlı Seferleri sonrası Türk ve İslam ülkelerinden öğrenerek geliştirdikleri yenilikler nelerdir?
            Bu yenilikler; barut, top, kâğıt, matbaa ve pusuladır.
 
19. Avrupalıların elde ettiği bu yenilikler hangi gelişmeleri de beraberinde getirmiştir?
            Barut ve top Ò Avrupa’da feodalitenin (derebeyliklerin) yıkılmasına,
            Kâğıt ve matbaa Ò Eğitim ve bilimin gelişmesine, İncil’in okunmasına ve anlaşılmasına,
            Pusula Ò Coğrafî keşiflerin başlamasına neden olmuştur?
 
20. Coğrafî keşifler nedir?
            15. yüzyılın sonunda Avrupalıların dünyayı tanımak ve bilinmeyen ülkeleri keşfetmek amacıyla yaptıkları deniz seferlerine coğrafî keşifler denir.
 
21. Coğrafî keşiflerin sebepleri nelerdir?
            1.Pusulanın gemicilikte kullanılması.
            2.Okyanuslara dayanıklı gemilerin yapılması.
            3.Cesur gemicilerin yetişmesi.
            4.Coğrafya bilgilerinin artması.
            5.Doğunun zenginliklerinden Avrupalıların da pay almak istemeleri.
            6.Türklerin İstanbul’u ve Mısır’ı fethederek önemli ticaret yollarını ellerine geçirmiş olmaları.
            7.Portekiz ve İspanyolların Hıristiyanlığı yayma çabaları.
 
22. Coğrafî keşifler olarak adlandırılan bu keşiflerin başlıcaları hangileridir?
            Ümit Burnu’nun Keşfi Ò 1487 ( Bartelmi Diaz )
Amerika’nın Keşfi Ò 1492 ( Kristof Kolomb )
            Ümit Burnu’ndan Hindistan’a ulaşılması Ò 1497 ( Vasco De Gama )
Dünyanın dolaşılması Ò 1519-1522 ( Macellan – Del Kano )
 
23. Coğrafî keşiflerin sonuçları nelerdir?
            1.Yeni yollar, yeni medeniyetler ve ülkeler keşfedildi.
            2.Hıristiyanlık yayıldı.
            3.Yeni bitki ve hayvan türleri tanındı ve Avrupa’ya götürüldü.
            4.Avrupalılar keşfettikleri ülkelerde sömürge imparatorlukları kurdular.
            5.Sömürge olan ülkelerin tüm zenginlikleri ( madenler, insanlar, bitki türleri) Avrupa ülkelerine aktarıldı.
            6.Atlas okyanusundaki limanlar önem kazanırken, Akdeniz limanları eski önemlerini kaybetti.
            7.Keşfedilen yeni ülkelere büyük göçler yapıldı.
            8.Zenginleşen Avrupalılar sanat ve edebiyat faaliyetlerini desteklediler. Böylece Rönesans’ın doğmasına zemin hazırlanmış oldu.
  
24. Rönesans ne demektir?
            15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa’da görülen bilim, sanat, edebiyat ve düşünce alanındaki değişiklik ve gelişmelere Rönesans denir.
 
25. Rönesans’ın sebepleri nelerdir?
            1.Coğrafî keşifler sonucunda zenginleşen Avrupalıların sanat ve edebiyata ilgi duymaları.
            2.Matbaanın keşfi ile okuma-yazma oranının artması.
            3.Antik çağ kültürünün (Eski Yunan Medeniyeti) tekrar önem ve ilgi görmesi.
 
26. Rönesans’ın ilk olarak İtalya’da başlamasının sebepleri nelerdir?
            1.İtalya’nın önemli bir ticaret merkezi olması.
            2.İtalya’da diğer Avrupa ülkelerine göre daha özgür bir ortamın olması.
            3.Katolik kilisesinin merkezinin İtalya’da olması.
            4.İtalya’nın daha ileri bir kültür ve sanat düzeyinde olması.
 
27. Rönesans’ın ünlü isimleri kimlerdir?
            Leonardo da Vinci, Mikelanj, Montenji, Piyer Lesko, Alber Dürer, Şekspir, Rafael, Servantes, Erasmus, Luther, Kopernik.
 
28. Rönesans’ın sonuçları nelerdir?
            1.Hür düşünce ve yeni sanat anlayışı ortaya çıktı.
            2.Avrupa’da sanat ve edebiyattan zevk alan bir sınıf meydana geldi.
            3.Bilim ve teknik alanındaki gelişmeler sanayi inkılabına ortam hazırladı.
            4.Edebiyat, sanat ve mîmarî alanlarda güzel eserler verildi.
 
29. Reform ne demektir?
            16. yüzyılda Almanya’da başlayıp daha sonra diğer Avrupa ülkelerine de yayılan Hristiyanlığın  Katolik mezhebindeki değişikliklerdir.
 
30. Reform’un sebepleri nelerdir?
            1.Katolik mezhebinin bozulması.
            2.Matbaanın etkisiyle İncil’in herkes tarafından okunması ve gerçeklerin görülmesi.
            3.Papa ve rahiplerin halkı kandırmaları.
 
31. Reform’un sonuçları nelerdir?
            1.Avrupa’da mezhep birliği bozuldu. Anglikanizm, Kalvenizm, Protestanlık gibi yeni mezhepler ortaya çıktı.
            2.Papaya ve kiliseye olan güven azaldı.
            3.Laik devlet ve laik eğitim anlayışı doğdu.
            4.Kilisenin malları yağmalandı.
            5.Mezhep savaşları başladı.
            6.Bu durumdan yararlanan Türkler Balkanlar’da rahatça ilerlediler.
 
32. Martin Luther kimdir? Protestanlık ne demektir?
            Almanya’da papanın uygulamalarına ilk olarak karşı çıkan kişidir. Papanın “Hristiyanlığın esaslarına uygun davranmadığını, Tanrı ile kul arasına kimsenin giremeyeceğini, günahları da yalnızca Tanrı’nın bağışlayabileceğini” savunmuştur. Martin Luther taraftarlarına protestan denilmiştir.
 
33. Aydınlanma Çağı ne demektir?
            17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa’da ortaya çıkan ve her konuda akla öncülük tanıyan düşünce sistemine denir. Bu dönemde aklın kullanılması ve doğru bilgiye ulaşma savunuldu. Deney ve gözlem önem kazandı. Bu dönemde;      *Newton (Yer çekimi)
                                                *Kopernik (Güneş sistemi)
                                                *Galile (Dünyanın dönmesi)
                                                *Dekart (Analitik geometri) konularında bilimsel çalışmalar yaptılar.
            Ayrıca, J. J. Rousseau gibi düşünürler ve Mozart, Bach gibi ünlü besteciler de bu dönemde yetiştiler.1 yorum:

  1. süper cok işime yardaı ama 20 tane daha lazım

    YanıtlaSil