4 Mayıs 2011 Çarşamba

Yaşamın İçınde Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Ders Notu

Yaşamın İçınde Sosyal Bilgiler
Sosyal bilimler İnsanları ve toplumu ilgilen­diren konuları içerir. Sosyal bilimler hayatımı­zın her alanında yer alır.
Sosyal bilimleri oluşturan bilim dallarını şöyle sıralayabiliriz.
Tarih: İnsan topluluklarının geçmişteki ya­şayışlarını kültür ve uygarlıklarını, sosyo -ekonomik yapılarını neden - sonuç ilişkisi için­de yer ve zaman göstererek inceleyen, elde ettiği bulguları, belgelere dayanarak objektif bir şekilde açıklayan sosyal bilim dalıdır.
Coğrafya: İnsanlar ve yer (mekân) ile bunlar arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalı­dır. Yer ve insan, coğrafyanın konusunu oluş­turur. Diğer bir anlatımla coğrafya, insanlar ile doğal çevre arasındaki ilişkileri inceleyen bi­limdir.
Psikoloji: İnsanların davranışlarını ve duy­gularını inceleyen bilim dalıdır. Psikolojinin ça­lışma alanı insan davranışlarıdır. İnsan davra­nışlarının ne olduğunu, nasıl olduğunu, niçin olduğunu araştırmak; sonuçlarından hipo­tezlere, yasalara ve teorilere varmak psikoloji­nin görevidir.
Sosyoloji (toplum bilim): Toplumu bilim­sel olarak açıklayan ve onun anlaşılmasını sağlayan bir bilim dalıdır. İnsanlar tarih boyun­ca çevrelerinde meydana gelen olayları ve bunların nedenlerini, nasıl oluştuklarını anla­maya çalışmışlardır. İçinde yaşadığımız toplu­mu, toplumsal grupları, kurumları ve ilişkileri bilimsel olarak anlayıp açıklamak için sosyo­loji bilimine İhtiyacımız vardır. Sosyolojinin alanı, en geniş anlamıyla toplumdur.
Hukuk: İnsan topluluklarında, kişiler ara­sındaki ya da kişilerle devlet arasındaki ilişkile­ri düzenleyen ve uyulması devletin yaptırım gü­cüyle sağlanmış bulunan izin verici, düzenleyi­ci davranış kurallarını inceleyen bilim dalıdır.
Ekonomi: İnsanların yaşamak için üretim yapma ve üretimi bölüşme biçimlerini incele­yen bilim dalıdır. Ekonomi, toplumların, tüke­tim ve üretim faaliyetlerini nasıl organize etti­ğini inceler.
Sosyal bilimler, hayatımızın her alanı ile il­gilidir.
Örnek
"Kasabadaki okula yürüyerek gidip geldi­ğim ve öğle yemeğini de evde yediğim için çok para harcamıyordum. Ancak ye­ni okulumda daha fazla harçlığa ihtiyaç duyuyorum. Şehirde herşey daha pahalı."
Yukarıda anlatılan olay sosyal bilimle­rin hangi dalıyla ilgilidir?
A) Tarih                           B) Coğrafya
C) Ekonomi                    D) Psikoloji

Çözüm

Soruda anlatılan olayda öncelikle tüketim faaliyetinden söz edilmiştir Dolayısıyla sosyal bilimlerin "ekonomi" dalıyla ilgilidir.
Yanıt, C'dir.Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme