7 Mayıs 2011 Cumartesi

Mondros Ateşkes Antlaşması ve Cemiyetler

Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim1918)
Limni Adası’nın Mondros Limanı’nda bir İngiliz savaş gemisinde İtilaf Devleti ile Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalayarak savaştan yenik olarak ayrılmıştı r.
Mütarekenin başlıca maddeleri şunlardır
1.  Boğazlar itilaf Devletleri’nin denetiminde ola­cak, tüm İtilaf Devletleri gemilerine açık tutula­caktı r.
2.  İtilaf Devletleri ve Ermeni esirleri serbest bıra­kılacaktır.
3.  Güvenlik için bırakılacak bir miktar kuvvet dı­şında Osmanlı Ordusu terhis edilecek, silah cephane ve orduya ait her şey İtilaf Devletle­ri’nin kontrolüne verilecektir.
4.  Osmanlı donanması İtilaf Devletleri’nin kontro­lündeki limanlarda demirli bulunacaktır.
5.  Toros tünelleri İtilaf Devletleri’ne bırakacaktı r.
6.  Bütün haberleşme ve ulaşım araç gereçleri İti­laf Devletleri’nin kontrolüne bırakılacaktır.
7.  İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehdit eden bir durum ortaya çıkarsa, istedikleri bölgeyi iş­gal edebilecektir.
8.  Trablusgarb, Hicaz, Yemen, Suriye ve Irak’taki Türk subay ve askerleri en yakın İtilaf Devletle­ri subayına teslim olacaktır.
9.  Bütün yer altı ve yer üstü zenginliklerinin kont­rolü İtilaf Devletleri’ne bırakılacaktır.
Ermenilere bırakılması düşünülen altı ilde Sivas, Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Harput karı­şıklık çıkarsa İtilaf Devletleri buraları da işgal ede-bilecektir.

Antlaşmanın yorumu

   Osmanlı Devleti bu mütarekeyle fiilen sona er­miştir.
   Antlaşmanın 7. maddesi en ağır maddedir. Çünkü bu madde Osmanlı Devleti’nin tama­men işgaline elverişli bir ortam hazırlamıştır. Bu durum bölgesel direniş cemiyetlerinin kurul­masına ve Kuvay-i Milliye hareketinin doğması­na neden olmuştur.
   Mondros Mütarekesi’yle Ermeniler korunmuş ve doğuda Ermeni Devleti kurulması için zemin hazırlanmıştır.
   Bu mütareke ile Osmanlı merkezi otoritesinin yok olması üzerine itilaf Devletleri hemen işgal. lere başladılar. Bu arada azınlıklar, işgalleri ko­laylaştırmak amacıyla zararlı cemiyetler kur­muşlardır.
Not: Mondros Mütarekesi’nden sonra İtilaf Devlet­leri’nin ilk işgal ettikleri yer 3 Kasım 1918’de Musul olmuştur. Ardından 13 Kasım 1918’de İstanbul işgal edildi. 15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgali ise Kur­tuluş Savaşı’nı başlatması açısından çok önemli­dir. İzmir’de karaya çıkan Yunan askerleri hükümet konağına doğru ilerledi. Bu haksızlığı Türklük onu­ru ile bağdaştıramayan “Hukuk-i Beşer” gazetesi baş yazarı Hasan Tahsin tabancasını çekerek Yunan birliğine ateş etti. Bu ilk kurşun Kurtuluş Sa­vaşı’nın ilk işareti olmuştur.

MONDROS MUTAREKESİ’NDEN SONRA KURULAN CEMİYETLER

Mondros Mütarekesı’nden sonra Anadolu’da pek çok cemiyet kurulmuştur. Kurulan bu cemiyetler Milli Mücadele açısından yararlı ve zararlı cemi­yetler olarak iki kısma ayrılırlar. Zararlı cemiyetler ise kendi içerisinde; azınlıkların kurduğu cemi­yetler ve milli varlığa düşman cemiyetler şeklin­de iki gruba ayrılır.
1. Zararlı Cemiyetler

a.         Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler
Mavri Mira Cemiyeti: Bu cemiyet, izmir ve çevresi ile Doğu Trakya’nın Yunanistan toprağı olmasını sağlamak amacıyla, İstanbul’daki Rum Patrikhane­si’nce, patrik vekilinin başkanlığında kurulmuştur. Etnik-i Eterya Cemiyeti: 1814 yılında Yunanis­tan’a bağımsızlığını kazandırmak amacıyla kuru­lan bu cemiyet, 1. Dünya Savaşı sonunda Osman­lı Devleti aleyhine Yunanistan’ı genişletmek ve Bi­zans’ı tekrar canlandırmak amacıyla faaliyet gös­termiştir.
Pontus Rum Cemiyeti: Doğu Karadeniz Bölge­si’nde faaliyet gösteren bu cemiyet, tüm Karade­niz’i içine alan bir sahada eski Rum Pontus Devle­ti’ni yeniden kurmak amacıyla kurulmuştur.
Ermeni Taşnak - Hınçak Cemiyeti: Ermenilerin kurduğu bu cemiyet Doğu Anadolu’da bağımsız bir Ermeni devleti kurmak amacıyla faaliyet gös­termiştir.
Alyans İsrailit Cemiyeti
Not : Azınlıkların kurduğu bu cemiyetler itilaf Dev­letleri tarafından desteklenmiştir. Kuruluş amaçları ise genel olarak Anadolu’nun işgalini kolaylaştır­maktır.

b. Milli Varlığa Düşman Cemiyetler
Kürt Teali Cemiyeti: Bu cemiyet İngilizlerin yardı­mıyla İstanbul’da kurulmuştur. Amacı Wilson ilkelerinden yararlanarak doğu illerimizi içine alan bir sahada Kürt devleti kurmaktır.
Teali İslam Cemiyeti: Saltanat ve hilafeti korumak amacıyla mücadele eden bu cemiyeti, İstanbul medreselerindeki bazı müderrisler kurdular. Cemi­yeti kuranlar Anadolu’daki Milli Mücadeleyi engel­lemeye çalışmışlardır.
İngiliz Muhipleri (Dostları) Cemiyeti: Cemiyetin merkezi İstanbul’dur. Bu cemiyet Osmanlı Devle­tine İngiliz hakimiyetini kabul ettirmek amacıyla çalışmıştır. Anadolu’daki milli direnişe engel olma­ya çalışan cemiyet üyeleri İngiliz himayesinde ya­şamanın faydalı olacağını iddia etmişlerdir.
Bu cemiyetlerin yanında padişah ve hilafeti destek­leyen Sulh ve Selamet-i Osman Fırkası ve Ame­rika egemenliğine girmeyi kurtuluş çaresi olarak gören Wilson Prensipleri Cemiyeti de diğer za­rarlı cemiyetlerdir.
2. Milli Cemiyetler
Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Genel merkezi İstanbul’da olan bu cemiyet Erzurum ve Elazığ’da şube açmıştır. Amacı, doğu illerimizin Ermenilere verilmesini engellemektir.
Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Edir­ne’de kurulan bu cemiyet Trakya’nın Yunanistan tarafından işgal edilmesini önlemek amacıyla mü­cadele etmiştir.
Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti Trabzon ve çevresinin Rumlara verilmesini ve böl­gede Rum Pontus Devleti’nin kurulmasını önlemek amacıyla kurulmuştur.
Kilikyalılar Cemiyeti: Merkezi İstanbul’da olan bu cemiyet, Adana ve çevresini işgalden korumak ve bölgenin Ermenilere verilmesini önlemek amacıyla mücadele etmiştir.
İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: İzmir’in Yunan­lılara verileceğinin duyulması üzerine İzmir’de ku­rulmuştur. İzmir ve çevresinin Yunanistan’a veril­mesini önlemek amacıyla mücadele etmiştir.
Milli Kongre Cemiyeti: İstanbul’da kurulan bu ce­miyet, Türklere karşı yapılan propagandalara, ya­yım yolu ile karşı koymayı amaçlamış ve Türk milletinin haklı davasını basım yayım yoluyla tüm dünyaya duyurmaya çalışmıştır.
Yorum
İşgaller karşısında Osmanlı yönetimi sessiz kalır­ken, İstanbul’a gelen Mustafa Kemal Paşa Dolma bahçe Sarayı önünde gördüğü Itilaf Devletleri’nin savaş gemileri için “Geldikleri gibi giderler” diye­rek ilk umut işaretini vermiştir. Pek çok insan man­da ve himaye gibi fikirleri tartışırken, Mustafa Ke­mal Paşa Türk milletinin gücüne güvenmiş, Sam­sun’a çıktıktan sonra bu güce dayanarak Milli Mücadeleyi başlatmıştır.

1.    Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin yeni bir devlet kurma düşüncesi yoktur?
A)  Kürt Teali Cemiyeti
B)   Etniki Eterya Cemiyeti
C)  İngiliz Muhipleri Cemiyeti
D)  Pontus Rum Cemiyeti
2.    Aşağıdaki lerden   hangisi   Doğu   Anado­lu'nun Ermenilere verilmesi amacıyla faa­liyette bulunan cemiyet olarak gösterile­bilir?
A)  Şark Vilayetleri Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
B)  Wilson Prensipleri Cemiyeti
C)  Rum-Pontus Cemiyeti
D)  Hınçak ve Taşnak Cemiyeti
3.    Aşağıdakilerden hangisi millî cemiyetler­den biri değildir?
A)  Redd-i İlhak Cemiyeti
B)  İzmir Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
C)  İngiliz Muhipleri Cemiyeti
D)  Millî Kongre Cemiyeti
4.    Türk askerlerinin silahlarını bırakması, ev­lerine gönderilerek terhis edilmesi hangi antlaşmadan sonra olmuştur?
A)  Mondros Ateşkes Antlaşması
B)  Mudanya Ateşkes Antlaşması
C)  Sevr Antlaşması
D)  Londra Konferansı
5.    Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Anadolu'yu işgal eden devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Yunanistan                   B) İtalya
C) Fransa                         D) Sovyet Rusya
6.     l. Dünya Savaşı sonunda kurulan millî ce­miyetlerden   hangisinin   Türk   Milleti'nin haklarını savunma yöntemi diğerlerinden farklıdır?
A)  Millî Kongre Cemiyeti'nin
B)  Redd-i ilhak Cemiyeti'nin
C)  İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin
D)  Kilikyalılar Cemiyeti'nin
7.    l. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan millî cemiyetlerden  hangisinin  kuruluş  amacı diğerlerinden farklıdır?
A)  Millî Kongre Cemiyeti
B)  Kilikyalılar Cemiyeti
C)  Mavri Mira Cemiyeti
D)  Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
8.     18 Ocak 1919'da toplanan Paris Barış Konferansı'nın Türk milleti için en önemli so­nucu aşağıdakilerden hangisidir?
A)   İşgalin durması
B)  Osmanlı'nın paylaşılması
C)  İzmir'in Yunanistan'a verilmesi
D)  İtalya'nın küstürülmesi
9.     İtilaf Devletleri savaş yoluyla işgal edeme­dikleri Anadolu'yu Mondros'un hangi mad­desiyle işgal etmeyi planlamışlardır?
A)   İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikede gör­dükleri yerleri işgal edebileceklerdir.
B)  Osmanlı orduları terhis edilecektir.
C)  Haberleşme   sistemi   İtilaf   Devletleri'nin kontrolüne bırakılacaktır.
D)  Cephaneler ve cephanelikler İtilaf Devlet­lerine teslim edilecektir.
10.  Mondros'tan sonra Anadolu'nun işgaline karşı Türk Milleti ilk olarak aşağıdakiler-den hangisini gerçekleştirmiştir?
A)  Yeni bir ordu kuruldu.
B)  Geçici bir hükümet kuruldu.
C)  Direniş cemiyetleri kuruldu.
D)  Sivas Kongresi toplandı.
11.  İtilaf Devletleri  arasında  ilk anlaşmazlık nerede ortaya çıkmıştır?
A)  Versay Antlaşması
B)   Paris Konferansı
C)  Mondros Ateşkesi
D)  Sevr Antlaşması
12.  Aşağıdakilerden hangisi Yunanistan'ın İz­mir'i işgal gerekçelerinden birisidir?
A)  Türklerin Rumları katlettiği iddiası
B)   İzmir'in Yunanistan'ın eski başkenti oldu­ğu iddiası
C)  İzmir'in Yunanistan'a yakın olduğu iddiası
D)  Helenistik medeniyetin merkezi olduğu id­diası
13.  Aşağıdaki illerden hangisi Vilayet-i Sitte denilen (6 vilayet) illerden biri değildir?
A)  Erzurum                         B)  Sivas
C) Van                                D) Kars
14.  15 Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir'i işga­line karşı İzmir'i müdafa etme kararı alan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Kilikyalılar cemiyeti
B)   İzmir Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
C)  Millî Kongre Cemiyeti
D)  Trakya Paşaeli Cemiyeti
15.  Paris Barış Konferansı'nda İtilâf Devletleri arasında çıkan anlaşmazlığın nedeni aşa­ğıdakilerden hangisidir?
A)   Boğazların Yunanistan'a bırakılması
B)   Boğazların Osmanlı Devleti'ne bırakılması
C)  Amerika'nın savaşa girmesi
D)  Daha önce İtalya'ya vaadedilen bazı top­rakların Yunanistan'a verilmesi
16.  Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle fiilen sona ermiştir?
A) Sevr                               B) Ankara
C) Mondros                        D) Lozan
17.  Anadolu'da Rum Pontus Devleti'nin tekrar kurulmasını   önlemek   amacıyla   kurulan millî cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Trakya - Paşaeli Cemiyeti
B)   Kilikyalılar Cemiyeti
C)  Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemi­yeti
D)  İzmir Müdafa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemi­yeti

Cevap Anahtarı: DCCA CACA  DCBB DBBA B

TEST 2

1.  Mondros Ateşkes Antlaşması'nda alınan ka­rarlardan bazıları şunlardır:
l. Telsiz ve telefonların itilaf Devletleri'nce de­netlenmesi
II.  itilaf Devletleri'nin, önemli noktalan işgal ede­bilmesi
III.  Tersane ve limanların itilaf Devletleri'nin kon­trolüne girmesi
IV.  Osmanlı ordusunun terhis edilmesi
Bu kararlardan hangisinin, Osmanlı Devleti'ni daha çok ekonomik yönden zarara uğrattığı söylenebilir?
A) l                  B) II                 C) III                D) IV
2.  Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda ye­nilmesinden sonra itilaf Devletleri, Osmanlı Devle­ti'ni parçalamak için kendi aralarından birçok ant­laşma yapmalarına rağmen, yine de görüş birli­ğine varamamışlardır.
Böyle bir durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A)  Osmanlı devlet adamlarının ısrarlı tutumu
B)  Osmanlı Devleti'nin işgallere karşı koyması
C)  itilaf Devletleri'nin çıkar çatışmalarına girmesi
D)  itilaf Devletleri'nin işgallere hazır olmaması
3.   Birinci Dünya Savaşı sonucunda, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı Devleti gibi büyük imparator­luklar yıkılmıştır.
Bu durum, Avrupa'da aşağıdakilerden hangi­sinin oluşmasına ortam hazırlamıştır?
A)  Gümrük sınırlarının kalkmasına
B)  Demokrasi alanında gelişmelerin yaşanmasına
C)  Yeni ve milli devletlerin kurulmasına
D)  Milletler Cemiyeti'nin kurulmasına
4.   Mondros Ateşkes Antlaşması'nm uygulamaya konulmasıyla işgal edilen yerlerden bazıları şunlardır:
l. Musul II. İstanbul
III.  Antalya
IV.  Adana
Bu yerlerden hangisi, itilaf Devletleri'nce di­ğerlerinden daha önce işgal edilmiştir?
A) l                  B) II                 C) III                D) IV
5.   Osmanlı devlet adamları Birinci Dünya Savaşından önce Almanya'yla yakın ilişkilere girmişlerdir. Buna karşılık İngiltere karşıtı bir politika izlenerek, İngiltere’nin yanında savaşa girme düşüncesi geri çevrilmiştir.
Böyle bir durumun oluşmasında, aşağıdakiler­den hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A)  Osmanlı halkının İngilizlere düşman olması
B)  İngiltere’nin  devamlı  Osmanlı'nın  içişlerine karışması
C)  İngiltere’nin Osmanlı'daki azınlıkları kışkırtması
D)  İngiltere’nin savaş deneyiminin az olması
6. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Türk ulusunun milli birlik ve beraberliğini sağlamak amacıyla ku­rulan cemiyetlere "yararlı cemiyetler" denir.
Aşağıdakilerden hangisi, yararlı cemiyetler­den değildir?
A)  Kilikyalılar Cemiyeti
B)  Redd-i ilhak Cemiyeti
C)  Doğu Anadolu Müdafaa-i hukuk cemiyeti
D)  Mavri Mira Cemiyeti
7. Birinci Dünya Savaşı'nda itilaf Devletleri, Osmanlı Devletini parçalama işlemlerinin kendi aralarında sorunlar çıkaracağını düşünerek bazı ön çalışma­lar yaptılar.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Osmanlı Devleti'ni parçalama aşamasından önce yapı­lan ön çalışmalardandır?
A)  Gizli antlaşmaların yapılması
B)  Para kaynaklarının oluşturulması
C)  Bazı yeniliklere girişilmesi
D)  Wilson ilkelerinin yayınlanması
8.    I. Zararlı Cemiyetlerin kurulması II. Misak-ı Milli'nin kabulü
III.  Havza'da mitinglerin düzenlenmesi
IV.  İstanbul’un resmen işgal edilmesi
gelişmelerinden hangisi, Mustafa Kemal'in milli mücadeleyi başlatmasından önce gerçek­leşmiştir?
A) l                  B) II                 C) III                D) IV
9.  Mondros Ateşkes Antlaşması'nda;
I. Osmanlı orduları terhis edilecek II. Limanlar ve tüneller itilaf Devletleri'nin deneti­mine girecek
III.  Altı doğu ilinde karışıklık çıkarsa bu iller itilaf Devletleri'nce işgal edilecek
IV.  itilaf Devletleri, güvenliklerini tehlikede gör­dükleri yerlerle işgal edebilecek
gibi kararlar alınmıştır. Bu kararlardan, han­gisiyle, gelecekte bir Ermenistan devletinin ku­rulmasına ortam oluşturulduğu söylenebilir?
A) l                  B) II                 C) III                D) IV
10.   Aşağıdakilerden  hangisi  Mondros Ateşkes Antlaşması'nın Osmanlı  Devleti üzerindeki etkilerinden değildir?
A)  işgaller için ortam hazırlanmıştır.
B)  İstanbul’un güvenliği tehlikeye düşmüştür.
C)  Devletin egemenlik alanı daralmıştır.
D)  Manda düşüncesi ortaya çıkmıştır.
11.   Mondros Ateşkes Antlaşması'nda atman;
  Osmanlı ordusu terhis edilecek
  Orduya ait silahlar, itilaf Devletleri'ne verilecek
  Donanma, itilaf Devletleri'nin gözetiminde ka­lacak
gibi kararlar, itilaf Devletleri'nin Osmanlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisini amaçladıkla­rının göstergesidir?
A)  Yeni bir ordu oluşturmak
B)  Osmanlı Devleti'nin savunma gücünü kırmak
C)  Osmanlı Devleti'ni barışa zorlamak
D)  Kendi ordularına destek sağlamak
12.   Mondros Ateşkes Antlaşması'yla, itilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edici bir durum olduğunda, Osmanlı ülkesinin herhangi bir stratejik noktasını işgal etme hakkına sahip olmuşlardır.
Buna göre, Osmanlı Devleti'yle ilgili aşağıda-kilerden hangisine ulaşılabilir?
A)  Egemenliği tehlikeye düşmüştür.
B)  Yeni bir devlet kurma düşüncesi doğmuştur.
C)  Bağımsız bir Ermenistan kurulmuştur.
D)  Azınlıklar ülke dışına çıkarılmıştır.
13.   Paris Barış görüşmelerinde, İngilizler ve Fran­sızlar, görüşmelere Osmanlı ülkesindeki Yunan­lıları, Arapları ve Ermenileri de davet ederek, haklarını savunmalarını istediler.
Buna göre, Osmanlı Devleti'ndeki azınlıklarla ilgili daha çok aşağıdakilerden hangisi söyle­nebilir?
A)  Dış ülkeler tarafından desteklenmişlerdir.
B)  Osmanlı  Devleti'nin  yanında görüşmelere katılmışlardır.
C)  Vatanın kurtarılmasında önemli rol oynamış­lardır.
D)  Ülke içinde kendi güvenliklerini sağlamışlar­dır.
14.   Doğu illeri Müdafaa-i hukuk Cemiyeti'nin, Do­ğu Anadolu Bölgesi için aldığı kararlardan bazıları şunlardır:
I.    Hiçbir şekilde bölge dışına göç edilmeyecek
II.   Topraklar başkalarına satılmayacak.
Alınan bu kararların, aşağıdakilerden hangi­sini sağlamaya yönelik olduğu söylenebilir?
A)  Üretimde sürekliliği sağlamak
B)  Tüketim maddelerinde sıkıntıyı önlemek
C)  Cemiyetin etkinliğini artırmak
D)  Bölgede azınlık durumuna düşülmesini önle­mek
15.   Kurtuluş Savaşı'nın belirli dönemlerinde ge­çerli olmuş amaçlardan bazıları şunlardır;
I.    Cumhuriyeti ilan etmek
II.   Yeni bir Türk devleti kurmak
III.  Bölgesel savunmayı gerçekleştirmek
IV.  Saltanat ve halifeliğe son vermek
Bunlardan hangisi, ilk kurulan ulusal cemi­yetlerin amaçları arasında yer alır?
A) l               B) II                C) III               D) IV
16.   Mondros Ateşkes Antlaşması'yla, Osmanlı Devleti'nin limanlarının, tersanelerinin, de­miryollarının ve maden ocaklarının denetimi­nin  itilaf Devletleri'ne verilmesi, Osmanlı Devleti'ni daha çok hangi yönden sınırlandı­rıyordu?
A) Askeri
B) Ekonomik
C) Siyasi
D) Coğrafi
17.   Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra*;
l. Bölgesel kurtuluş yolları bulmak II. Bağımsız bir Türk devleti kurmak
III.  İngilizlerin himayesini istemek
IV. Amerikan mandasını kabul etmek
gibi gelişmelerden hangisi, Anadolu'nun yer yer işgali karşısında tasarlanan ilk kurtuluş ' çareleri arasında yer almaz?
A) l              B) II                C) III              D) IV
18.    l.  İzmir’in, Yunanlılar tarafından işgal edilmesi-
nin kararlaştırılması
II.  itilaf Devletleri'nin çıkar çatışmalarına girme­leri
Yukarıda bazı özellikleri verilen olay, aşağı-dakilerden hangisidir?
A)  Paris Barış Konferansı
B)  Sevr Antlaşması
C)  Mudanya Ateşkes Antlaşması
D)  Mondros Ateşkes Antlaşması
19.  Anadolu'nun işgali karşısında kurulan Müdafaa-i Hukuk Dernekleri’nin birleşmesini sağ­layan düşünce, aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Yeni bir devlet kurmak
B)  Vatanı kurtarmak
C)  Saltanatı kaldırmak
D)  Cumhuriyeti ilan etmek
20.   l.  Partiler üstü bir cemiyet olarak İstanbul’da
kuruldu.
II.  Adana ve çevresindeki işgallere karşı halkı teşkilatlandırmaya çalıştı.
Yukarıda bazı özellikleri verilen cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Redd-i Ilhak Cemiyeti      
B)  Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti
C)  Milli Kongre Cemiyeti
D)  Kilikyalılar Cemiyeti

Cevap Anahtarı: CCCAD DAACD BAADC BBABD
TEST  3
1.   Paris Barış Konferansı'ndan önce Ege ve Akdeniz Bölgesi İtalya’ya  bırakılmıştı.   Fakat  İngiltere, Ege'de güçlü bir İtalya’yı, kendi çıkarlarına aykırı bulduğundan bu karara karşı çıktı.
Buna göre, Ege Bölgesi'nin hangi devlet tara­fından işgal edilmesi, İngiltere’nin bu bölgede­ki çıkarlarına destek sağlamıştır?
A) Arnavutluk                        B) Yunanistan
C) Fransa                            D) Bulgaristan
2.  Anadolu'nun işgale uğramasıyla kurulan, ya­rarlı cemiyetlerin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?
A)  Saltanatı ve hilafeti korumaya çalışmışlardır.
B)  Bölgesel amaçlı olarak ortaya çıkmışlardır.
C)  Yayın ve propaganda yolunu kullanmışlardır.
D)  Silahlı mücadelede bulunmamışlardır.
3.  Osmanlı ülkesinin işgali karşısında Padişah Vah­dettin, mücadele etmek yerine güçlü olanlarla an­laşmak ve geleceğini onların İradelerine bırakma­yı tercih etti.
Osmanlı yönetiminin bu tutumunun daha çok aşağıdakilerden hangisine yol açtığı savunula­bilir?
A)  İstanbul’un kısa sürede işgal edilmesine
B)  Bir takım zararlı cemiyetlerin kurulmasına
C)  Devletler arasında gizli görüşmelerin yapıl­masına
D)  Milletler Cemiyeti'nin çalışmalarını hızlandır­masına
4.     l. İtalya II. Fransa
III.  Almanya
IV. Yunanistan
Bu devletlerden hangisi, Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Anadolu'nun işgalinde etkili olmamıştır?
A) l                  B) II                 C) III               D) IV
5. -Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun düşmanlar tarafından işgaline tepki olarak, ulusal direniş örgütleri kurulmuştur.
Bu örgütlerin kurulmasında;
I.  Saltanatın kaldırılmak istenmesi
II.  Yeni bir devlet kurma düşüncesi
III.  Devlet ekonomisinin kötüye gitmesi
IV. Osmanlı yönetiminin işgallere kayıtsız kalması
gelişmelerinden hangisi diğerlerinden daha çok etkili olmuştur?
A) l                  B) II                 C) III               D) IV
6.   Pontus Rum Cemiyeti'nin amaç ve faaliyetleri­ne karşı kurulan milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
B)  Kilikyalılar Cemiyeti
C)  Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti
D)  İzmir Müdafaa-i Hukuku Osmaniye Cemiyeti

7.   Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve yurdun işgal edilmesi, zararlı cemiyetlerin kurul­masına imkan vermiştir. Bu cemiyetler, Osmanlı ve Hilafet yanlıları ve azınlıkların kurduğu cemi­yetler diye iki grupta toplanmıştır.
Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Osmanlıcı ve hilafetçi değildir?
A)  Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası
B)  İngiliz Muhipleri Cemiyeti
C)  Teali İslam Cemiyeti
D)  Ermeni Hınçak Komitesi
8.   Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kuru­lan Milli Cemiyetler aşağıdakilerden hangisiyle "Anadolu Cemiyeti" adıyla birleştirilmiştir?
A) Amasya Genelgesi           B) Erzurum Kongresi
C) Sivas Kongresi                 D) Misak-ı Milli

9.   Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İstanbul Hükümeti galip devletlerin etkisi altına girmiş ve millete karşı sorumluluklarını yerine getiremez ol­muştur.
Bu durumun, aşağıdakilerden hangisinin oluş­masında etkili olduğu söylenemez?
A)  Direniş cemiyetlerinin kurulmasında
B)  Uluslararası antlaşmalara İstanbul hükümeti­nin de çağrılmasında
C)  Osmanlı Yönetimine duyulan güvenin azalma­sında
D)  Bölgesel güçlerin harekete geçmesinde
10.   Mustafa Kemal Paşa, Milli Mücadele'de vatanın kur­tarılması için pek çok kuruluşla işbirliği yapmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi,  bu kuruluşlardan değildir?
A)  ittihat ve Terakki Cemiyeti
B)  Felah-ı Vatan Grubu
C)  Kuvay-i inzibatiye
D)  Vatan ve Hürriyet Derneği
11.   Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti şu kararlan almıştır:
l. Hiçbir şekilde göç edilmeyecek
II.  Bilim, ekonomi ve din alanında örgütlenilecek
III.  Doğu vilayetleri gerektiğinde savunulacaktır
Bu kararların başlıca amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Benzer amaçlı milli cemiyetleri birleştirme
B)  Bölgedeki  Türkleri,   azınlıklara  oranla   her yönden güçlü tutma
C)  Diğer Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri'ne kendi gücünü gösterme
D)  Erzurum'da milli bir kongre yapılmasını sağ­lama
12.   Türk halkının işgallere karşı ilk direnişi aşağıdakilerden hangisiyledir?
A)  TBMM'nin kurulmasıyla
B)  Misak-ı Milli'nin yayınlanmasıyla
C)  Erzurum Kongresi'nin toplanmasıyla
D)  Milli derneklerin kurulmasıyla
13.   Aşağıdakilerden hangisi, Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra azınlıkların çıkarları için çalışan cemiyetlerden biridir?
A)  Mavri Mira Cemiyeti
B)  Milli Kongre Cemiyeti
C)  Kürt Teali Cemiyeti
D)  Reddi ilhak Cemiyeti
14.   Mondros  Ateşkes  Antlaşmasından  sonra Osmanlı ülkesinin durumu şöyleydi:
l. Uzun süren savaşlar maddi yokluklar doğur­muştu. II. işsizlik oranı artmıştı.
III.  Üretim düşmüştü.
IV.  Çoğu insan evsiz kalmıştı.
Bu durum Osmanlı Devleti'yle ilgili aşağıda-kilerden hangisinin göstergesidir?
A)  Savaşın daha çok ekonomik sorunlar doğur­duğunun
B)  Milli Cemiyetlerin çalışmalara başladığının
C)  Ekonomide ilerlemelerin olduğunun
D)  Dış borçlarda artmalar olduğunun
15.   Osmanlı Devleti'nin değişik dönemlerinde et­kin olan cemiyetlerden bazıları şunlardır:
l. Etnik-i Eterya II. Pontus Rum III. Mavri Mira
Bu cemiyetlerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmak
B)  Anadolu topraklarında  büyük Yunanistan'ı
kurmak
C)  Padişah ve halifenin siyasi gücünü azaltmak
D)  Anadolu'da İngiliz egemenliğini gerçekleştirmek
16.   İşgaller karşısında kurulan Müdafaa-İ Hukuk Ce­miyetleri, Anadolu ve Trakya topraklarının kurtu­luşu için dağınık ve merkezi otoriteden yoksun olarak, yalnızca kendi bölgelerinin kurtuluşunu
sağlamak için örgütlendiler?
Bu durum, daha çok aşağıdakilerden hangi­sinin kanıtıdır?
A)  Milli Mücadele'nin kısa sürede kazanılmasının
B)  Yapılan   savaşların   çoğunlukla   başarıyla sonuçlanmasının
C)  Halkın işgaller karşısında çaresiz kaldığının
D)  Yapılacak mücadelede siyasi birliğin sağla­namadığının
17.   Anadolu'da işgallere karşı ilk halk direnişi hangi devlete karşı olmuştur?
A) Fransa                           B) İngiltere
C) Yunanistan                    D) İtalya
18.   Mondros Ateşkes Antlaşması'nın en ağır ko­şullu maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Haberleşme araçlarına el konulması
B)  Orduların terhis edilmesi
C)  Tünel ve demiryollarının işgal edilmesi
D)  Galip devletlerin, önemli yerleri işgal etme hakkını elde etmeleri
19.     l. Kürt-Teali Cemiyeti
II. Taşnak-Hmçak Cemiyeti
III.  Kil i kya 1ı la r Cemiyeti
IV.  Mavri Mira Cemiyeti
Yukarıdaki cemiyetlerden hangisi Ermenile­rin isteklerini gerçekleştirmek amacıyla ku­rulmuştur?
A) l               B) II                 C) III               D) IV
20.   Birinci Dünya Savaşı'ndan yenilmiş olarak çıkan Osmanlı Devleti yapılan işgallere karşı koymak durumunda değildi. Bu yüzden halk, kendi ken­dini savunmak ve teşkilatlanmak gereğini duy­muştu.
Aşağıdakilerden hangisi bu gereksinimden yola çıkılarak yapılan bir gelişme değildir?
A)  Bölgesel mitinglerin yapılması
B)  Kuvay-ı Millİye'nin kurulması
C)  Yeni bir anayasanın yürürlüğe girmesi
D)  Direniş cemiyetlerinin kurulması

Cevap Anahtarı : BDACD CDCBC BDAAB DCDBC
TEST  4
1.   Mondros  Ateşkes  Antlaşması'nm  aşağıdaki maddelerinden hangisi, Türklerin denetiminde kalan Anadolu topraklarının da elden çıkabile­ceği anlamına gelmektedir?
A)  Osmanlı Devleti diğer devletlerle bütün ilişkile­rini kesecektir.
B)  İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edici du­rumlarda stratejik noktaları işgal edebilecekti.
C)  Sınırların korunması ve İç güvenliğin sağlan­ması ile görevli olanlar dışındaki bütün Os­manlı ordusu terhis edilecektir.
D)  Hükümet haberleşmesi dışında, telsiz ve tele­fonlar itilaf Devi eti eri'n ce denetlenecektir.
2.   Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Osmanlı   . Hükümeti’nin süregelen işgaller karşısında yetersiz kalması Türk ulusu'nun tepkisine yol açmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu tepkilerden bîridir?
A)  Kuvay-ı Milliye'nin oluşması
B)  Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması
C)  Takrir-i Sükun Kanunu'nun kabul edilmesi
D)  Tekalif-i Milliye Emirleri'nin kabul edilmesi
3.   Aşağıdakilerden hangisi ulusal derneklerin or­tak özelliklerinden değildir?
A)  Kuruluşlarında egemen olan düşünce Türklük duygusudur.
B)  Bölgesel savunmaya yönelik olarak kurulmuş­lardır.
C)  Yeni bir Türk Devleti kurma amacını taşırlar
D)  Kurtuluş Savaşı'nın örgütlenmesine katkıda bulunmuşlardır.
4.   Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra;
     İstanbul  hükümetinin  işgalcilerin denetimine girmesi
     İngilizlere dayanarak hilafet ve saltanatın ko­runmaya çalışılması
gibi gelişmeler, Osmanlı Devleti'yle ilgili aşağıdakilerden hangisinin daha çok göstergesidir?
A)  Anadolu'daki milli mücadeleden habersiz ol­duklarının
B)  Bölgesel cemiyetlerin desteklendiğinin
C)  Hükümetin  tecrübesiz  devlet  adamlarından
oluştuğunun
D)  Hükümetin, bağımsız hareket edemediğinin
5.   İtilaf Devletleri, İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal  edileceğini aşağıdaki  görüşmelerden hangisinde kararlaştırmışlardır?
A)  Londra Konferansı
B)  Paris Barış Konferansı
C)  San Remo Konferansı
D)  Mondros Ateşkes Antlaşması
6.   Mondros Ateşkes Antlaşması çok ağır şartlar içer­mesine rağmen Osmanlı Devleti tarafından imza­lanmıştır.
Böyle bir durumun oluşmasında, Osmanlı Devleti'yle ilgili aşağıdakilerden hangisinin et­kili olduğu söylenemez?
A)  Savunma gücünün çok zayıf olması
B)  Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik ayrılması
C)  Siyasi alanda dış ülkelerden destek bulama­ması
D)  Dış Türklerle ilişkilerin zayıflaması
7.   Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra itilaf Devlet­leri tarafından Anadolu'nun belirli yerlerinin işgal edilmesi, aşağıdakilerden hangisinde yer alan maddelerin uygulanmasına yöneliktir?
A)  Sevr Antlaşması
B)  San Remo Konferansı
C)  Mondros Ateşkes Antlaşması
D)  Lozan Antlaşması
8.  Aşağıdakilerden  hangisi,  Kuvay-ı  Milliye'nin kurulmasında etkili olan bir gelişme değildir?
A)  Osmanlı hükümeti'nin güven verici olmaması
B)  Devletin ordularının terhis edilmiş olması .  C) Azınlıklar tarafından desteklenmeleri
D) Osmanlı Devleti'nin işgalcilerle işbirliği içinde olması
9.  Adana ve çevresini Fransızlara karşı korumak amacıyla kurulan Milli cemiyet aşağıdakiler­den hangisidir?
A) Kilikyalılar                         B) Milli Kongre
C) Etnik-i Eterya                    D) Redd-i ilhak
10.  Mondros Ateşkes Antlaşmasının kararların­dan bazıları şunlardır:
I.  Osmanlı orduları terhis edilecek
II.  Toros tünelleri, itilaf Devletleri'ne verilecek
III.  Haberleşme araçlarının denetimi itilaf Dev­letleri'ne bırakılacak
IV.  Altı ilde karışıklık çıkarsa işgal edilecek
Bu kararlardan hangisinin, Kuvay-ı Milliye hareketinin başlamasında diğerlerinden da­ha etkili olduğu söylenebilir?
A) l               B) II                 C) III                D) IV
11.       Bizans İmparatorluğu’nu yeniden canlandırmak
    Ege, Marmara ve Orta Anadolu'da bir Yunan devleti kurmak
Yukarıda bazı amaçları verilen azınlık cemi­yet aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Ermeni Hınçak Komitesi
B)  Alyans Cemiyeti
C)  Mavri Mira Cemiyeti
D)  İngiliz Muhipler Cemiyeti
12.   Kuvay-ı Milliye, eli silah tutan herkesin katıldığı, merkezi otoriteden yoksun küçük silahlı grup­lardı. Kuvay-ı Milliye'nin içinde, önceden dağıtıl­mış ordu mensupları ve her kesimden halk var­dı.
Bu parçada, Kuvay-ı Milliye'nin hangi özel­liğinden söz edilmemjştir?
A)  Silahlı birlikler olduğundan
B)  Düzenli bir ordu sisteminin olmadığından
C)  isteyen herkesin kalabildiğinden
D)  Bölgesel nitelikli oluşundan
13.   Aşağıdakilerden hangisi zararlı cemiyetlerin meydana getirdiği olumsuz sonuçlardan de­ğildir?
A)  Ülkenin işgalini kolaylaştırmışlardır
B)  Anadolu halkının savaşı, her yönden destek­lemelerine öncülük etmişlerdir.
C)  iç ayaklanmalara neden okunuşlardır.
D)  Ulusal bilinci parçalamaya çalışmışlardır.
14. 1918 yılında itilaf Devletleri donanmalarının İstanbul limanına demirlemeleri üzerine Mustafa Kemal Paşa "Geldikleri gibi giderler" demiştir.
Mustafa Kemal Paşa'nın bu davranışı onun aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle açıkla­namaz?
A)  ileri görüşlü olmasıyla
B)  Ümitsizliğe yer vermemesiyle
C)  Milletine olan güveniyle
D)  Gurura yer vermemesiyle
15. Mondros Ateşkes Antlaşması'nda alınan ka­rarlar göz önüne alındığında, aşağıdaki konu­lardan hangisine açıklık getirildiği söylene­mez?
A)  Osmanlı ordularının durumu
B)  Osmanlı haberleşme sistemleri
C)  işgal edilecek yerler
D)  Ege adalarının durumu

Cevap Anahtarı :BACDB DCCAA CDBDD


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder