6 Mayıs 2011 Cuma

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ AVRUPA'DAKİ GENEL DURUM

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ AVRUPA'DAKİ GENEL DURUM

XIX. yüzyılda Avrupa'daki sosyal. siyasal ve ekonomik alanlardaki gelişmelerde iki önemli olayın sonuçları etkili olmuştur.
1. Sanayi Devrimi
2. Fransız İhtilali

Sanayi Devrimi (1850) : Üretimde kol gücünün yerini makinenin almasıdır. Sanayi devrimi önce İngiltere'de başlamış, daha sonra Fransa ve diğer Batı Avrupa ülkelerinde etkisini göstermiştir.

Sömürgecilik'te ileri giden ülkeler
İngiltere
Hollanda
Belçika
Fransa

Diğer Devletlerin Durumu
Rusya: Panislavizm siyasetine devam etti
İtalya - Almanya: Siyasi birliğini geç tamamladığı için 19.y.y. 'ın ikinci yarısında sömürge mücadelesine girişti.
ABD ve Japonya: Sömürge elde etmek için Avrupa Devletleri ile rekabete girişti.


MAKİNA DEVRİMİ
18.yy - 19.yy Ortaları
ENERJİ / HAMMADDE : Demir - Kömür - Buhar

* Makina Kullanımı yaygınlaştı
* Büyük fabrikalar ortaya çıktı
* Temel enerji kaynağı Kömürdür

TEKNOLOJİ DEVRİMİ
19.yy Ortalarından sonra
ENERJİ / HAMMADDE : Çelik - Elektrik - Petrol

* Bilimsel buluşların üretime uygulanmasını devletler destekledi.
* Halkın yaşamı daha fazla değişti
* Telefon, mikrofon, telsiz, lamba, araba, bisiklet, daktilo gibi yenilikler gerçekleşti.

Sanayi Devriminin Sonuçları
1. Üretim artmıştır.
2. Ham madde ve pazar sorunu ortaya çıkmıştır.
3. Sömürge elde etme yarışı hız kazanmıştır.

Bu gelişmeler yaşanırken Almanya ve İtalya siyasi birliklerini kuramadıkları için sömürgecilik yarışında geç kalmışlardır. Daha sonra siyasi birliklerini tamamlayan bu devletlerin gelişen sanayileri için sömürge elde etmek istemeleri Avrupa'daki dengeIeri değiştirmiştir. Özellikle Almanya ile İngiltere büyük bir rekabete girmişlerdir.
Fransız ihtilali (1789) : Fransız ihtilali sonucu dünyaya yayılan milliyetçilik düşüncesi, imparatorIukların parçalanmasında etkili olmuştur.
Özgürlük, eşitlik, adalet ilkeleri toplum yaşamına girmiş, düzenlenen yasalarla insan hakları devlet güvencesi altına alınmıştır.

Nedenleri

* ABD' deki gelişmeler
* Burjuva sınıfının güçlenmesi

Sonuçları

* Milliyetçilik ve Özgürlük akımının oluşması
* Eşitlik, Hürriyet, adalet bağımsızlık gibi ilkelerin toplum yaşamına girmesi
* İnsan haklarının anayasalarla güvence altına alınması
* Laikliğin devlet sisteminde ve hukuk anlayışında yer alması

Olumlu Etkileri
Osmanlı Devletinde demokrasi hareketlerinin başlamasına neden oldu.
* 1808 Senedi İttifak,
* 1839 Tanzimat Fermanı,
* 1856 Islahat Fermanı
* 1876 I. Meşrutiyet
* 1908 II. Meşrutiyet

Olumsuz Etkileri

Osmanlı Devletinde azınlıkların ayaklanması ve bunun sonucunda toprak kaybı.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder